ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุป

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ผู้ประเมิน นางชลิกา หูทิพย์

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

บทสรุป

การประเมินโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2559 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 1) ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ แหล่งเรียนรู้และการบริหารจัดการ3) ด้านกระบวนการของการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และการนำไปปรับปรุงพัฒนา 4) ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เพื่อพิจารณาคุณภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนางานนิเทศภายใน พฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนางานนิเทศภายใน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู จำนวน 52 คน นักเรียน จำนวน 270 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในประเมินโครงการ จำนวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล จำนวน 2 ฉบับ และแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของการดำเนินโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครูและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2559 จำแนกเป็น 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานของโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ผลการประเมินโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินของ CIPP Model

2. โครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจของโรงเรียนจึงต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำเอาปัญหาจากการดำเนินงานมาปรับปรุงเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

3. การพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศ การดำเนินงานต้องมีรูปแบบชัดเจนและเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบวิธีการอื่นๆ

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนางานนิเทศภายใน

3. ควรมีการประเมินการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เช่น โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

โพสต์โดย chalee : [18 พ.ค. 2560 เวลา 13:36 น.]
อ่าน [605] ไอพี : 110.77.227.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ