ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวที่มีปัญหา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้รายงาน นางเกศริน อินต๊ะภา

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผู้รายงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านตอง อำเภอแม่จริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า

๑. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ

ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวที่มีปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ ๘๘.๖๔/๘๑.๐๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐

๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า ก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๐ ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ ๒๒.๓๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๓. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา ในภาพรวมระดับ มากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๐)

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวที่มีปัญหา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระยาวที่มีปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านตอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ในครั้งนี้ ผู้รายงานขอขอบคุณ

๑. นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอง

๒. นางสาวกฤติยา ขัติยะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

๓. นางสาลี นันภิวงค์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

๔. นางสุรีย์พร ยามานะ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพรหม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

๕. นางสาวศรันยา วรรณจิตร์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

ตลอดจนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตอง ที่ให้

คำปรึกษา สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการประเมิน การเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ทำให้การศึกษาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่การศึกษา และพัฒนานักเรียนในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อไป

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษารายงานนี้ ผู้รานงานขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดา และบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้รายงานมาโดยตลอด เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้การศึกษารายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เกศริน อินต๊ะภา

โพสต์โดย ครูเกศ : [11 มิ.ย. 2560 เวลา 09:08 น.]
อ่าน [968] ไอพี : 118.172.99.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ