ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราช

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551
ชื่อผู้ประเมิน นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเขาใหญ่ พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ และเพื่อประเมินผลผลิต ในการดำเนินงานตามโครงการ
การประเมินโครงการใช้กรอบแนวคิดการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินเป็น ครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ทั้งสิ้น 285 คน แยกเป็น ครู จำนวน 18 คน นักเรียน 258 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 9 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ครูโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน 2 ปีการศึกษาติดต่อกันคือ ปีการศึกษา 2550 และ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 18 คน นักเรียนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมที่เรียนอยู่ในโรงเรียน 2 ปีการศึกษาติดต่อกันคือ ปีการศึกษา 2550 และ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 138 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ตัวแทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 11 ฉบับ ประกอบด้วย แบบประเมินสภาวะแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 2 ฉบับ แบบประเมินกระบวนการ จำนวน 1 ฉบับ และแบบประเมินผลผลิต จำนวน 7 ฉบับ โดยแต่ละฉบับกำหนดค่าความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ Cronbach (Alpha-coefficients) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าทดสอบที (t - Dependent)
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อม ครูและนักเรียนมีความเห็นต่อสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ประเด็นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปในทางเดียวกัน และประเด็นที่ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเป็นไปในทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น ประเด็นของงาน คือ งานนิเทศการศึกษา งานวิจัย งานสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประเด็นการจัดกิจกรรมของโรงเรียน คือ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติกระทำด้วยตนเองอยู่เสมอ โรงเรียนจัดกิจกรรมทางวิชาการได้ผลดี นักเรียนได้รับความรู้โดยวิธีปฏิบัติจริง ครูปรับปรุง เทคนิคการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ และนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ครูมีความเห็นว่าโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551 ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป้าหมาย ได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น และวิธีดำเนินการอยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ ครูมีความเห็นว่า กระบวนการในการดำเนินงานตามกิจกรรม ระหว่างดำเนินงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยหลังดำเนินการสูงกว่า และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ และส่งผลให้การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ
4. ด้านผลผลิต ผลผลิตของโครงการส่งผลให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551 มีการพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้นผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานก่อนดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยหลังดำเนินโครงการมากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนดำเนินโครงการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการประเมินคุณภาพภายนอกพัฒนาขึ้นทุกมาตรฐาน และอยู่ในระดับ “ดี”

โพสต์โดย สุพัฒน์ ศรีพันธุ์ : [23 ส.ค. 2552]
อ่าน [1349] ไอพี : 115.67.135.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม