ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณภาพด้านพฤติกรรมการปรับตัวนักเรียนโดยใช้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพด้านพฤติกรรมการปรับตัวนักเรียนโดยใช้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551
ชื่อผู้ประเมิน นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณภาพด้านพฤติกรรมการปรับตัวนักเรียนโดยใช้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่มีพฤติกรรมปรับตัวทางสังคมไม่ได้ของโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research Principle) ตามแนวคิดของ เคมมิส และ แม็กแท็กการ์ท เป็นกระบวนการในการดำเนินการศึกษาเป็น 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการ สะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) จำนวน 5 คน คือ ผู้วิจัย ครูปกครอง 2 คน ที่สมัครใจร่วมเป็นผู้วิจัย ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ผู้นำชุมชน ตำบลโป่งตาลอง ที่สมัครใจร่วมเป็นผู้วิจัย 2 คน ประกอบด้วย กำนัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ประกอบด้วย นักเรียนชั้น ม. 2-3 และชั้น ม. 5-6 ที่มีพฤติกรรมปรับตัวทางสังคมไม่ได้ ตามข้อมูลของกลุ่มกิจการนักเรียน จำนวน 40 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมวิจัย และสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนของผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ๒ กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครูประจำชั้นนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจจำนวน 40 คน กลยุทธ์หรือวิธีการที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาคือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการกิจกรรม การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล กิจกรรมที่ใช้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ประเภท จำนวน 14 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึก 3 ฉบับ แบบสังเกตสำหรับผู้วิจัย / ผู้ให้ข้อมูล 4 ฉบับ แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้วิจัย / ผู้ให้ข้อมูล 5 ฉบับ และแบบติดตามผลการพัฒนานักเรียนสำหรับผู้วิจัย / ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนของการวิจัย ( PAOR ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การประชุมครูปกครอง ผู้นำชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ครูประจำชั้น และผู้ปกครองนักเรียน การประชุมประสบความสำเร็จโดยได้ข้อสรุปปัญหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาเป็นรูปธรรมและเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนื่องจากมีการวิเคราะห์ปัญหาจากหลายส่วน ทั้งผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ผู้นำชุมชน การสังเคราะห์เอกสารและผลการประเมินคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน
2. การวางแผนแก้ปัญหาโดยผู้วิจัย ครูปกครอง และผู้นำชุมชน ผู้ร่วมวิจัยมีความส่วนร่วมในการวิเคราะห์การวางแผนแก้ปัญหา วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรม ในการแก้ปัญหา โดยการประชุมในการประชุมครูปกครอง ผู้นำหมู่บ้าน ได้ข้อสรุปในการกำหนดกิจกรรมในการแก้ปัญหา 3 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อยตามลักษณะของพัฒนาการนักเรียน และสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโรงเรียนที่จะปฏิบัติได้
3. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จ ครูปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น และนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีมาก กิจกรรมทุกกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ การทะเลาะวิวาท การ ลักขโมย ชู้สาว และพฤติกรรมหนีเรียน ส่วนพฤติกรรมการขัดคำสั่งยังมีนักเรียนบางส่วนมาโรงเรียนสายและแต่งกายผิดระเบียบ
4. การติดตามและประเมินผล กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้รับการติดตามช่วยเหลือให้กำลังใจ ดำเนินการโดยการประชุมกลุ่มย่อย กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินการได้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายดีมาก
5. การดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนสามารถปรับตัวทางสังคมได้ดี ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นที่พอใจของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกคน นอกจากนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียนดีขึ้น

โพสต์โดย สุพัฒน์ ศรีพันธุ์ : [23 ส.ค. 2552]
อ่าน [1986] ไอพี : 115.67.135.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
ทําเว็บ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม