ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดง ทางวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทยตามแนว

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง คลื่นเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทยตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง คลื่นเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) ประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทยตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง คลื่นเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 35 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบสอบถามสำรวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.85 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทยตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) จำนวน 8 ชุด 3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ถึง 4.56 และมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม มีค่าเท่ากับ 4.51 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 4) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 5) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 และ 6) แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทยตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) กำหนดค่าออกเป็น 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.76 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.40 ถึง 3.98

2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พบว่า

2.1 ชุดกิจรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครอบคลุม ทั้ง 13 ทักษะ และการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจรรมการเรียนรู้ด้วยของแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49

2.2 ชุดกิจรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 83.82/80.19 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พบว่า

3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การประเมินชุดกิจรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นแบบภูมิปัญญาไทย ตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โดยได้ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

โพสต์โดย สงค์ : [16 พ.ย. 2560 เวลา 09:59 น.]
อ่าน [753] ไอพี : 61.19.123.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ