ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 โรงเรียนอนุ

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

การวาดภาพต่อเติมภาพปะติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : นางอัญชลี ยอดบุญเรือง

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติด จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติดจำนวน 30 กิจกรรมและแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก แบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านละ 3 ข้อ รวม 12 ข้อ มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติด โดยใช้แบบประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 จนครบ 30 กิจกรรมจึงทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่าทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติด จำนวน 10 สัปดาห์ จำแนกเป็นรายด้าน สัปดาห์ที่ 1-10 พบว่า ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีค่าเฉลี่ย 1.54 1.79 1.95 2.00 2.08 2.17 2.33 2.46 2.63 2.88 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีค่าเฉลี่ย 1.63 1.79 2.00 2.04 2.13 2.29 2.42 2.58 2.66 2.92 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีค่าเฉลี่ย 1.83 1.88 1.92 2.00 2.13 2.29 2.46 2.58 2.75 2.95 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา มีค่าเฉลี่ย 1.75 1.92 2.00 2.08 2.16 2.46 2.50 2.71 2.92 3.00 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงสัปดาห์ พบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 โดยมีค่าเฉลี่ย 1.69 1.84 1.97 2.03 2.13 2.30 2.43 2.58 2.74 2.93 ตามลำดับแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีการพัฒนาสูงขึ้นทุกสัปดาห์เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติดเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 6.04 คิดเป็นร้อยละ 67.11 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.25 คิดเป็นร้อยละ 91.67 ด้านความสามารถในการควบคุมการใช้

กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 5.63 คิดเป็นร้อยละ 62.56 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.54 คิดเป็นร้อยละ 94.89 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 5.67 คิดเป็นร้อยละ 63 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.46 คิดเป็นร้อยละ 94 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 6.46 คิดเป็นร้อยละ 71.78 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.58 คิดเป็นร้อยละ 95.33 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพต่อเติมภาพปะติด คือก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 5.95 คิดเป็นร้อยละ 66.11 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.46 คิดเป็นร้อยละ 94 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.51 คิดเป็นร้อยละ 27.89 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

โพสต์โดย อัญชลี : [17 พ.ย. 2560 เวลา 19:09 น.]
อ่าน [814] ไอพี : 119.42.96.126
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ