ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ม

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติ

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 5 – 6 ปี)

ชื่อผู้วิจัย นางวัลลีนาร์ ลาเตะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนการทดสอบตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชาย หญิงที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 27 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ 3 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์จำนวน 15 แผน โดยมีหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย คือ หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อากาศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง น้ำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชผัก 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 5 ข้อ รวมข้อสอบ 15 ข้อ ที่ผู้ศึกษานำมาประกอบการใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 5 – 6 ปี) ประกอบด้วย การเปรียบเทียบ การจำแนก เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบ One shot case study สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อายุ 5 – 6 ปี) ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพระดับ ดีมาก เท่ากับ 4.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 8 ข้อ คือ ความสอดคล้องของมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับหลักสูตร, ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้านการเปรียบเทียบ การจำแนก การเชื่อมโยงความสัมพันธ์, รูปแบบและคำถามเป็นแนวคำถามปลายเปิดมีความถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้, แบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา, เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้, รูปแบบการจัดประสบการณ์มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา, มีการระบุสื่อ/แหล่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้, มีการระบุวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 2 ข้อ คือ ภาษาที่ใช้ในเนื้อหา ขั้นนำ ขั้นสอน และขั้นสรุปมีความถูกต้องเหมาะสม , คำที่ใช้สื่อความหมายในเนื้อหาของกิจกรรมถูกต้อง ชัดเจน

2. ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมด้วยแผน การจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อายุ 5 – 6 ปี) มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 27 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.00 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68

3. ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อายุ 5 – 6 ปี)โดยนักเรียนจำนวนไม่น้อยว่าร้อยละ 80 มีความสามารถการคิดวิเคราะห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้

ด้านการเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ด้านการจำแนก คิดเป็นร้อยละ 89.63 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ด้านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 83.70 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79

โพสต์โดย วัลลีนาร์ : [7 ม.ค. 2561 เวลา 17:27 น.]
อ่าน [1186] ไอพี : 171.7.246.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ