ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตยั่งยืน

การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและมาตรา ๒๔ ข้อ ๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (วิทยาคาร) จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพเพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

๒ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู และบุคลลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

๑.เป้าหมายเชิงปริมาณ

๑.๑จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกระดับชั้น

๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๒.๑ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๑. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุก ระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมกับส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน

๒. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและการดำรงชีวิต

วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

๑.ขั้นเตรียมการ(Planning) ๑. ประชุมวางแผน

๒. เขียนโครงการ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางณัฐรี เนียมเงิน

นางสาวเขมจิรา สุนทร

๒.ขั้นดำเนินการ (Doing) ๑. กิจกรรมฐานผักสวนครัวสร้างอาชีพ

๒. กิจกรรมฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น(พิมเสนน้ำชื่นใจกับสมุนไพรไทยน่ารู้)

(๑) พิมเสนน้ำ(๒) สมุนไพรไทย

๓. กิจกรรมฐานขยะรีไซเคิลมี ๒กิจกรรมย่อยคือ(๑) กิจกรรมแยกขยะ

(๒) กิจกรรมสร้างชิ้นงาน

๔. กิจกรรมฐานห้องแห่งชีวิต

๕. กิจกรรมฐานดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

(๑) สหกรณ์(๒) ธนาคารออมสินโรงเรียน ๑๖ พฤศจิกายน๒๕๖๐

-

๓๐ มีนาคม๒๕๖๑ นางสาวเขมจิรา สุนทร

นางสาวฐิติพรรณ

บรรลือทรัพย์

นางสาวลัดดา

พันธุ์น้อย

นายมานพ บุญศิริ

นางมะลิ กัณฑภา

๓.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Checking) ๑. ประเมินผล ๑ เมษายน ๒๕๖๑ นางณัฐรี เนียมเงิน

นางสาวเขมจิรา สุนทร

๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) นำผลการประเมินมาจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางณัฐรี เนียมเงิน

นางสาวเขมจิรา สุนทร

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.ฝ่ายวิชาการ

๒. คณะครู

งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๑. ผักกิจกรรมฐานผักสวนครัวสร้างอาชีพจำนวน 6๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น(พิมเสนน้ำชื่นใจกับสมุนไพรไทยน่ารู้)

(๑) พิมเสนน้ำ (๒) สมุนไพรไทย จำนวน 10,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมฐานขยะรีไซเคิลมี ๒ กิจกรรมย่อยคือ (๑) กิจกรรมแยกขยะ

(๒) กิจกรรมสร้างชิ้นงาน จำนวน ๑0,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมฐานห้องแห่งชีวิต จำนวน 10,๐๐๐ บาท

๕. กิจกรรมฐานดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน (๑) สหกรณ์ (๒) ธนาคารออมสินโรงเรียน

จำนวน 10,๐๐๐ บาท

การติดตามและประเมินผล

๑. ติดตามผลการจัดกิจกรรม

๒. แบบสอบถาม / แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนครูและชุมชน

โพสต์โดย ครูเขมจิรา : [25 ม.ค. 2561 เวลา 07:19 น.]
อ่าน [691] ไอพี : 61.7.138.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ