ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรี

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อผู้รายงาน นางสาวรสริน เต็มปลื้ม

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลช่องลม โดยใช้รูปแบบซิป(CIPP Model) ใน การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการนิเทศภายใน 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น เพื่อประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายใน 3. การประเมินกระบวนการ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายใน 4. การประเมินผลผลิต เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายใน และเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลช่องลมที่มีต่อ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลช่องลม ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งหมดจำนวน 20 คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร 1 คน และครู จำนวน 19 คน โดยผู้รายงานใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2.นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลช่องลม ปีการศึกษา 2559 จำนวน 103 คน 3. ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น จำนวน 103 คน และ 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลและสารสนเทศจากงานต่าง ๆ ของโรงเรียน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ ปรากฏว่าโครงการมีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15 , = 0.55)

2. ผลการประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ พบว่าโครงการมีความพร้อมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30 , = 0.57)

3. ผลการประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ

3.1 ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39, =0.55)

3.2 ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20, =0.54)

3.3 ขั้นประเมินผลและรายงาน โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, =0.54)

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลช่องลม

4.1 ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและกิจกรรมที่ปฏิบัติมาก เป็นอันดับ 1 คือ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 36.58

4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

1) ผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมครูปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.96, =0.64)

2) ผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนโดยรวม ครูผลิตสื่อและใช้สื่อประกอบการเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.02, =0.61)

(1) ขั้นการวางแผนการใช้สื่อ โดยรวม ครูปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

(2) ขั้นดำเนินการใช้สื่อ โดยรวม ครูปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

(3) ขั้นประเมินการใช้สื่อ โดยรวมครูปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

3) ผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง โดยรวม ครูปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก ( =4.37, =0.62)

4) ผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยรวม ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53 =0.74)

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยรวม ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก ( =4.28, =0.70)

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.27, =0.64)

4.5 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลช่องลม ต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทำให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับโล่ / รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ จากหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

สำหรับข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ช่องลม นั้น ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับครู เพิ่มเติม นำคณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น จัดหาเอกสาร ตำราไว้สำหรับครู ให้เพียงพอและมีความทันสมัย จัดให้มีการสาธิตการสอนให้มากขึ้น จัดให้ผู้นิเทศที่สังเกตการสอนของครู ให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบ และมีความสม่ำเสมอเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ควรมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการนิเทศภายในของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่าย ผู้นิเทศควรปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาแก้ไขและควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละครั้งอย่างเป็นระบบ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้นิเทศ ควรใช้กระบวนการนิเทศในการพัฒนางานควบคู่กับกระบวนการควบคุมคุณภาพ P D C A (Plan-Do-Check-Action) และนำข้อมูลสารสนเทศอันเกิดจากการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลช่องลมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาการนิเทศภายในต่อไป การนิเทศภายในโรงเรียน ควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก ๆ ปีการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการนิเทศควรเน้นการนิเทศภายนอกประสานกับการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

โพสต์โดย ริน : [23 มี.ค. 2561 เวลา 22:17 น.]
อ่าน [1005] ไอพี : 180.183.181.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ