ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ผู้รายงาน นายจรุญ ทองอินทร์

ระยะเวลาการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2559

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2559 (2) เพื่อประเมินปัจจัยในการดำเนินงานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2559 (3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2559 และ (4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตที่ได้จากโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 70 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร” ปีการศึกษา 2559 จำนวน 302 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2559 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ฉบับที่ 2 การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ปีการศึกษา 2559 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความต้องการจำเป็นของโครงการ ได้แก่ นักเรียนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รายได้ของครอบครัวนักเรียนมีน้อย และนักเรียนคบเพื่อนไม่ดี ความเป็นไปได้ของโครงการ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องประสานสัมพันธ์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และชุมชน ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคมรอบๆ โรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และโรงเรียนมีการกำกับ และติดตามการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขอบเขตเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน และวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และขั้นเตรียมการและการวางแผนการดำเนินงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ โครงการมีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ซึ่งความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน ดำเนินงานโครงการ และจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ คือ สถานที่จัดเก็บข้อมูลเอกสาร และเครื่องมือในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเหมาะสมและเพียงพอ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วิธีการที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและชัดเจน และงบประมาณที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการมีการประชุมชี้แจงและมอบหมายงานอย่างชัดเจน และมีการส่งต่อนักเรียนในกรณีที่มีปัญหาของนักเรียนยากต่อการช่วยเหลือ ผู้บริหารและคณะครูดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีการคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา และมีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน (SDQ) โดยครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานมีการจัดทำระเบียนของนักเรียน มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปพัฒนา และมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารในการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และครอบคลุม ช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเวลาเพียงพอในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายมากขึ้น นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี และนักเรียนรู้จุดเด่น

จุดด้อย และพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนรู้จุดเด่น จุดด้อย และพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี และนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการของโรงเรียน นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมตรงตามความต้องการ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขที่ตรงกับปัญหา และโรงเรียนส่งเสริมดูแลสุขภาพของนักเรียน และความคิดเห็นที่มีต่อครูที่ปรึกษา นักเรียนมีความคิดเห็นว่าครูที่ปรึกษาให้การส่งเสริมกิจกรรมตรงตามความสนใจของนักเรียน นักเรียนมีความไว้วางใจต่อครูที่ปรึกษา และนักเรียนพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาเข้าใจในตัวนักเรียนเป็นอย่างดี

คำสำคัญ: การประเมินโครงการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์โดย Jaroon : [24 มี.ค. 2561 เวลา 14:04 น.]
อ่าน [940] ไอพี : 110.78.166.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ