ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โร

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)

สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ผู้วิจัย นายสนธยา แตงโม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนในการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1) ครู จำนวน 27 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 680 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือ เป็นนักเรียน และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จำนวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ด้าน และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน และ การบริหารจัดการแบบ SONTAYA Model คือ 1) การสร้างแรงจูงใจ 2) ความวิริยะอุตสาหะ 3) ภาวะความเป็นผู้นำ 4) การทำงานร่วมกัน 5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 6) การประสบผลสำเร็จ 7) บริบท และส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา 10 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมหน้าเสาธง 2) กิจกรรมรู้จักเก็บรู้จักออม 3) กิจกรรมสายใยแห่งชั้น 4) กิจกรรมนันทนาการ 5) กิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน 6) กิจกรรมชุมนุม 7) กิจกรรมวันสำคัญ 8) กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 9) กิจกรรมรักการอ่าน และ10) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน

2. การประเมินประสิทธิผล พบว่า ความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูตามรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน ปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งยืนยันได้ว่า รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โพสต์โดย วสันต์ แสงรัตนกูล แสงรัตนกูล : [24 มี.ค. 2561 เวลา 14:45 น.]
อ่าน [1009] ไอพี : 184.22.37.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ