ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้ ผู้จัดทำได้ออกแบบร่วมกับนักเทคโนโลยีทางการศึกษาและผู้เขียนโปรแกรมโดยได้รับคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้พัฒนาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

เรื่องที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เรื่องที่ 3 อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

เรื่องที่ 4 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010

2. เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้

2.1 ฮาร์ดแวร์ คือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

2.1.1 ตัวประมวลผล 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) ขึ้นไป แบบ 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)

2.1.2 RAM (32 บิต) 1 กิกะไบต์ (GB) หรือ RAM (64 บิต) 2 GB

2.1.3 เนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ 16 GB (32 บิต) หรือ 20 GB (64 บิต)

2.1.4 อุปกรณ์แสดงผล DirectX 9 พร้อมโปรแกรมควบคุม WDDM 1.0 หรือสูงกว่า

2.1.5 เมาส์และคีย์บอร์ด

2.2 ซอร์ฟแวร์

2.2.1 โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.2 ระบบปฏิบัติการ Windows 7

3. จุดเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

3.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน

3.1.1 สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ในระดับมาก

3.1.2 ดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอด้วยกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงาม เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน

3.1.3 ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว ด้วยวิธีที่ง่าย ๆ

3.1.4 นักเรียนมีการโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ และบทเรียนฯ มีโอกาสเลือก

ตัดสินใจ และได้รับการเสริมแรงจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที

3.1.5 ช่วยให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะเรียนรู้ได้จากขั้นตอนที่ง่าย ไปหายากตามลำดับ

3.1.6 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซ้ำได้ตามความต้องการ ของนักเรียน

3.1.7 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหา และฝึกคิดอย่างมีเหตุผล

3.1.8 สร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

3.1.9 สามารถรับรู้ผลคะแนนทางการเรียนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ และเสริมแรงให้อยากเรียนเรื่องต่อ ๆ ไป

3.1.10 ให้ครูมีเวลามากขึ้นที่จะช่วยเหลือนักเรียนในการเสริมความรู้ หรือช่วยนักเรียน คนอื่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่านักเรียนคนอื่น ๆ

3.1.11 ประหยัดเวลา และงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยลดความจำเป็น ที่จะต้องใช้ครูที่มีประสบการณ์สูง

3.1.12 ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาในเมืองและชนบท เพราะสามารถส่งบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ไปยังสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลให้เรียนรู้ได้ด้วยเนื้อหาเดียวกัน

3.1.13 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้ ได้ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดชมนิมิตรแล้วและจากการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.1.14 นักเรียนที่เรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้ มีผลคะแนนทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.2 ผลที่เกิดกับครูผู้สอน

3.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้ ออกแบบเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ง่ายโดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ไว้สำหรับคุณครู เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาผลคะแนนทาง การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

3.2.2 ครูผู้สอน ประหยัดเวลาในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน กล่าวคือ ครูสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องนี้ ทบทวนและซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

3.2.3 เพิ่มบทบาทของครูในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้มีโอกาสดูแลนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ในชั้นเรียนมากขึ้น

3.2.4 ครูผู้สอนมีเวลาเตรียมการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้น

3.2.5 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครูรายวิชาอื่น ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

4. วิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

4.1 ให้นักเรียนดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ เริ่มใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เมื่อเปิดไฟล์

ไอที5 แล้วจะปรากฏหน้าจอเริ่มเข้าบทเรียนดังภาพข้างล่าง

4.2 เมื่อคลิกถัดไปจะปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่างให้ผู้เรียนพิมพ์ชื่อแล้วกดปุ่ม Enter

4.3 เมื่อกด Enter แล้วรอสักครู่จะปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่าง

4.4 คลิก ถัดไป ก็จะเข้าสู่หน้าเมนูหลัก ปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่าง

4.5 เมื่อคลิกที่คำแนะนำการใช้บทเรียนก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่าง ให้อ่านรายละเอียด การใช้บทเรียน

4.6 เมื่ออ่านคำแนะนำการใช้บทเรียนเสร็จแล้ว ให้คลิกถัดไป ก็จะเข้าสู่การทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนกรอกชื่อ แล้วกด Enter รอสักครู่

4.7 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทั้งหมด 20 ข้อ ให้นักเรียน คลิก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

4.8 เมื่อผู้ใช้คลิกส่งข้อสอบ ก็จะปรากฏข้อความขึ้นมาบอกทันทีว่านักเรียนตอบคำถามในแบบทดสอบถูกหรือผิดซึ่งปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่าง

4.9 เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนครบทั้ง 20 ข้อแล้ว ให้คลิกที่ ดูสรุปคะแนน

เมื่อคลิกดูสรุปคะแนนก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่างซึ่งจะบอกคะแนนที่ทำได้ คะแนนเต็ม

และค่าร้อยละของคะแนนที่ทำได้

4.10 เมื่อดูคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ กลับเมนูหลัก เมื่อมาที่หน้าจอเมนูหลัก ให้คลิกที่

ข้อมูลและสารสนเทศ

ก็จะเข้าสู่เนื้อหา เรื่องที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ ให้คลิก ถัดไป

4.11 ให้นักเรียน คลิกแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนในเรื่องที่ 1

ข้อมูลและสารสนเทศ

ให้นักเรียนเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งหมด 10 ข้อ

4.12 เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ ครบทั้ง 10 ข้อแล้ว ให้คลิกที่ ดูสรุปคะแนน

เมื่อคลิกดูสรุปคะแนนก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่างซึ่งจะบอกคะแนนที่ทำได้ คะแนนเต็มและ

ค่าร้อยละของคะแนนที่ทำได้ ให้นักเรียนคลิก เข้าสู่บทเรียนเรื่องที่ 1 เพื่อศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

4.13 เมื่อเข้าสู่เนื้อหา ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ 1 ข้อมูลแลสารสนเทศหน้าจอเนื้อหาหน้าแรกของเรื่องที่ 1 ข้อมูลแลสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจนจบเรื่องที่ 1 ข้อมูลแลสารสนเทศ ซึ่งหัวข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ คือ ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

4.14 เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ 10 ข้อ

เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกดูสรุปคะแนน

เมื่อนักเรียนดูสรุปคะแนนแล้ว ให้คลิก ดูเฉลย นักเรียนจะได้ทราบคำตอบที่ถูกต้อง ข้อที่นักเรียน

ตอบผิด

ให้นักเรียนคลิก ดูเฉลยไปจนถึง ข้อที่ 10 แล้ว คลิกกลับเมนูหลักเพื่อศึกษาเรื่องที่ 2 ต่อไปซึ่งรูปแบบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในแต่ละเรื่อง ก็เรียงลำดับการทำงานเช่นเดียวกัน

4.15 นักเรียนเข้าสู่เนื้อหาเรื่องที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องที่ 2คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 10 ข้อ แล้วศึกษาเนื้อหาจนจบ แล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ 3 อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน เรียงไปตามลำดับ

เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จให้คลิกดูสรุปคะแนน

เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว และดูคะแนนแล้วให้นักเรียนคลิก กลับเมนูหลักเพื่อเข้าสู่เนื้อหา เรื่องที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

นักเรียนคลิกเมนูเข้าสู่เนื้อหาเพื่อศึกษา เรื่องที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

นักเรียนศึกษา เนื้อหาเรื่องที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นจบเมื่อนักเรียนคลิกถัดไปนักเรียนจะเจอกับทำแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูผลความก้าวหน้าทางการเรียนต่อไป

เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้ว และดูคะแนนแล้วให้นักเรียน คลิกดูเฉลย

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องที่ 3 อินเทอร์เน็ตและการใช้งานและเรื่องที่ 4 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 เรียงลำดับการทำงานเช่นเดียวกับเรื่องที่ 1 และ 2

4.16 เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหา ครบทั้ง 4 เรื่อง แล้ว นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ โดยให้นักเรียน คลิก กลับเมนูหลัก

คลิกเลือก แบบทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ

เมื่อนักเรียนทำข้อสอบหลังเรียนครบทั้ง 20 ข้อ ให้นักเรียนคลิก ดูสรุปคะแนน เพื่อจะได้ทราบ

ความก้าวหน้าในการเรียน

เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ครบทั้ง 20 ข้อแล้วให้นักเรียนคลิกดูสรุปคะแนน

และคลิกดู เฉลย เพื่อจะทราบคำตอบที่ถูกต้อง

โพสต์โดย ครูเอ : [20 เม.ย. 2561 เวลา 10:52 น.]
อ่าน [1145] ไอพี : 14.207.167.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ