ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานประเมินโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนโรง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแควป่าสัก ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ประเมิน นายศมากร เกดา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแควป่าสัก

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านแควป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ปีที่รายงาน 2561

รายงานการประเมินโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแควป่าสัก ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อการประเมินสภาพแวดล้อม 2) เพื่อการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ และ 4) เพื่อการประเมินด้านผลผลิต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งสิ้น 133 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม ชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) และชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation ) โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแควป่าสัก ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.52, S.D. = 0.48) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด รายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ตามลำดับ ได้แก่ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ โครงการมีการกำหนดหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดับถัดมาคือ โรงเรียนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ และประการสุดท้ายโรงเรียนให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแควป่าสัก ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.47, S.D. = 0.54) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด รายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ตามลำดับ ได้แก่ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการไว้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนประสานความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานอื่นร่วมจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และประการสุดท้ายโรงเรียนมีเอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการสนับสนุน การจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแควป่าสัก ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.46, S.D. = 0.69) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด รายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ตามลำดับ ได้แก่ โรงเรียนมีปฏิทินกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมตามโครงการอย่างชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการศึกษาสภาพปัจจุบันด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแควป่าสัก ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.49, S.D. = 0.56) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ตามลำดับ ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 3 ความมีวินัย มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 6 ความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย samakorn : [7 พ.ค. 2561 เวลา 07:38 น.]
อ่าน [898] ไอพี : 223.207.242.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ