ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขยายเวลา รับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่กรณ์

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่กรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

------------------------

ด้วยทางโรงเรียนบ้านแม่กรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ครูผู้สอนเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

(1) มีสัญชาติไทย

มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

( 1 ) ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาหรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียด

( 2 ) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

3. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 8 มิถุนายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เบอร์ติดต่อ 086-1946219

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านแม่กรณ์

2) สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งนำสำเนาต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย / ใบประกอบวิชาชีพครู

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก/ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

6) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์

6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินศักยภาพ โดยกำหนดหลักสูตรการคัดเลือกดังนี้

1) สอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน 50 คะแนน

2) สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

7. วัน เวลา และสถานที่สอบ

โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ตามกำหนดเวลาดังนี้

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนน

15 พฤษภาคม 2561

09.00 น.– 12.00 น.

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน

13.00 น. เป็นต้นไป

ข. สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

รวมคะแนน 100

8. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1) ได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

2) ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. การประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 9 มิถนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนสอบรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก) มากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่าถ้าความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับสูงกว่า

10. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี

โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่แจ้งผลการสอบคัดเลือก

11. การแต่งตั้ง

ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ ในการประกาศผลการคัดเลือก โดยโรงเรียนจะแจ้งวันเวลาให้มารายงานตัวต่อไป หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่สามารถเข้ารับการแต่งตั้งได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทนผู้คัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ หากไม่มีการยกเลิกบัญชีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคราวๆ เมื่อมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนดังกล่าวว่างลง

12. เงื่อนไขการจ้าง

1) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

2) ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

3) ผู้ผ่านคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรียนแม่กรณ์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

(นายขจรศักดิ์ ควรคิด )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กรณ์

โพสต์โดย นางวิภาวรรณ์ ปัญโยแสง : [1 มิ.ย. 2561 เวลา 20:29 น.]
อ่าน [23724] ไอพี : 182.53.234.197
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ