ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย วัฒนารี สวนทะ

เผยแพร่ผลงานชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน
จัดทำโดย...นางสาววัฒนารี สวนทะ
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ที่มาและความสำคัญ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อวิชาได้ยากและ ต้องใช้จินตนาการมากในการลำดับความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องเศษส่วน
ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและแนวทาง แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีลักษณะสื่อประสมให้สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะของผู้เรียนอันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยการเลือกสร้างชุดการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพราะชุดการสอนอาศัยพื้นฐานทฤษฎีการใช้สื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่ประกอบด้วยสื่อหลากหลาย เช่น รูปภาพ แผนภูมิ ของจำลอง แบบฝึกทักษะ บัตรความรู้ บัตรคำสั่ง บัตรกิจกรรมบัตรคำตอบ บัตรสรุปบทเรียน เกม เพลง ฯลฯ ซึ่งสามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ สื่อประสมนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
คุณภาพการศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูเป็นบุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะนำผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควรมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตชุดการสอน แจกจ่ายให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างและควรอบรมให้ครูรู้จักการสร้างชุดการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน

ขอบเขตของการพัฒนา
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 62 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย
2. เนื้อหาที่นำมาจัดทำเป็นชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดการสอนที่สร้างขึ้นได้จัดลำดับของเนื้อหาจากง่ายไปหายากแบ่งเนื้อหาย่อยจากจุดประสงค์ในคู่มือครูคือบทที่ 6 เรื่องเศษส่วน แบ่งเนื้อหาย่อยเป็น 5 หน่วยการเรียน 13 ชุดการสอน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอน แบ่งเป็น
- การสอนด้วยชุดการสอน ประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือนักเรียน สื่อการสอน
- การสอนตามแบบปกติ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำเนินการพัฒนา
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา มีดังนี้
1.1 กลุ่มนักเรียนที่ใช้ในการทดลองการใช้ชุดการสอน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 31 คน
1.2 กลุ่มนักเรียนที่ใช้ในการควบคุม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 31 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามีดังนี้
2.1 ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องเศษส่วน จำนวน 5หน่วยการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนจะแบ่งเป็นเนื้อหาย่อยอีก รวมแล้วมีจำนวน 13 ชุด แต่ละชุดการสอนจะมี คู่มือครู ในคู่มือครูประกอบด้วยคำชี้แจงสำหรับครู รายการอุปกรณ์การสอน สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า แผนการสอน คู่มือนักเรียนประกอบด้วย คำชี้แจงสำหรับนักเรียน เนื้อหาที่จะเรียน บัตรความรู้ บัตรกิจกรรม บัตรคำตอบ บัตรสรุปบทเรียน แบบฝึกทักษะ
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 50 ข้อ
2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ฉบับแต่ละฉบับจะมีจำนวน 10 ข้อรวมแล้วมี 50 ข้อลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
2.4 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การดำเนินการทดลอง
1. กลุ่มทดลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 31 คน
2. นำชุดการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นกลุ่มทดลอง ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง ครั้งละ 1 ชุดจำนวน 13 ชุด ให้เวลาทดลองทั้งหมด 13 ชั่วโมง
3. นำผลการสอบจากการทำแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการสอนโดยใช้ชุดการสอนทั้ง 5 หน่วย และผลการสอนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองเพื่อนำไปใช้หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดการสอนกับนักเรียนที่สอนแบบปกติ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ทำการวิเคราะห์มาแล้วจำนวน50 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
5. เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้ชุดการสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ
2. เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ภายหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุดการสอนที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น
1.1 ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดการสอนให้เข้าใจอย่างชัดเจน
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน
1.3 ก่อนที่จะให้นักเรียนทำกิจกรรมทุกครั้ง ครูจะต้องอธิบายหรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนให้ตรงกัน
1.4 การจัดกิจกรรมกลุ่มครูควรเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกัน
1.5 ควรบันทึกปัญหาและข้อสงสัยที่นักเรียนซักถามไว้เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
2.1 ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อให้ผลการพัฒนาที่เชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรงมากขึ้น และปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมของเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.2 ควรทำการพัฒนาการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมในเรื่องอื่น ๆ หรือวิชาอื่น และชั้นอื่นๆ เพื่อจะได้เป็นต้นแบบในการเรียนการสอน
2.3 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสร้างชุดการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสนองต่อภาวะการขาดแคลนครูผู้สอน

โพสต์โดย วัฒนารี สวนทะ : [3 ก.ย. 2552]
อ่าน [6888] ไอพี : 113.53.33.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม