ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนสำหรับครู ประกอบการสอน รายวิชา งานประดิษฐ์ดอกไม้ จากรังไหม ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

บทนำ

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนสำหรับครู ประกอบการสอน รายวิชา งานประดิษฐ์ดอกไม้ จากรังไหม ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

ผู้จัดทำ นางรัชณีย์ ธนสีลังกูร ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุให้มีกฎหมาย เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2542 จึงมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็น กฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรก ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญทางการศึกษา ที่เป็นกรอบของ การปฏิรูปการศึกษาไว้(วิชัย ตันศิริ, 2542 : ไม่มีเลขหน้า) ซึ่งสาระสำคัญในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะมาตรา 22 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ และ มาตรา 24 กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 12-13) เพื่อให้สอดคล้องกับ สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงหาแนวทาง ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือเน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Ceuticul) ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาของกลุ่มสาระการงาน อาชีพในช่วงที่ 2 ก็ได้รับการพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นกันเพราะ หากครูผู้สอนได้พยายาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้ที่คงทน และผู้เรียนจะรู้แจ้งในเรื่องนั้นๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพและได้ผลสำเร็จตามหลักสูตรนั้น ผู้สอนต้องใช้เทคนิคและกลวิธีในการสอนโดยการ นำสื่อเข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียน สนใจ และเอาใจใส่ต่อ บทเรียน อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับสภาพการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้มีศักยภาพ ในการแข่งขันและร่วมมือสร้างสรรค์ในสังคมโลก เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ การเรียนการสอนต้องให้เด็กมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนมากที่สุด มีความรู้สูงสุด สำหรับผู้เรียนทุกคน ผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอนของตน ผู้สอนทุกคนต้องออกแบบการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 28-30) ปัจจุบันจึงได้มี การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามามีส่วนเสริมหรือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการนำเสนอข้อมูลแก่นักเรียน การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม การสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบ จุลภาค การสอนแบบโมดูล และการสอนโดยใช้ชุดการสอน (พวงรัตน์ นามสนธิ์. 2542 : 1)

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพด้านการ เรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการยกระดับโรงเรียนที่มีคุณภาพที่เรียกกันว่า โรงเรียน ในฝัน ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ใช้การบริหารจัดการแนวใหม่ ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ แนวการบริหารจัดการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเป็นการบริหารจัดการ แนวการบริหารจัดการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หลัก นำการพัฒนาโรงเรียนในทุกมิติให้สมดุลรอบด้าน บริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ใช้เทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของครูและนักเรียนมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมทั้งรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เรียนรู้จาก การปฏิบัติจริง ทักษะการดำรงชีวิตและดำรงความเป็นไทย ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากการดำเนินโครงการดังกล่าว สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะในส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เท่านั้น ส่วนสื่อการเรียน การสอนรายวิชาที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนนั้นยังไม่มี ยังต้องอาศัย ครูผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นมา ใช้เอง อย่างไรก็ตามการให้การศึกษากับเยาวชนได้ดำเนินมานาน แต่ก็จะมีปัญหาอยู่ที่ตัวครูผู้สอนว่า เข้าใจเนื้อหาวิชา กระบวนการสอน และเป้าหมายของวิชาดีเพียงไร ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือ นอกจาก หน้าที่การสอนแล้วครูยังรับภาระอื่นๆ อีกมากหลายอย่างทำให้มีเวลาไม่พบในการเตรียมหรือจัดทำ สื่อการสอน บางคนยังขาดทักษะในการใช้สื่อหรือมีสื่ออยู่แล้วแต่ใช้ไม่ตรงกับจุดประสงค์ และครูยัง ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายมากกว่าที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้การ เรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร (อาจสุระ พจน์ปริญญา. 2539 : 2)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจึงได้สร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาตามแนวทางนี้ ขึ้น คือการสร้างและพัฒนาชุดการสอนสำหรับครู รายวิชา ง22101 งานประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม เพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

โพสต์โดย ดอน : [1 ก.ค. 2561 เวลา 12:54 น.]
อ่าน [894] ไอพี : 124.121.197.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ