ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อของจริง

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวชุธิศา เล่อกา

ปีการศึกษา : 2560

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จากสื่อของจริง ทั้งรายด้านและภาพรวมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จากสื่อของจริง ทั้งรายด้านและภาพรวมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จานวน 16 คน มีวิธีดาเนินการศึกษาครั้งนี้ คือ ทาการทดสอบก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จากสื่อของจริง ที่ผู้ศึกษาเป็นผู้สร้างขึ้น จานวน 30 แผน ใช้เวลาดาเนินการจัดกิจกรรม 10 สัปดาห์ และเมื่อดาเนินการจัดกิจกรรมครบ 30 แผนแล้ว ดาเนินการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง จากแบบทดสอบฉบับเดิม หลังการจัดกิจกรรม เก็บรวบรวมจากผลการจัดกิจกรรม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าร้อยละ

ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย จากการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จากสื่อของจริง ขอสรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์จากสื่อของจริง พบว่า ผลการพัฒนาทักษะทั้งในด้านได้แก่ ด้านการบอกหรือแสดงจานวน 1-10 ด้านการจาแนกเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่/จัดกลุ่ม การบอกหรือแสดงตาแหน่งและภาพรวมทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ทางคณิตศาสตร์

โดยเริ่มจากสัปดาห์แรกที่มีการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์จากสื่อของจริง พร้อมกลับมีการประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทั้งหลายด้านและภาพรวม ผลการประเมินพฤติกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุงทุกด้าน คือ ด้านการบอกหรือแสดงค่าจานวน 1-10 ด้านการจาแนกเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่หรือจัดกลุ่ม ด้านการบอกหรือการแสดงตาแหน่ง และภาพรวมทักษะ (1.19,1.63,1.00,1.17 และ 1.12 ตามลาดับ) จากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมตามแผน 30 แผน และมีการประเมินพฤติกรรมผลประเมินวิเคราะห์เป็นช่วงสัปดาห์ 10 ช่วง ปรากฏว่า มีผลพัฒนาดีขึ้นจนถึงสัปดาห์สุดท้ายทุกทักษะและโดยภาพรวม ผลการประเมินโดยเฉลี่ยของเด็กอยู่ในระดับดีสัปดาห์ที่ 10 (2.94,2.96,2.94,2.94 และ 2.94 ตามลาดับ) สาหรับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาดีขึ้นมากได้แก่ ด้านการจาแนกเปรียบเทียบ (2.94 - 1.00 = 1.94) มีเพียงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีพัฒนาดีขึ้นกลับลดลง คือ ทักษะทางการบอกหรือแสดงตาแหน่งในสัปดาห์ที่ 4 (1.85 - 1.77 = 0.08) แสดงว่าการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์จากสื่อของจริง ทาให้ผลการพัฒนาดีขึ้นตลอดเวลาที่มีการจัดกิจกรรมทั้งรายด้านและภาพรวม

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์จากสื่อของจริง พบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้แก่ ทุกด้านและภาพรวม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ทักษะด้านบอกหรือแสดงค่าจานวน 1-10 ก่อนจัดกิจกรรมผลการทดสอบโดยเฉลี่ย(μ) = 3.88 หลังการจัดกิจกรรมผลการทดสอบโดยเฉลี่ย(μ) 4.82 คะแนนมีความแตกต่างกัน (4.82 - 3.88 = 0.94) คิดเป็นร้อยละ 18.75 ทักษะด้านการจาแนกเปรียบเทียบก่อนการจัดกิจกรรม ผลการทดสอบโดยเฉลี่ย (μ) ของเด็ก 3.50 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมผลการทดสอบโดยเฉลี่ย (μ) ของเด็ก 4.84 คะแนน มีความแตกต่างกัน (4.84 - 3.50 = 1.31 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 26.25 ด้านการจัดหมวดหมู่หรือจัดกลุ่ม ก่อนการจัดกิจกรรม ผลการทดสอบโดยเฉลี่ย (μ) ของเด็ก 3.13 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมผลการทดสอบโดยเฉลี่ย (μ) ของเด็ก 5.00 คะแนน มีความแตกต่างกัน (5.00 - 3.13 = 1.88 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 37.50 ทักษะด้านการบอกหรือแสดงตาแหน่ง ก่อนการจัดกิจกรรม ผลการทดสอบโดยเฉลี่ย (μ) ของเด็ก 3.06 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมผลการทดสอบโดยเฉลี่ย (μ) ของเด็ก 4.69 คะแนน มีความแตกต่างกัน (4.69 - 3.06 = 1.88 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 32.50 สาหรับในภาพรวมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรมผลการทดสอบโดยเฉลี่ย (μ) ของเด็ก 3.39 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมผลการทดสอบโดยเฉลี่ย (μ) ของเด็ก 4.83 คะแนน มีความแตกต่างกัน (4.83 - 3.39 = 1.44 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 28.75 แสดงว่ามีการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์จากสื่อของจริง ทาให้ผลการพัฒนาดีขึ้น ทุกพฤติกรรมและภาพรวม

โพสต์โดย แซน : [5 ก.ค. 2561 เวลา 18:03 น.]
อ่าน [960] ไอพี : 118.172.95.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ