ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบา

ผู้วิจัย นายเกษม อาจเวทย์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น และวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำและสภาพความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 309 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอน เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 2. แบบสอบถามสภาพความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน:กรณีโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) พบว่า

สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นมีลักษณะการพัฒนารูปแบบมาจากการกำหนดแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบและการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ในด้านการกำหนดแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบมีการกำหนดจากแนวคิดพื้นฐานในด้านของการบริหารและแนวคิดพื้นฐานในด้านกลยุทธ์และวิธีการ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ มีการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบในด้านผลลัพธ์ของรูปแบบองค์ประกอบที่เป็นกลไกในการดำเนินงาน องค์ประกอบที่เป็นกลไกในการประสานงานและบูรณาการงาน และองค์ประกอบที่เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผล

1.2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีการถูกกำหนดในโรงเรียน ข้อที่มีความถี่ร้อยละสูงที่สุด ได้แก่ คุณลักษณะด้านความมีระเบียบวินัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.44 อยู่ในระดับ ดีมาก รองลงมาได้แก่ ความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.64 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.78 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตามลำดับ

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชา- นุกูล ที่ยกร่างขึ้นจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและจากการสำรวจและสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่มีการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้แล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ร่างเป็นรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล และทำการตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เห็นว่ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ได้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

ผลการนำรูปแบบไปใช้กับโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สรุปได้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละด้านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.84 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีระเบียบวินัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.44 อยู่ในระดับ ดีมาก รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.64 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.78 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตามลำดับ

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย one : [14 ก.พ. 2562 เวลา 07:56 น.]
อ่าน [377] ไอพี : 158.108.29.69
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ