ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แบบฝึกทักษะ ม.1 ชุดที่ 1

แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง รู้จักจำนวนเต็ม จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 เพื่อใช้ประกอบการการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นเพื่อ เป็นสื่อการสอนซึ่งมุ่งหวังจะแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมทำให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการคิดคำนวณการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การแก้โจทย์ปัญหา มีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

ผู้จัดทำได้จัดทำเนื้อหาการฝึกจากง่ายไปหายาก โดยให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาทีละชุดมีกิจกรรมเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกคำนวณ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง และรู้ผลทันทีทั้งนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง รู้จักจำนวนเต็ม จะเป็นประโยชน์ต่อครูในการสอนและผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

บุญถม วรรณทอง

เรื่อง หน้า

คำชี้แจง ก

คำแนะนำการการใช้สำหรับครู ข

คำแนะนำการใช้สำหรับนักเรียน ค

ขั้นตอนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ง

แบบทดสอบก่อนเรียน 1

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 3

ผลการเรียนรู้ 3

จุดประสงค์การเรียนรู้ 4

รู้จักจำนวนเต็ม 5

แบบฝึกที่ 1 8

แบบฝึกที่ 2 9

แบบฝึกที่ 3 10

แบบฝึกที่ 4 11

แบบฝึกที่ 5 12

แบบฝึกที่ 6 13

แบบฝึกที่ 7 14

แบบฝึกที่ 8 15

แบบฝึกที่ 10 16

แบบฝึกที่ 11 17

แบบทดสอบหลังเรียน 18

บรรณานุกรม 19

ภาคผนวค 20

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 21

1.เอกสารชุดนี้เป็นแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 เรื่อง จำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 รู้จักจำนวนเต็ม

ชุดที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม

ชุดที่ 3 การลบจำนวนเต็ม

ชุดที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม

ชุดที่ 5 การหารจำนวนเต็ม

ชุดที่ 6 สมบัติจำนวนเต็ม

2.แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นชุดที่ 1 รู้จักจำนวนเต็มจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. แบบฝึกทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ประกอบด้วย

3.1 คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

3.2 คำแนะนำการใช้แบบฝึกสำหรับครู

3.3 คำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

3.4 ขั้นตอนการเรียนโดยใช้แบบฝึก

3.5 แบบทดสอบก่อนเรียน

3.6 เนื้อหา

3.7 แบบฝึกทักษะ

3.8 แบบทดสอบหลังเรียน

4. แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับนี้ใช้การเรียน ชั่วโมง

การใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอนเป็นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยการดำเนินการเรียนการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนจึงจึงควรศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติตนก่อนที่จะใช้แบบฝึกทักษะ ดังนี้

1. ครูผู้สอนต้องศึกษาแบบฝึกทักษะและอ่านเนื้อหาสาระอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับเนื้อหาทุกชุดก่อนการใช้งาน

2. ครูเตรียมแบบฝึกทักษะให้ครบถ้วนและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

3. ครูเตรียมเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของนักเรียน

4. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน ในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ อย่างชัดเจนและประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ

5. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน ในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะให้เข้าใจ และเน้นยำเรื่องความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเพื่อน ไม่ให้เพื่อนทำให้ หรือไม่ดูเฉลยก่อนลงมือทำด้วยตนเอง

6. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน

7. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เรียนทราบ

8. ดำเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดให้ในแผนการจัดการเรียนรู้

9. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา และทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แล้วเปลี่ยนกันตรวจตามเฉลย

10. ครูสังเกตความตั้งใจของนักเรียน ความสนใจในการเรียน การทำงานรวมกันเป็นกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ถ้ากลุ่มใดมีปัญหาครูจะได้ทำการช่วยเหลือได้ทันที

11. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะในการเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มอาจจะไม่เท่ากันครูควรยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและสถานการณ์

12. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียนเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน

13. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทุกคน/ทุกกลุ่ม หรือแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาร่วมอภิปรายเรื่องที่เรียนมา

แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งแบบฝึกทักษะแต่ละชุดมีคำชี้แจงใว้ชัดเจน นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองได้และได้กำหนดเนื้อหาสาระในการฝึกเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้แบบฝึกทักษะนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม

2. ศึกษาจุดประสงค์ของเนื้อหาในแต่ละกลุ่ม

3. อ่านคำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนและคำชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะให้เข้าใจก่อนทำการศึกษาหรือกก่อนทำการลงมือทำทุกครั้ง

4. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเล่มให้เข้าใจ

5. ทำกิจกรรมตามคำสั่งในแต่ละเล่มและตรวจสอบความถูกต้อง

6. ทำแบบฝึกทักษะตามเนื้อหาแต่ละเล่ม และตรวจคำตอบจากเฉลยจากครูผู้สอน แล้วบันทึกข้อมูลข้อมูลคะแนนที่ได้ไว้

7. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ศึกษาไปตามลำดับขั้นตอนเมื่อพบคำถามหรือสงสัยให้ถามครูผู้สอนทันที

แบบทดสอบ (ก่อนเรียน) ประจำชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

--------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท () ลงในช่องตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด

ก. -5, 2.4, 10, -2, 0 ข. -5, , 5, 0,

ค. 0, -1, -2, 6 , 7.5 ง. 1.2 , 1.1, 1.0, 0, -1

2. ข้อความใดเป็นจริง

ก. 0 เป็นจำนวนเต็มบวก ข. 0 เป็นจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด

ค. 0 ไม่ใช่จำนวนนับ ง. 0 ไม่ใช่จำนวนเต็ม

3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนเต็มทุกจำนวน

ก. 3, -7, , 4.000 ข. 4,000, 0.20, 1, -5

ค. 30, -1, -0.40, 0 ง. -400, 1.99, 17, 5

4. จากจำนวนที่กำหนดให้ 3 , -2 , -7 , . . . จำนวนอีกสองจำนวนในข้อใดที่เรียงต่อจากสามจำนวนนั้น

ก. -14 , -19 ข. -12 , -17

ค. -13 , -18 ง. -11 , -16

5. จากจำนวน 5 ถ้านับลดทีละ 3 แล้วจำนวนที่เรียงต่ออีกสามจำนวนคือข้อใด

ก. 2 , -1 , -4 ข. 2 , -1 , -5

ค. 8 , 11 , 14 ง. -8, -11, -14

6. ข้อใดเรียงลำดับต่างจากข้ออื่น ๆ

ก. 0, 2, 6, 8, 10 ข. -10, -5, 0, 1, 2

ค. 0, -1, -9, -12, -15 ง. -100, -50, -25, -15, 0

7. กำหนดจำนวน 0, -2, -4, -6, ... จำนวนต่อไปคือจำนวนใด

ก. -7 ข. -8

ค. -9 ง. -10

8. จำนวนเต็มที่น้อยกว่า 4 แต่มากกว่า -3 ได้แก่จำนวนในข้อใด

ก. - 4 - 5 0 2 3 ข. -6 1 0 2 3

ค. - 5 -3 1 2 3 ง. - 2 -1 0 1 2 3

9. ค่าสัมบูรณ์ของ a มีค่าเท่าใดเมื่อ a เป็น 0

ก. ≥ 0 ข. ≤ 0

ค. = 0 ง. จำนวนเต็มลบ

10. ข้อใดป็นจริง

ก. |-10|<|10| ข. |-25|&#61502;|28|

ค. |-4|&#61502;|2| ง. |20| &#61502; |-35|

ประจำชุดที่ 1

ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนนเต็ม

10 คะแนนที่ได้

สาระที่ 1จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน 1 ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม

1. จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม

มาตรฐาน 2 บวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม และนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหาร ของจำนวนเต็ม

2. การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนเต็ม

3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม

สาระที่ 6ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

1) จำแนกและยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ได้

2) เปรียบเทียบจำนวนเต็มได้

3) บอกความสัมพันธ์ของจำนวนจากแบบรูปที่กำหนดให้ได้

ด้านความรู้ (Knowledge) : นักเรียนสามารถ

1. ในการแก้ปัญหา

2. ในการให้ให้เหตุผล

3. ในการสื่อสาร การสื่อความความหมายทางคณิตศาสตร์แลพการนำเสนอ

4. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ด้านทักษะและกระบวนการ (Process) : นักเรียนมีความสามารถ

1. ในการแก้ปัญหา

2. ในการให้ให้เหตุผล

3. ในการสื่อสาร การสื่อความความหมายทางคณิตศาสตร์แลพการนำเสนอ

4. การคิดรเริ่มสร้างสรรค์

คุณลักษณะ (Attitude) : นักเรียน

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Aptitude) : นักเรียนมี

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสารถในการสื่อสาร

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จำนวนเต็ม

โพสต์โดย อุ๋ย : [4 มี.ค. 2562 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [312] ไอพี : 110.77.239.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ