ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• 001 ชุดฝึกทักษะ คู่มือครู

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง สัดส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คู่มือครู และส่วนที่ 2 คู่มือนักเรียน ดังแผนผังแสดงส่วนประกอบของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ดังนี้

แผนผังแสดงส่วนประกอบของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์

คู่มือครู

1. บทบาทของครูผู้สอน

บทบาทของครูผู้สอนมีดังนี้

1.1 ตรวจสอบองค์ประกอบภายในชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่ครูจะต้องตรวจให้ครบถ้วนดังนี้

1.1.1 คู่มือครู

1) บทบาทของครูผู้สอน

2) แผนการจัดการเรียนรู้

1.1.2 คู่มือนักเรียน

1) บทบาทของนักเรียน

2) แบบฝึกทักษะ

- ใบความรู้

- กิจกรรม

- แบบทดสอบ

1.2 ศึกษาคู่มือครู ได้แก่ บทบาทของครู และแผนการจัดการเรียนรู้ จากชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้เข้าใจ

1.3 จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ ใบความรู้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบ ให้พร้อม

1.4 ศึกษาบทบาทของนักเรียน และชี้แจงให้นักเรียนรู้บทบาทของตนเอง ในการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์

1.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขั้นตอนของแผนการจัด การเรียนรู้ที่เน้น

วิธีสอนแบบร่วมมือ

1.6 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนในขณะทำกิจกรรม

1.7 ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล

2. แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้นี้ ใช้ขั้นตอนตามแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 174-175) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียน หมายถึง ขั้นการจัดเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันและจัดเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 2-6 คน ครูควรแนะนำเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม การทำกิจกรรมร่วมกัน และการฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ

ทำกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค KWDL

ในที่นี้ จัดกลุ่มละ 4 – 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน โดยมีอยู่ 2 กลุ่มที่มีนักเรียนอ่อน 2 คน

ขั้นที่ 2 ขั้นนำเสนอบทเรียน หมายถึง ขั้นการนำเสนอเนื้อหา สถานการณ์ ตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา กฎ ในการนำความรู้มาเชื่อมโยง แก้ปัญหา สื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนด้วยเทคนิค KWDL

ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มและตรวจสอบผลงาน หมายถึง ขั้นการทำกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อย โดยที่แต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นขั้นที่สมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มแล้วให้กลุ่มทำงานโดยครูกำหนดให้ผู้เรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสาร สื่อความหมาย การเชื่อมโยงความรู้ และการนำเสนอ ด้วยเทคนิค KWDL ที่มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ โดยที่นักเรียนในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนที่เก่งจะช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่อ่อนกว่า และมีการตรวจสอบผลงานรายบุคคลหรือกลุ่ม ผู้วิจัยกำหนดให้ผู้เรียนในกลุ่มจะจับคู่กันตรวจคำตอบของแบบฝึกทักษะ ถ้าทำได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ แต่หากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 ให้ผู้เรียนคนที่ผ่านในกลุ่มแล้วอธิบายและซ่อมเสริมให้กับคนที่ไม่ผ่าน จนกว่าจะทำได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปจึงจะผ่านได้ หลังจากผ่านเกณฑ์แล้ว ให้สมาชิกของกลุ่มพร้อมที่จะทำการทดสอบย่อยต่อไป

ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบย่อยและประเมินผลการทำงานกลุ่ม หมายถึง ขั้นที่ให้ผู้เรียนในกลุ่มทำแบบทดสอบหลังเรียน ในขั้นนี้เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนแล้วหรือยัง ผลการปฏิบัติส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างไร และให้ผู้เรียนช่วยกันประเมินผลการทำงานกลุ่ม โดยนำคะแนนการทดสอบของแต่ละบุคคลมารวมกันแล้วเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียน หมายถึง ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ถ้ามีสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจครูควรอธิบายเพิ่มเติม และนักเรียนช่วยกันประเมินผลงานกลุ่มและพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน และอะไรคือส่วนที่ควรปรับปรุง

สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีสอนแบบร่วมมือ ดังนี้

1. ขั้นเตรียมความพร้อม

2. ขั้นนำเสนอบทเรียน

3. ขั้นทำกิจกรรมกลุ่มและตรวจสอบผลงาน

4. ขั้นการทดสอบย่อยและประเมินผลการทำงานกลุ่ม

5. ขั้นสรุปบทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์

หน่วยการเรียนรู้ อัตราส่วนและร้อยละ หน่วยย่อย สัดส่วนและร้อยละ

เรื่อง สัดส่วน เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด ม. 2/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด ม.2/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ม.2/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

ม.2/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้หลักการ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ

ม.2/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สาระสำคัญ

สัดส่วน เป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน

การหาค่าของตัวแปรในสัดส่วน สามารถทำได้ คือ หาอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยใช้หลักการคูณหรือการหารด้วยจำนวนที่เท่ากัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้

1.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของสัดส่วนได้

1.2 นักเรียนสามารถอ่านสัดส่วนที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

1.3 นักเรียนสามารถเขียนสัดส่วนจากประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้

1.4 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการหาตัวแปรในสัดส่วนได้

1.5 นักเรียนสามารถหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนดให้ได้

2. ด้านทักษะกระบวนการ

2.1 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

2.2 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล

2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อความหมาย

2.4 นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีความร่วมมือ ความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและตรงต่อเวลา

สาระการเรียนรู้

- สัดส่วน

- การหาค่าตัวแปรในสัดส่วน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียน

1.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มคละตามความสามารถ กลุ่มละ 4 – 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน โดยมีอยู่ 2 กลุ่มที่มีนักเรียนอ่อน 2 คน

แล้วเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนดังนี้

1.1.1 ประธานทำหน้าที่ มอบหมายหน้าที่ให้กับสมาชิก และเป็นผู้นำในการนำเสนอผลงานกลุ่ม จับคู่ระหว่างสมาชิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและร่วมคิดแก้ปัญหา คอยให้คำปรึกษา

และนำปัญหาในการเรียนที่กลุ่มไม่เข้าใจมาปรึกษาครูผู้สอน (สมาชิกทุกคนต้องมารับฟัง โดยมีประธานเป็นผู้นำ)

1.1.2 เลขานุการกลุ่ม ทำหน้าที่ รวบรวมผลงานกลุ่ม ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน และจดบันทึกการมอบหมายงานจากครูหรือประธาน

1.1.3 สมาชิก ทำหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลา

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องไม่ลืมหน้าที่สำคัญที่สุด คือเรียน และต้องทำภาระงาน

ในการเรียนรู้ทุกคน

1.2 ครูสนทนากับนักเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

จากการแบ่งกลุ่มให้นักเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค KWDL จะได้แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

ได้ถูกต้อง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 K (What we Know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรียน หรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 2 W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ

ขั้นตอนที่ 3 D (What we do to fine out) นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

1.3 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนอัตราส่วน โดยใช้การถาม – ตอบประกอบการอธิบายโดยสรุป

2. ขั้นนำเสนอบทเรียน

2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหา เรื่อง สัดส่วนและการหาค่าตัวแปรในสัดส่วน และอภิปรายตัวอย่างที่ 1 ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจความหมายสัดส่วน และการหาค่าตัวแปรในสัดส่วน รวมทั้งการใช้ขั้นตอนแก้ปัญหาตามเทคนิค KWDL บนกระดานและครูใช้การถามตอบจากการสุ่มตัวแทน

ในกลุ่มเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

2.2 ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ตอบคำถาม พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจร่วมกัน

ที่ถูกต้อง

3. ขั้นทำกิจกรรมกลุ่มและตรวจสอบผลงาน

3.1 แต่ละกลุ่มรับใบความรู้ เรื่อง สัดส่วน ไปศึกษาร่วมกัน เพื่อทบทวนเนื้อหา ทำกิจกรรม

ฝึกทักษะ และประธานกลุ่มรับแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มไปประเมินสมาชิกในกลุ่ม โดยครูผู้สอนคอยสังเกต แนะนำ ให้คำปรึกษา ในการทำกิจกรรม

3.2 สมาชิกของกลุ่ม รับกิจกรรมที่ 1-4 สำหรับฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนฝึก โดยประธานกลุ่ม จัดคู่สมาชิกในกลุ่มและคอยกำกับให้ทำกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดให้ ก่อนที่จะนำส่งครู ให้นักเรียนรับใบเฉลยกิจกรรมไปตรวจสอบผลให้เพื่อนระหว่างคู่ของตนเอง เพื่อดูว่าถ้าทำได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ แต่หากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 ให้ผู้เรียนคนที่ผ่านในกลุ่มแล้วอธิบายและซ่อมเสริมให้กับคนที่ไม่ผ่าน จนกว่าจะทำได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปจึงจะผ่านได้

4. ขั้นทดสอบย่อยและประเมินผลการทำงานกลุ่ม

4.1 กล่าวชมเชยนักเรียนที่ตั้งใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นอย่างดียิ่ง

4.2 นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบทดสอบ เรื่อง สัดส่วน โดยแยกทำเป็นรายบุคคล เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

4.3 ตรวจแบบทดสอบโดยแลกเปลี่ยนกันตรวจระหว่างกลุ่ม แล้วนำคะแนนมาวิเคราะห์

เป็นรายบุคคล และคะแนนทุกคนในกลุ่มมารวมเป็นคะแนนกลุ่ม

4.4 กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุด หรือกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 70 จะได้รับรางวัล

หรือการประกาศเกียรติคุณ (ติดที่ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน)

4.5 นำแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม มาประเมินผลการทำงานกลุ่มของสมาชิก

ในแต่ละข้อร่วมกับผลจากการทำกิจกรรม ในภาพรวม

5. ขั้นสรุปบทเรียน

ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ สัดส่วน และขั้นตอนแก้ปัญหาตามเทคนิค KWDL เพื่อสรุปบทเรียน และพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ที่ส่งผลถึงความร่วมมือกัน ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น และความตรงต่อเวลาในลักษณะเป็นภาพรวม

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

1. ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง สัดส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 สัดส่วน ประกอบด้วยสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1.1 ใบความรู้ เรื่อง สัดส่วน

1.2 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอ

1.3 กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทักษะการเชื่อมโยงความรู้

1.4 กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ทักษะการแก้ปัญหา

1.5 กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ทักษะการให้เหตุผล

1.6 แบบทดสอบ เรื่อง สัดส่วน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม

3. แบบบันทึกคะแนน ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 สัดส่วน

4. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สสวท.

การวัดผลและประเมินผล

รายการ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ การทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ เกณฑ์ผ่าน

ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ การตอบคำถามจากกิจกรรม กิจกรรมที่ 1-4

เกณฑ์ผ่าน

ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

รู้จักจำนวนเต็ม

แบบบันทึกคะแนน

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL

เรื่อง สัดส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

.................

ชุดที่ 1 สัดส่วน

.................

เลขที่ คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม ทด

สอบ รวม

ก.1 ก.2 ก.3 ก.4 รวม ร่วมมือ รับผิดชอบ รับฟัง แสดงความคิด ตรงเวลา รวม

(10) (10) (10) (15) (45) (4) (4) (4) (4) (4) (20) (10) (75)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลงชื่อ....................................................................

(.......................................)

ตำแหน่ง .....................................................

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL

เรื่อง สัดส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

.................

ชุดที่ 1 สัดส่วน

.................

คำชี้แจง แบบประเมินพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มฉบับนี้ ใช้สำหรับสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำ กิจกรรมกลุ่มของนักเรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับ คุณภาพ 4 ระดับ ตามเกณฑ์ที่แนบ

เลขที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมิน รวม

(20) ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ยอมรับฟังความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น ตรงต่อเวลา

1

2

3

4

5

ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน

( .......................................... )

วันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ...........

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 18 – 20 หมายถึง ดีมาก ระดับคุณภาพ 4

คะแนน 15 – 17 หมายถึง ดี ระดับคุณภาพ 3

คะแนน 12 – 14 หมายถึง พอใช้ ระดับคุณภาพ 2

คะแนน 0 – 11 หมายถึง ปรับปรุง ระดับคุณภาพ 1

เกณฑ์การผ่าน ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่ม

..........................................

การประเมินพฤติกรรมการกิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ต้องประเมิน ตลอดจนวิธีการให้คะแนนพฤติกรรมว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร

รายการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน

1. ความร่วมมือ

ร่วมปฏิบัติงานกลุ่มด้วยความกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ

ทำให้งานสำเร็จ 4

ร่วมปฏิบัติงานกลุ่มทำให้งานสำเร็จ 3

ร่วมปฏิบัติงานกลุ่มโดยต้องคอยตักเตือนบ้าง 2

ไม่ค่อยให้ความร่วมมือต้องตักเตือนบ่อยครั้ง 1

2. ความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและยอมรับ

ทั้งในส่วนที่ดีและบกพร่องในการทำงาน 4

ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 3

ตั้งใจทำงานโดยต้องคอยตักเตือน 2

ไม่ค่อยตั้งใจทำงานต้องตักเตือนบ่อยครั้ง 1

3. ยอมรับฟัง

ความคิดเห็น

ให้โอกาสสมาชิกแสดงความคิดเห็นและรับฟังสมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจ 4

ให้โอกาสสมาชิกแสดงความคิดเห็นและรับฟังสมาชิกแสดงความคิดเห็น 3

รับฟังสมาชิกแสดงความคิดเห็นเป็นบางครั้ง 2

มักโต้เถียงสมาชิกก่อนที่จะรับฟังความคิดเห็นให้จบ 1

4. แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์ 4

ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ 3

ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นบางครั้ง 2

แสดงความคิดเห็นน้อยมากต้องคอยกระตุ้นเตือนเสมอ 1

5. ตรงต่อเวลา

ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด (เวลาขึ้นอยู่กับครูผู้สอนกำหนด) 4

ส่งงานช้ากว่ากำหนดไม่เกิน…(เวลา)..... 3

ส่งงานช้ากว่ากำหนดเกิน…(เวลา)..... แต่ไม่เกิน…(เวลา)..... 2

ส่งงานช้ากว่ากำหนดเกินกว่า…(เวลา)..... 1

โพสต์โดย อุ๋ย : [4 มี.ค. 2562 เวลา 09:51 น.]
อ่าน [306] ไอพี : 110.77.239.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ