ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เอกสารประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตอนที่ 1
นาฏศิลป์มาตรฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายและปฏิบัตินาฏยศัพท์ได้
2. อธิบายประวัติระบำดาวดึงส์ได้
3. เลือกใช้และสาธิตการแต่งกายยืนเครื่องได้ถูกต้อง
4. ปฏิบัติการรำระบำดาวดึงส์ได้ถูกต้อง
5. ชื่นชมและเห็นคุณค่าการปฏิบัตินาฏยศัพท์และการรำระบำดาวดึงส์

สาระการเรียนรู้
1. เรื่องนาฏยศัพท์
2. เรื่องประวัติระบำดาวดึงส์
3. เรื่องการแต่งกายยืนเครื่อง
4. เรื่องการรำระบำดาวดึงส์
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คนโดยคละความสามารถด้านการฟ้อนรำเก่ง ปานกลาง อ่อน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
2. นักเรียนศึกษาความรู้จากเอกสารประกอบการสอน
3. นักเรียนปฏิบัติทักษะการรำ
4. นักเรียนบันทึกใบกิจกรรม
5. นักเรียนนำเสนอผลงาน1. เรื่องนาฏยศัพท์

1. ความหมายและประเภทนาฏยศัพท์
2. การจีบ มี 5 ลักษณะ
2.1 จีบหงาย
2.2 จีบคว่ำ
2.3 จีบหลัง
2.4 จีบปรกข้าง
2.5 จีบปรกหน้า
3. การตั้งวง มี 3 ลักษณะ
3.1 วงบน
3.2 วงกลาง
3.3 วงล่าง


แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องนาฏยศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ รหัส ศ 43201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ปีการศึกษา 1 / 2550
………………………………………………………………………………………………………….
คำชี้แจง ให้กาเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1. การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของปลายนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้วที่เหลือทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัดหักข้อมือเข้าหาลำแขน ยกลำแขนไปด้านข้างให้ตั้งฉากแล้วหันจีบเข้าหาแง่ศีรษะ หมายถึงข้อใด ?
ก. จีบหงาย
ข. จีบคว่ำ
ค. จีบปรกข้าง
ง. จีบปรกหน้า
2. การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของปลายนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้วที่เหลือทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัดหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ปลายจีบหงายขึ้น ?
ก. จีบหงาย
ข. จีบคว่ำ
ค. จีบปรกหน้า
ง. จีบปรกข้าง
3.

ภาพที่ 1
จากรูปภาพที่ 1 สื่อความหมายในข้อใด?
ก. วงบน ข. วงกลาง
ค. วงล่าง ง. วงบัวบาน

4.

ภาพที่ 2
จากรูปภาพที่ 2 สื่อความหมายในข้อใด?
ก. วงบน
ข. วงกลาง
ค. วงล่าง
ง. วงบัวบาน
5. นาฏยศัพท์ หมายถึง ?
ก. กิริยาท่าทางที่ใช้ในการร้อง
ข. ศัพท์ที่ใช้ในการร้องรำทำเพลง
ค. คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับดนตรี
ง. ท่ารำต่าง ๆ ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำนาฏศิลป์ไทยเป็นศัพท์เฉพาะ

เรื่องนาฏยศัพท์
1. ความหมายและการจำแนกนาฏยศัพท์
1.1 นาฏยศัพท์1 หมายถึง ท่ารำต่าง ๆ ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำนาฏศิลป์ไทยเป็นศัพท์เฉพาะ
1.2 การจำแนกนาฏยศัพท์
นาฏยศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำแบบไทย แบ่งได้ 3 หมวด ดังนี้
1.2.1 หมวดนามศัพท์ เช่น ตั้งวง ประเท้า กระดก กระทุ้ง เป็นต้น
1.2.2 หมวดกิริยาศัพท์ เช่น กล่อมไหล่ ลักคอ เอียง หลบเข่า เป็นต้น
1.2.3 นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด เช่น ตัวพระ ตัวนาง นายโรง หรือพระเอก นางกษัตริย์ นางตลาด เป็นต้น
หมวดกิริยาศัพท์ ยังแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ ศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อม
ศัพท์เสริม คือ ศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำเพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น เช่น ทรงตัว กดไหล่
เปิดคาง ชักส้น ถีบเข่า เป็นต้น
ศัพท์เสื่อม คือ ศัพท์ที่เรียกท่ารำไม่ถูกต้อง เช่น เกร็งคอ รำเลื้อย รำแอ้ วงคว่ำ เป็นต้น
2. การจีบ2 หมายถึง การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้แล้วกรีดนิ้วที่เหลือทั้ง 3 นิ้วให้ตึง คล้ายพัด งอนิ้วหัวแม่มือเล็กน้อยแล้วหักข้อมือเข้าหาลำแขน มี 5 ลักษณะ ดังนี้ภาพที่ 3 จีบหงาย

2.1 จีบหงาย คือ การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้วที่เหลือ
ทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัด หักข้อมือเข้าหาลำแขน ให้ปลายจีบหงายขึ้นภาพที่ 4 จีบคว่ำ

2.2 จีบคว่ำ1 คือ การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้วที่เหลือ
ทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัด หักข้อมือเข้าหาลำแขน ให้ปลายจีบคว่ำลงภาพที่ 5 จีบหลัง

2.3 จีบหลัง2 คือ การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้วที่เหลือ
ทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัด หักข้อมือเข้าหาลำแขน ส่งจีบโดยตึงแขนไปด้านหลัง
ภาพที่ 6 จีบปรกข้าง

2.4 จีบปรกข้าง1 คือ การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้ว
ที่เหลือทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัด หักข้อมือเข้าหาลำแขน ยกแขนไปด้านข้างให้ตั้งฉาก แล้วหันจีบ
เข้าหาแง่ศีรษะภาพที่ 7 จีบปรกหน้า

2.5 จีบปรกหน้า2 คือ การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้ว
ที่เหลือทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัดหักข้อมือเข้าหาลำแขน ยกแขนไปด้านหน้าให้ตั้งฉากแล้วหันจีบเข้าหาหน้าผาก
3. การตั้งวง1 หมายถึง การตั้งมือโดยให้นิ้วทั้ง 4 เรียงชิดกัน หักนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือ ยกลำแขนขึ้นให้โค้งพองามภาพที่ 8 วงบน

3.1 วงบน2 คือ การตั้งมือโดยให้นิ้วทั้ง 4 เรียงชิดกัน หักนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือ ยกลำแขนขึ้นให้โค้งพองาม ตัวพระปลายนิ้วจะอยู่ระดับแง่ศีรษะ ตัวนางปลายนิ้วจะอยู่ระดับหางคิ้วหรือหางตาภาพที่ 9 วงกลาง
3.2 วงกลาง คือ การตั้งมือโดยให้นิ้วทั้ง 4 เรียงชิดกัน หักนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือ
ยกลำแขนขึ้นให้โค้งพองาม ปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่

ภาพที่ 10 วงล่าง

3.3 วงล่าง 1 คือ การตั้งมือโดยให้นิ้วทั้ง 4 เรียงชิดกัน หักนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือ
ปลายนิ้วอยู่ระดับเอว กันศอกออกไปด้านข้างแต่พองาม ตัวพระกันศอกมากกว่าตัวนาง
4. การประเท้า


ใบกิจกรรม
เรื่องนาฏยศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ รหัส ศ 43201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ปีการศึกษา 1 / 2550
………………………………………………………………………………………………………….

คำชี้แจง : ให้สรุปความหมายและจำแนกนาฏยศัพท์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………กลุ่มที่…….. ชื่อ-สกุล………..…….……….. เลขที่ ……. ชั้น ม……/……..แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องนาฏยศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ รหัส ศ 43201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ปีการศึกษา 1 / 2550
………………………………………………………………………………………………………….
คำชี้แจง ให้กาเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1. นาฏยศัพท์ หมายถึง ?
ก. กิริยาท่าทางที่ใช้ในการร้อง
ข. ศัพท์ที่ใช้ในการร้องรำทำเพลง
ค. คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับดนตรี
ง. ท่ารำต่าง ๆ ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำนาฏศิลป์ไทยเป็นศัพท์เฉพาะ
2. จากรูปภาพที่ 1 สื่อความหมายว่าอย่างไร ?


ภาพที่ 1
ก. วงบน
ข. วงกลาง
ค. วงล่าง
ง. วงบัวบาน
3. จากรูปภาพที่ 2 สื่อความหมายอย่างไร ?

ภาพที่ 2

ก. วงบน
ข. วงกลาง
ค. วงล่าง
ง. วงบัวบาน
4. การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของปลายนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้วที่เหลือทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัดหักข้อมือเข้าหาลำแขน ยกลำแขนไปด้านข้างให้ตั้งฉากแล้วหันจีบเข้าหาแง่ศีรษะ หมายถึงข้อใด ?
ก. จีบหงาย
ข. จีบคว่ำ
ค. จีบปรกข้าง
ง. จีบปรกหน้า
5. การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของปลายนิ้วชี้ แล้วกรีดนิ้วที่เหลือทั้ง 3 นิ้วให้ตึงคล้ายพัดหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ปลายจีบหงายขึ้น หมายถึงข้อใด ?
ก. จีบหงาย
ข. จีบคว่ำ
ค. จีบปรกหน้า
ง. จีบปรกข้างแบบประเมินทักษะการปฏิบัตินาฏยศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ รหัส ศ 43201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ปีการศึกษา 1 / 2550
………………………………………………………………………………………………………….

กลุ่มที่…….. ชื่อ-สกุล…………………………. เลขที่ ……. ชั้น ม…/……..

รายการ ตนเอง เพื่อน ครู
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1. ลีลาท่ารำอ่อนช้อยสวยงาม
2. ท่ารำถูกต้อง
3. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
4. ความรับผิดชอบ
5. ความสนุกสนาน
รวม

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้………………คะแนน

เกณฑ์การประเมิน สรุป  ผ่าน
คะแนน 51 – 60 คะแนน หมายถึง ดีมาก  ดีมาก
คะแนน 41 – 50 คะแนน หมายถึง ดี  ดี
คะแนน 31 – 40 คะแนน หมายถึง พอใช้  พอใช้
คะแนน 0 – 30 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ไม่ผ่าน  ปรับปรุง

ลงชื่อ…………….นักเรียนประเมินตนเอง
(…………………….)
ลงชื่อ……………….เพื่อนประเมิน
(…………………….)
ลงชื่อ……………….ครูประเมิน
(…………………….)
แบบสอบถามความชื่นชมในการปฏิบัตินาฏยศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ รหัส ศ 43201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ปีการศึกษา 1 / 2550
………………………………………………………………………………………………………….

คำชี้แจง : ให้กาเครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกชื่นชมในการปฏิบัตินาฏยศัพท์
ของนักเรียน ระดับความชื่นชม แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยมาก

รายการ ระดับความชื่นชม
5 4 3 2 1
1. ฉันชอบการฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์
2. ฉันปฏิบัตินาฏยศัพท์ได้
3. ฉันสนุกสนานในการปฏิบัตินาฏยศัพท์
4. ฉันพอใจในลีลาท่ารำนาฏยศัพท์
5. การรำนาฏยศัพท์ควรเผยแพร่ให้กับชนรุ่นหลัง
รวม


สรุป ความชื่นชมในการปฏิบัตินาฏยศัพท์ ระดับ…………………

กลุ่มที่…….. ชื่อ-สกุล……………………….. เลขที่ ……. ชั้น ม……/……..

โพสต์โดย จิรกานต์ คำโมง : [20 ก.ย. 2552]
อ่าน [10149] ไอพี : 61.19.66.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม