ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นางสาวศรัณย์ประวีร์ พูนณรงค์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (ราษฎร์ดุษฎีศึกษา)

อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560 ตามกรอบแนวคิดแบบจำลองการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายใน ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation : P)

ประชากร ที่ใช้ในการประเมิน คือ ครู จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 73 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

การประเมินโครงการนิเทศภายใน ภายใน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ภายใน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผล ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของโครงการ ( = 4.58) รองลงมา คือ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายด้านการศึกษา สภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ( = 4.08) และ การกำหนดกิจกรรมการนิเทศเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ( = 4.02) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ การประสานงานระหว่างบุคลากร ทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ( = 3.12)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการนิเทศภายใน

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ให้มีความพร้อมต่อการดำเนินงานนิเทศภายใน ( = 4.71) รองลงมา คือ โรงเรียนจัดโครงสร้างงาน กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจน ( = 4.57) และ โรงเรียนสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอนเกี่ยวกับโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ( = 4.42) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ( = 3.46)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการนิเทศภายใน

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ( = 4.71) รองลงมา คือ มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู ( = 4.57) และ มีการใช้เทคนิควิธีการนิเทศโดยทางอ้อมหลายวิธี เช่น การประชุม การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การศึกษาเอกสาร ( = 4.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ มีการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการวางแผนพัฒนาอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทุกด้าน ( = 3.16)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการนิเทศภายใน

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอื่นให้เข้าใจงาน ( = 4.72) รองลงมา คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย ( = 4.58) และ นักเรียนมีความขยัน อดทน รอบคอบ ในการทำงาน ( = 4.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ ครูมีความตระหนักที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน ( = 3.52)

โพสต์โดย ประวีร์ : [19 พ.ค. 2562 เวลา 11:00 น.]
อ่าน [515] ไอพี : 223.24.152.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ