ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง (กำปงยอร์)

ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง (กำปงยอร์)

ชื่อผู้รายงาน นางสาวรอมือล๊ะ หะยีเต๊ะ

สาขา การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2561

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม

เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง (กำปยอร์)ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ก่อนและหลังการใช้ชุดการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง (กำปงยอร์) (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง(กำปงยอร์)โดยใช้ชุดการ

จัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง (กำปงยอร์) กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปี

การศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง (กำปงยอร์)จำนวน 19 คนโดยดำเนินการ

ทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชุดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ จำนวน 24

กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จำนวน 24 แผน แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการทำกิจกรรมกลางแจ้งแบบ

ประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ

กิจกรรมกลางแจ้งโดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย(Arithimetic:Mean : μ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : )

และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

(1) การหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง(กำปงยอร์) ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 พบว่า มีความเหมาะสม จากนั้นนำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง (กำปงยอร์) จำนวน 19 คน มีค่าประสิทธิภาพ 87.43/90.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80

(2) ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังจัดประสบการณ์ ก่อนและหลังการใช้ชุดการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีค่าเฉลี่ย (X ̅) เท่ากับ 29.74 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.88 หรือร้อยละ 90.11 ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ที่มีค่าเฉลี่ย (X ̅) เท่ากับ 22.74 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.24 หรือร้อยละ 68.90 และมีค่าคะแนนพัฒนาเท่ากับเท่ากับ 7.00 หรือร้อยละ 21.21 อาจสรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมและประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

(3) ผลดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง (กำปงยอร์) โดยใช้ชุดการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ค่าดัชนีประสิทธิผลพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6820 ซึ่งแสดงว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น 0.6820 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.20

(4) ผลความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1ที่มีต่อการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 8 สัปดาห์ มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือด้านตัวครูผู้สอนซึ่งควบคุมอารมณ์ในการจัดกิจกรรมได้ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 และในระดับความพึงพอใจต่ำสุดคือด้านองค์ความรู้ของกิจกรรม กิจกรรมกลางแจ้งโดยจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม พัฒนาเด็กให้มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 กล่าวได้ว่า ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใฃ้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

โพสต์โดย นางสาวรอมือล๊ะ หะยีเต๊ะ : [16 ส.ค. 2562 เวลา 21:55 น.]
อ่าน [173] ไอพี : 1.1.148.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ