ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 16 คน ดำเนินการทดลองระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย จำนวน 24 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทยมีประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากับ 90.63/93.19 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 1

ชั้นปฐมวัย 2/1 ภาคเรียนที่ 2

สาระการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

กิจกรรมกลางแจ้ง

สัปดาห์ที่ 1 สอนวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2561

หน่วยการเรียนรู้ การสื่อสาร

กิจกรรมที่ 1 การละเล่นมอญซ่อนผ้า

เวลา 10.20 – 11.00 จำนวน 40 นาที

สาระสำคัญ

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย ในลักษณะการเคลื่อนไหวและความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ แขน ขา และมือ โดยการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการละเล่นแบบไทยที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง โดยส่งเสริมให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกาย ควบคุมการทรงตัวในอิริยาบถต่าง ๆ ในลักษณะของการนั่ง วิ่ง ยืน กระโดด ปีนป่าย และปฏิบัติตามกฎกติกาที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ทำให้นักเรียน มีความรับผิดชอบ สนุกสนาน และมีความปลอดภัยในการเล่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว

2. นักเรียนสามารถทรงตัวในการเคลื่อนไหวได้

3. นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายจากการละเล่นมอญซ่อนผ้าได้อย่างคล่องแคล่ว

4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาการละเล่นมอญซ่อนผ้าได้ถูกต้อง

5. นักเรียนสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

การละเล่นมอญซ่อนผ้า

การละเล่นมอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นแบบไทยที่ต้องการให้ผู้เล่นรู้จักกฎกติกา วิธีการเล่น เกิดไหวพริบ และสามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการอนุรักษ์การละเล่นไทยที่มีมาแต่อดีต ส่งเสริมและพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อมือ แขน ขา ในการเคลื่อนไหว

ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย

- การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่

- การเคลื่อนไหวและความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่

ด้านอารมณ์ – จิตใจ

- การรู้จักการรอคอยและการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรม

- การแสดงออกอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่น

ด้านสังคม

- การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

- การแก้ปัญหาในการเล่นและการปฏิบัติกิจกรรม

ด้านสติปัญญา

- การเชื่อมโยงภาพ สิ่งของ สถานที่ ในการเล่น

- การปฏิบัติตามกฎ กติกา ในการเล่น

- การวางแผนตัดสินใจและเลือกลงมือปฏิบัติในการละเล่นแบบไทย

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นเตรียม

1. นักเรียนเข้าแถวหน้าชั้นเรียน และเดินลงสู่สนามอย่างเป็นระเบียบ

2. นักเรียนอบอุ่นร่างกาย โดยมีอาสาสมัครออกมาทำท่าทางการบริหารร่างกาย เช่น

- วิ่งอยู่กับที่

- กระโดดตบ

ขั้นเรียนรู้การละเล่นแบบไทย

3. นักเรียนดูภาพการละเล่นมอญซ่อนผ้า แล้วสนทนาร่วมกัน โดยครูตั้งคำถามว่า

- ภาพที่เห็นเป็นภาพอะไร

- นักเรียนเคยเห็นที่ไหนบ้าง

- นักเรียนเคยร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่

4. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง “มอญซ่อนผ้า” นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง และการเล่นมอญซ่อนผ้า

5. นักเรียนฟังครูอธิบายถึงกฎกติกาในการละเล่นมอญซ่อนผ้า ตามลำดับขั้นตอนการเล่นอย่างละเอียด พร้อมอุปกรณ์สื่อที่ใช้ประกอบการเล่น

ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

6. นักเรียนและครูร่วมสรุปข้อตกลงในการเล่นมอญซ่อนผ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเล่นทุกคน

7. นักเรียนอาสาสมัครออกมาสาธิตการละเล่นมอญซ่อนผ้าที่ถูกวิธีและปลอดภัย แล้วให้นักเรียนทดลองเล่น โดยครูคอยดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด

8. นักเรียนร่วมกันเล่นมอญซ่อนผ้า โดยปฏิบัติตามกฎกติกาการละเล่นมอญซ่อนผ้า ดังนี้

- แบ่งผู้เล่นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน นั่งล้อมวงเป็นวงกลม เว้นระยะห่างพอสมควร นักเรียนเอามือมาวางไว้บนตักและไม่หันไปมา

- ผู้เล่นแต่ละกลุ่มออกมาจับไม้สั้นไม้ยาว ผู้ที่ได้ไม้สั้นที่สุดเป็นผู้ที่ถือผ้าเช็ดหน้าที่เตรียมไว้ แล้วออกไปยืนข้างนอก ที่เหลือนอกนั้นนั่งกันเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหากันในระยะห่างกันประมาณ 1 ศอก

- ผู้ที่ถือผ้าจะต้องเดินไปรอบ ๆ วง และผู้ที่นั่งต้องร้องเพลงมอญซ่อนผ้าที่มีเนื้อร้องว่า "มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ใครเผลอคอยระวัง ใครเผลอคอยระวัง ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ระวังจะถูกตี ถูกตี”

- ผู้ซ่อนผ้าจะต้องแอบซ่อนผ้าไว้ข้างหลังผู้เล่นที่นั่งอยู่คนใดคนหนึ่ง และให้เดินวนรอบวงอีกหนึ่งรอบ เพื่อแสร้งทำเป็นเหมือนไม่เกิดอะไรเกิดขึ้น

- ผู้ที่ถูกซ่อนผ้าจะต้องลุกขึ้นมาวิ่งไล่ตีผู้ซ่อนผ้าโดยการวิ่งไล่รอบ ๆ วง ให้ทันเวลา

- ผู้ซ่อนผ้าจะต้องวิ่งมานั่งร่วมวงในที่ที่ว่าง หากผู้ที่ถูกซ่อนผ้าไม่สามารถไล่ผู้ซ่อนผ้าทัน ผู้นั้นจะต้องกลายผู้ซ่อนผ้าแทน

ขั้นสรุป

9. นักเรียนยืนเป็นวงกลม แล้วสนทนาร่วมกันกับครูเกี่ยวกับการละเล่นมอญซ่อนผ้า

10. นักเรียนและครูสรุปผลการเล่นมอญซ่อนผ้าร่วมกันว่า มีความสนุกสนานหรือไม่ อย่างไร และสรุปถึงความแข็งแรงของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว การเคลื่อนที่ การทรงตัวที่ดี โดยครูอธิบายว่า การละเล่นมอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นแบบไทยที่พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน ได้แก่ แขน ขา มือ

11. นักเรียนทำความสะอาดร่างกาย เดินกลับเข้าห้องเรียนอย่างมีระเบียบ

สื่อและอุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้

1. ไม้สั้น จำนวน 2 อัน

2. ไม้ยาว จำนวน 16 อัน

3. บทร้องประกอบการเล่นมอญซ่อนผ้า

“มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง

ใครเผลอคอยระวัง ใครเผลอคอยระวัง

ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ระวังจะถูกตี ถูกตี”

4. ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ จำนวน 2 ผืน

5. สนามโรงเรียน

ข้อแนะนำในการเล่น

1. ผ้าเช็ดหน้าไม่ต้องขมวดหรือพันให้เป็นเกลียว เพราะถ้าฟาดถูกผู้ใดเข้าแล้วจะเจ็บ

2. ผู้นั่งทุกคนจะหันหน้าไปดูข้างหลังไม่ได้ ถ้าหากสงสัยว่าจะมีผ้าอยู่ข้างหลังตนหรือไม่ ก็ให้ใช้มือคลำดูเท่านั้น

3. ผู้ถือต้องวางผ้าลงข้างหลังให้ใกล้ตัวผู้นั่ง จะวางเกินกว่า 1 ศอกไม่ได้ และให้วิ่งหรือเดินต่อไปข้างหน้าจนบรรจบรอบ จะหันหลังเดินย้อนมาไม่ได้

4. ผู้ถือผ้าต้องเอาผ้าบังตัวไว้มิให้ผู้นั่งเห็นได้ถนัด ต้องทำท่าหรือหน้าตาให้สนิท เดินบ้างวิ่งบ้าง ทำเป็นวางผ้าแต่ไม่วาง เพื่อหลอกล่อผู้ที่นั่งให้เผลอตัว เมื่อเห็นเป็นโอกาสแล้วก็แอบหย่อนผ้าลงไว้ใกล้หลังผู้นั่งคนใดคนหนึ่ง

5. เมื่อวางผ้าแล้วควรเดินหรือวิ่งให้เร็วต่อไปเพื่อกลับถึงที่เดิมโดยมิให้ผู้นั้นต้องรู้ตัว

การวัดและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 สังเกตจากการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว

1.2 สังเกตจากการทรงตัวในการเคลื่อนไหว

1.3 สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายจากการละเล่นมอญซ่อนผ้าได้อย่างคล่องแคล่ว

1.4 สังเกตจากการปฏิบัติตามกฎกติกาการละเล่นมอญซ่อนผ้าได้ถูกต้อง

1.5 สังเกตจากการเล่นได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน

2. เครื่องมือ

แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นางสาวจุฑารัตน์ หน้องมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลควนเสาธง

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมและประสบการณ์

1. จำนวนนักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 มาเรียน 16 คน ไม่มา – คน คือ เลขที่ –

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการละเล่น มอญซ่อนผ้า นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว กระโดดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ ทรงตัว ในการเคลื่อนไหวได้ เล่นมอญซ่อนผ้าด้วยความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น และมีความสนุกสนาน ในการเล่น

3. การดำเนินการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน ได้ดำเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้

4. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54

5. แนวทางการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่ไม่มาเรียนในวันนี้ คือ ไม่มี

6. ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มี

ลงชื่อ ผู้สอน

(นางสุมาลี นิราราช)

วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

โพสต์โดย นา : [27 ก.ย. 2562 เวลา 17:19 น.]
อ่าน [618] ไอพี : 118.173.151.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ