ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรี

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ผู้วิจัย นางสุดาวรรณ โคตรเนตร

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ครูมีทักษะการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ 2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1-3/3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ มี 2 ตอน คือ 1) แบบปรนัย จำนวน 38 ข้อ และ 2) แบบอัตนัย จำนวน 4 ข้อ รวม 27 คะแนน ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าประสิทธิผล (E.I.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ครูมีทักษะการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

1) ครูประภาพร สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้การทดสอบ Online และ

สื่อ PowerPoint 2) ครูกัลยกร สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ App “The Grammarly Keyboard” ใช้กับเครื่อง IPhone และ App T2S ใช้กับเครื่อง Android ในการแข่งขันเล่านิทาน 3) ครูพิมพ์พรรณ สอนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำ Homepage “จีนจิ้มแจ่ว” ไว้เพื่อให้นักเรียนส่งงาน ซึ่งเป็น Homepage สาธารณะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4) ครูสุดาวรรณ สอนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้การจัดตั้งกลุ่มปิดเป็นรายห้อง บน Facebook เพื่อ Upload เนื้อหาใบงาน แบบฝึกหัด จากหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วยในภาคเรียนที่ 1 ไว้ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา และให้นักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนนำเสนอด้วยการจัดทำคลิปวิดีโอส่งทาง Facebook ในกลุ่มห้องของนักเรียน หรืออาจส่งทางไลน์ 5) ครูรสรินทร์ สอนมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ใช้โปรแกรม Dictionary สำเร็จรูป

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 พบว่า

ช่วงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน โดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนก่อนที่จะได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีระดับผลการประเมินปรับปรุง โดยมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 15.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน

ช่วงคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 0-13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.96 ซึ่งมีระดับผลการประเมินปรับปรุง รองลงมา อยู่ในช่วงคะแนน 17-21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งมีระดับผลการประเมินดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 12.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน และเมื่อพิจารณาคะแนนที่นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 28.26

ช่วงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 พบว่า นักเรียนมีช่วงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 มีช่วงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับดี จำนวน 1 คน

คิดเป็นร้อยละ 1.09 มีช่วงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ อยู่ในระดับปานกลาง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78 มีช่วงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับพอใช้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87 และมีช่วงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 76.09 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับปรับปรุง มีคะแนนพัฒนาการ (E.I.) เท่ากับ 0.3043 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30.43

โพสต์โดย นางสุดาวรรณ โคตรเนตร : [21 พ.ย. 2562 เวลา 18:44 น.]
อ่าน [1124] ไอพี : 101.51.3.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ