ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ ในการพัฒนาความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนระดับชั้นม

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ ในการพัฒนาความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ผู้ศึกษา นางสาวพิลาวรรณ หอระดี

ปีที่ทำเสร็จ พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบออนไลน์

ในการพัฒนาความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพื่อศึกษาเจตคติต่อกระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ ในการพัฒนาความสามารถการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และเพื่อศึกษาทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 โรงเรียน ครูทั้งหมด 32 คน

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 447 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย กระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินความสามารถการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ผู้รายงานสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบประเมินความสามารถที่ผู้รายงานสร้างขึ้นแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะ เป็นเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ระดับ แบบประเมินเจตคติต่อกระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ ในการพัฒนาความสามารถการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ผู้รายงานสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบประเมินความสนใจในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้

เป็นเกณฑ์การประเมินแบบ ถูก/ผิด จำนวน 10 ข้อ ต้องมีเจตคติ 6 จาก 10 ข้อ ผ่าน และมีเจตคติน้อยกว่า 6 ข้อ ไม่ผ่าน และแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ผู้รายงานสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้

ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะ เป็นเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ระดับ

ผลการศึกษา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ ของกระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทุกข้อรายการประเมิน

ซึ่งผลการประเมินความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู พบว่า ด้านความรู้(K) ครูมีความรู้ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.50 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 12.50 ด้านทักษะ(P) พบว่า ครูมีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.63 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.37 ด้านคุณลักษณะ(A) พบว่า ครูมีคุณลักษณะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.75 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 6.25 จากผลการวิเคราะห์ ครูมีความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินเจตคติต่อกระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ ในการพัฒนาความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.50 และระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12.50 จากผลการวิเคราะห์ ครูมีเจตคติต่อกระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ด้านความรู้(K) นักเรียนมีความรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.02 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 11.63 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.35 จากผลการวิเคราะห์ นักเรียนมีความรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านทักษะ(P) พบว่า นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.49 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.82 จากผลการวิเคราะห์ นักเรียน

มีทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นิภาพรรณ หอระดี : [26 พ.ย. 2562 เวลา 11:39 น.]
อ่าน [459] ไอพี : 183.89.8.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ