ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนคลองลาดกระบัง

การรายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เป็นการประเมินความพร้อม ความเพียงพอและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

2) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนคลองลาดกระบังและ 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบที่นักเรียนครูและโรงเรียนได้รับ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครูซึ่งอยู่ในกลุ่มครู) ครูโรงเรียนคลองลาดกระบัง จำนวน 14 คนและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนคลองลาดกระบัง จำนวน 16 คน ใช้กลุ่มประชากรเป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสรุปผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและแบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนคลองลาดกระบัง โดยใช้รูปแบบประเมินไอโป (IPOO) พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ บุคลากร และระยะเวลาตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สุดงบประมาณ ด้านกระบวนการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา แต่ละประเด็นตัวชี้วัดพบว่า การวางแผน (P) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการดำเนินงานตามแผนและการปรับปรุง แก้ไข (A) ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การการตรวจสอบ (C) ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน โดยมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะ ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านผลลัพธ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ รักความเป็นไทย และซื่อสัตย์สุจริต ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ อยู่อย่างพอเพียง ส่วนผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยมาตรฐานที่มีค่าสูงที่สุด คือ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมและมาตฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนมาตรฐานที่มีค่าน้อยที่สุดได้แก่ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2560 ระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ในปีการศึกษา 2560 และมาตรฐาน ที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ส่วนมาตรฐานที่มีค่ามาตรฐานในปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 น้อยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีกับอาชีพที่สุจริตจำเป็นตามหลักสูตร โดยสรุปคือ ผลจากการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ส่งผลให้ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนคลองลาดกระบังสูงขึ้น

โพสต์โดย ชลารักษ์ : [1 ธ.ค. 2562 เวลา 11:46 น.]
อ่าน [635] ไอพี : 125.24.207.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ