ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน

ของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ จากจำนวนประชากรครูโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ จำนวน 50 คน คือ ผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการ 1 คน และครู 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 1)แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูที่ใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 3) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test แบบ depentdent

ผลการวิจัยพบว่า

1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบหลาย

วิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ จากการสำรวจสภาพปัจจุบันในโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

-2-

พบว่า เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ ขาดการนิเทศภายใน ด้านการสอน ครูจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สาระและตัวชี้วัด ครูขาดการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเมื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการนิเทศ จะเห็นว่า ถึงแม้ว่าสอดคล้องกับหลักการนิเทศซึ่งน่าจะบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาครู แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการปฏิบัติจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการนิเทศ พบว่า มีข้อจำกัดและอุปสรรคปัญหาที่ทำให้การนิเทศยังไม่ประสบผลสำเร็จ เช่น ผู้นิเทศขาดความรู้ในเรื่องของเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ ขาดทักษะและเทคนิคการนิเทศ ขาดเครื่องมือที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับการนิเทศ วิธีสังเกตการณ์สอนและการให้ข้อมูลย้อนกลับไม่มุ่งผลการพัฒนาอย่างจริงจัง ทำให้ไม่เกิดผลการพัฒนาที่พึงประสงค์และผู้รับการนิเทศไม่ยอมรับกระบวนการนิเทศ จึงพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ ผลการดำเนินงานมีการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพิ่มขึ้น

2. รูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ จากการสำรวจสภาพปัจจุบันในโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เคดับเบิลยูอาร์เอ (KWRA Model) พบว่า รูปแบบดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นที่ 1 Knowledge Group : K จัดกลุ่มครู ตามระดับความรู้ความสามารถ ทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และเลือกวิธีการนิเทศที่ต้องการ และเหมาะสมสำหรับครูแต่ละกลุ่ม โดยความเชื่อพื้นฐานว่า ครูมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูล ประสบการณ์ และระดับความสามารถในการคิด จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับครูแต่ละคน สามารถนำไปใช้ดำเนินการภายในโรงเรียนได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการ ความสนใจ แรงจูงใจของครู และศักยภาพของครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศ และนักเรียน มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ กำหนดจุดพัฒนา และการจัดทำแผน/โครงการนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 Workshop : W การประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ เรื่อง การนิเทศภายในแบบหลายวิธี เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหา และการแก้ไขปัญหาให้แก่ครูและผู้ทำหน้าที่นิเทศ ในการพัฒนา เช่น เทคนิค ทักษะในการนิเทศการสอนด้วยการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ การสื่อสาร สื่อความหมายทั้งการพูดและการเขียน รวมทั้งการแสวงหาความรู้จากเอกสาร เพื่อ 1) พิจารณาความจำเป็นของการฝึกอบรม 2) การวางแผนฝึกอบรม 3)การดำเนินการฝึกอบรม 4) นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว จะต้องดำเนินการก่อนที่จะเริ่มการนิเทศทุกครั้ง (Prerequisite) หรือ สำหรับงานนิเทศที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่บรรลุผลในระดับที่น่าพึงพอใจ ขั้นที่ 3 Run : R การดำเนินงาน ดำเนินงานตามโครงการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน โดยร่วมกับครู

-3-

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนนิเทศ (Pre coaching) 2. นิเทศภายในแบบหลายวิธี (Coaching) คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ เกี่ยวกับ

พัฒนาการสอนของครู หรือวิธีการจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนของครู 3. ประชุมสรุปผลหลังการนิเทศ (Post coaching) ขั้นที่ 4 Assess : A การประเมินผลการนิเทศ เป็นการประเมินผลระหว่างการนิเทศและหลังสิ้นสุดการนิเทศ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การประเมินผลก่อนการนิเทศ 2. การประเมินผลระหว่างการนิเทศ 3.การประเมินผลหลังสิ้นสุดการนิเทศ การทบทวนแผนการนิเทศ สังเกตการณ์นิเทศ วิเคราะห์ปรับปรุง และนำผลการนิเทศไปใช้ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ เท่ากับ 1.00 ความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80-1.00 และความสอดคล้องของรูปแบบมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80-1.00 ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ มีกระบวนการที่เป็นระบบ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ ซึ่งก็คือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ สรุปได้ดังนี้

3.1 ความสามารถในการนิเทศภายในแบบหลายวิธีของครูผู้นิเทศ หลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ โดยภาพรวม พบว่า ครูผู้นิเทศมีความสามารถในการนิเทศอยู่ในระดับสูงมาก

3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนครูผู้นิเทศ พบว่า ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ ครูผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนของครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบหลายวิธี ของครูผู้รับการนิเทศ พบว่า ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-4-

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ พบว่า

4.1 การพัฒนาการสอนของครูผู้รับการนิเทศ พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาการสอน อยู่ในระดับสูงมาก

4.2 ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายใน

แบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในแบบหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย เจี๊ยบ : [20 ม.ค. 2563 เวลา 13:18 น.]
อ่าน [138] ไอพี : 1.20.197.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ