ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องานวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย นายภักดี นามวิจิตร

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและกำหนดกรอบกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม (2) เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม ด้านการวางแผนด้านการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุง (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม การดำเนินงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์ เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครู จำนวน 7 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการกำหนดกรอบกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม เป็น ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคามจำนวน 15 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 15 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และ 4) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรต่อผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 15 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตการณ์ แบบบันทึก แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการดำเนินการ โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม จากการสัมภาษณ์ และการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า

1.1 ไม่มีผลการประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายของการดำเนินงาน

1.2 ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับการประเมินความสำเร็จ ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร

1.3 ไม่แสดงถึงการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของงาน

1.4 ไม่มีผลสรุปความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับโครงการ และระดับแผนพัฒนาสอดคล้องกับผลสรุปการประเมิน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2558 : 22) พบว่า โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีผลการประเมินอิงเกณฑ์ระดับคุณภาพดีแต่การพัฒนาตามข้อเสนอแนะไม่เป็นระบบและกรอบในการดำเนินการไม่ชัดเจน จึงไม่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีความตระหนัก จัดลำดับความสำคัญขิงภารกิจตามนโยบายและภารกิจหลักชัดเจน แต่ในการปฏิบัติไม่เป็นตามเกณฑ์ และไม่บรรลุมาตรฐาน เป้าหมายตามแผน ส่งผลให้ผลการประเมินอิงสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

2. ผลการใช้กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม

2.1 ด้านการใช้กิจกรรมการดำเนินงาน การทำกิจกรรม การประชุม สัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน จากสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต่างสังกัดที่จัดการศึกษา การเตรียมการบรรลุตามเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ข้อมูลในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป เช่น การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนในการจัดการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาผลงานเข้าสู่การเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนให้ได้รับวิทยฐานะต่าง ๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ซึ่งทุกคนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความมั่นใจมากขึ้น มีการกำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งสร้างสื่อ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินการ คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2.2 ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา การประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ หัวหน้าฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันวางแผนการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศให้ครบทุกด้านและเป็นปัจจุบันได้เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ธรรมนูญโรงเรียน แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหมวด แต่ละฝ่ายที่ปรับปรุงจากฉบับเดิม ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ แนวทางพัฒนา ในการดำเนินงานประกันคุณภาพและการรายงานผลต่อสาธารณชนและต้นสังกัดต่อไป

2.3 ด้านการนำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้

2.3.1 ผลการดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองดี การมีส่วนร่วมจะช่วยให้พัฒนาโรงเรียนได้ดีขึ้น ในครั้งต่อไปโรงเรียนควรประชาสัมพันธ์กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านขอความร่วมมือประกาศ กระจ่ายข่าว ประชาสัมพันธ์แจ้งว่ามีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ประพฤติดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา และควรจัดประชุมไม่ให้ตรงกับวันหยุด ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก หรือช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจที่โรงเรียนได้ตั้ง หรือกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อยทุกคนได้รู้และเข้าใจว่านักเรียนเมื่อมาเรียนหนังสือแล้วได้อะไรบ้าง และเสนอแนะว่าต้องการให้โรงเรียนได้จัดทำอะไรบ้าง เช่น โครงการห้องศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการห้องศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยว การส่งเสริมโครงการศึกษาดูงาน การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์ 4.0 การส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน การสอนภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของภาษา

2.3.2 การมอบหมายงาน มีการประชุมมอบหมายงาน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรับผิดชอบภาระงานตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจและความถนัด เมื่อบุคลากรทุกคนได้เข้าใจในภาระงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตงานและขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำทุกคนทำให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ต้องมีการกำหนดตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ศึกษาและผู้ร่วมศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เลือกรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามความสนใจ ความรู้ความสามารถ และรวมกลุ่มงานที่จะมาร่วมกันทำงานเป็นทีมพัฒนางาน

2.4 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการดำเนินกิจกรรม จากการทบทวนตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และได้ให้ข้อตกลงพร้อมกันในการดำเนินงานแก้ปัญหา จะไม่หยุดชะงัก เพราะจะทำให้เกิดผลไม่ดีกับนักเรียน โรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเชื่อมั่นว่า ทุกปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ด้วยความร่วมมือของครูและบุคลากรทุกคน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามกำหนดเวลา สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลได้ทุกมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบได้ตามกำหนดเวลา

2.5 การพัฒนาและปรับปรุง มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมของครูและนักเรียนที่ประชุมตกลงกันว่า ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวิทยาการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ครูควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ครูทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายทางวิชาการ ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การทำวิจัยในชั้นเรียน การสร้างสื่อและนวัตกรรมที่สอดรับกับหน่วยการเรียนรู้

2.6 การเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก

ผลการนิเทศการเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก มีข้อค้นพบ คือ

2.6.1 จากที่ครูได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น มีความชัดเจนมากขึ้นในการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยการปฏิบัติงาน ครูมีผลงานที่สะท้อนผลการนิเทศได้ในระดับดี

2.6.2 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้มีความมั่นใจมีความพร้อมให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เข้าประเมินคุณภาพภายนอก

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก การพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา โดยใช้ขั้นตอนระบบการประกันคุณภาพภายในทั้ง 5 ขั้นตอน 5 กลยุทธ์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ระดับความคิดเห็นของบุคลากรจากการตอบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคามก่อนการพัฒนา เฉลี่ย 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง หลังจากได้พัฒนาตามขั้นตอนและกลยุทธ์ดังกล่าว ระดับความคิดเห็นหลังการพัฒนา เฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนมัธยมดงยางจังหวัดมหาสารคามมีค่าเพิ่มมากขึ้น

โพสต์โดย ภักดี นามวิจิตร : [4 ก.พ. 2563 เวลา 15:00 น.]
อ่าน [644] ไอพี : 27.55.84.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ