ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

ผู้ศึกษา ผ่องพรรณ ปินตาแสน

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ที่เกี่ยวกับความต้องการจาเป็น เพื่อกาหนดโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) ที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่จาเป็นนามาใช้ในการดาเนินการโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย มีความเป็นไปได้ เหมาะสม และเพียงพอ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P) ที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย เป็นไป ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ 5) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการหลักสูตร สองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 1 คน คณะครูในโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน นักเรียนชาย หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 584 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 584 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 102 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จานวน 70 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 102 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น การประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) 2) แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) 3) แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P) และ 4) แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินโครงการหลักสูตร

สองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ด้านผลผลิต

(Product Evaluation: P)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ของโครงการหลักสูตร

สองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยรวม

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.67, = 0.31) และผ่านเกณฑ์การประเมิน

( 3.51)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) ของโครงการหลักสูตรสองภาษา

(MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.48, = 0.40) และผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 3.51) เมื่อ

พิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะที่เหมาะสมของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

( = 4.54, = 0.40) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพ ความเพียงพอของสื่อ/อุปกรณ์/อาคาร

สถานที่/แหล่งเรียนรู้ (= 4.50, = 0.41) ด้านคุณลักษณะที่เหมาะสมของนักเรียน (=

4.44, = 0.40) และด้านความคิดเห็นด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด

(= 4.43, = 0.40)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P) ของโครงการหลักสูตรสองภาษา

(MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัด พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก (= 4.40, = 0.37) และผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 3.51) เมื่อ

พิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านการบริหารโครงการหลักสูตรสองภาษา

(MEP: Mini English Program) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.4 7 , = 0.42 ) รองลงมา คือ

การบริหารหลักสูตรสองภาษา (MEP : Mini English Program) ( = 4.33, = 0.33)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ของโครงการหลักสูตรสองภาษา

(MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.19) และผ่านเกณฑ์การประเมิน ( X 3.51) เมื่อ

พิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้านผลกระทบจากการดาเนินงานตามโครงการหลักสูตร

สองภาษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.97, S.D. = 0.12) รองลงมือ คือ ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน

( X = 3.77, S.D. = 0.26)

5. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP:

Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

5.1 ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ควรมีการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึง

ความต้องการของโครงการ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดโครงการหรือมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาโครงการให้ตรงกับ

ความต้องการของชุมชน มีจุดแสดงผลงานให้นักเรียนได้แสดงผลงานและจุดเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้

มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ออกไปฝึกการใช้ภาษานอกโรงเรียน มีการจัดสรรบุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษา

ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อการพัฒนา

ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เข้าโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรคานึงถึงวัยของนักเรียนในแต่ละ

ระดับชั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การจัดทาโครงการต้องมีความสอดคล้องกับบริบทต่างๆ และมีขั้นตอนการประเมินโครงการ รวมถึงทราบความต้องการจาเป็นของโครงการทั้งในด้านประโยชน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเพื่อจะได้เตรียมการดาเนินงานตามแผนงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ พบว่า ควรมีเกณฑ์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตรและมีมาตรฐานการคัดเลือก สร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากรให้รักองค์กร มีการจัดอบรมให้บุคลากรและทากิจกรรมร่วมกัน มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดและควรให้ครูชาวต่างชาติทาแผนการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบการสอน มีการศึกษาดูงานโรงเรียนสองภาษา มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสอน มีระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วนในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน มีการบริหารจัดการที่เป็นขั้นตอนและชัดเจน มีการประชุมชี้แจงหลักสูตรในการทากิจกรรม การวางแผนการบริหารจัดการ ขอบเขตการทางาน บริบทการทางานอย่างสม่าเสมอ จานวนนักเรียนต่อห้องควรมีความเหมาะสมกับจานวนครูผู้สอนเพื่อที่จะได้สอนได้อย่างทั่วถึง และการแต่งตั้งคณะทางานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบต้องมีความเป็นระบบและชัดเจน

5.3 ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ควรเน้นการวางแผนงานอย่างมีระบบร่วมกันทุกภาคส่วน โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม สร้างแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร จัดให้มีการอบรม การปรับแผนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ควรสรรหาบุคลากรครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมาสอน มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างครูไทยกับครูชาวต่างชาติเพื่อวางแผนเป้าหมาย กาหนดทิศทาง การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชาสัมพันธ์และจัดทาแผนการปฏิบัติการต่างๆ ล่วงหน้า มีแผนงานสารองที่สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลา มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นเสริมแรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทั้งในด้านแผนการเรียนรู้และผู้สอน ในขณะที่ด้านการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลงานกิจกรรม สรุปรายงานผล มีการประชุมชี้แจงงานเป็นระยะๆ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการควรเร่งดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด

5.4 ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ สู่ความเป็นเลิศอยู่ในระดับที่ดีมาก นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับที่ดีมาก นักเรียน ครู และบุคลากรได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนั้นจึงสมควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป และสามารถนาผลการประเมินโครงการไปเป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการหลักสูตรสองภาษา และสามารถเผยแพร่ผลการดาเนินงานโครงการต่อไป

โพสต์โดย ผ่องพรรณ ปินตาแสน : [5 ก.พ. 2563 เวลา 10:48 น.]
อ่าน [641] ไอพี : 183.88.178.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ