ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรม การเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรม

การเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

The development of cooperative learning activities using metacognitive strategies with critical reading Thai language learning packages For students in grade 3

รณิดา วงษ์สะพาน1

Ranida Wongsaphan2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561จำนวน 16คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา จำนวน 16แผน 2)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณจำนวน 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5) แบบประเมินความสามารถด้านอภิปัญญา และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ Wilcoxon signed rank test ผลการวิจัยพบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสนใจการเรียนรู้ในระดับมากในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ การเรียนรู้โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง และการประเมินโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง

2. ผลพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.68/77.73 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

1ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2Specialized teacher Wat Si Ping Mueang Municipal School Chiang Mai Municipality,

Chiang Mai Province, Thailand

3. ผลการจัดเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏดังนี้

3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.3 การศึกษาความสามารถด้านอภิปัญญาของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านอภิปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

คำสำคัญ:กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ, กลวิธีอภิปัญญา, กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ

Abstract

This research Is a research and development The objective is to study basic information and develop cooperative learning activities using metacognitive strategies in conjunction with a set of critical reading Thai language learning activities. For mathayom suksa three students to study the learning outcomes of students from activity management and assess student satisfaction with cooperative learning activities by using metacognitive strategies in combination with reading learning activities packages. Critical Thai language The sample group in this study is to study the learning outcomes of students, including Mattayomsuksa 3/1 students in the municipality of Wat Sriping Muang School, in the second semester of the academic year 2018, consisting of 16 people, which were selected by Cluster Random Sampling by Use the classroom as a random unit. The research tools consisted of 1) 16 cooperative learning management plans using metacognitive strategies 2) 8 sets of critical reading learning activities in Thai language 3) Learning achievement test 4 A) critical thinking test, 5) metacognitive ability assessment, and 6) student satisfaction assessment for learning activities. Data analysis was performed using content analysis using statistics such as percentage, mean, standard deviation. And hypothesis testing with Wilcoxon signed rank test. The results showed that

1. Basic information Basic information for the development of cooperative learning activities by using metacognitive strategies with a series of critical reading Thai language learning activities For the mathayom suksa three students, it was found that the mathayom suksa three students were interested in learning at a high level in various issues, such as cooperative learning. Learning by students involved in planning. Self-directed learning And assessment by students involved in self-assessment.

2. The results of developing cooperative learning activities by using metacognitive strategies with critical reading Thai language learning packages For mathayom suksa three students, it was found that the quality of the cooperative learning activity plan by using metacognitive strategies together with the critical reading Thai learning activity package For Mattayomsuksa 3 students assessed by experts With an average of 4.63 in the highest level And the results of finding the effectiveness of cooperative learning activities by using metacognitive strategies with a series of critical reading Thai language learning activities For Mattayomsuksa 3 students, the efficiency is 76.68 / 77.73, according to the criteria set 75/75.

3. The results of the learning by cooperative learning activities by using metacognitive strategies together with the package of learning activities to read Thai with critical For Grade 10 students, they appear as follows

3.1 Comparison of student achievement between before and after learning by cooperative learning activities by using metacognitive strategies with critical reading Thai language learning package For the mathayom suksa three students, it was found that the mathayom suksa three students learning through cooperative learning activities by using metacognitive strategies together with the critical reading Thai language learning activities package. For Mattayomsuksa 3 students with academic achievement After studying higher than before studying Statistical significance at the level of .01

3.2 Comparison of critical thinking of students between before and after studying with cooperative learning activities by using metacognitive strategies with a series of critical reading Thai language learning activities For Mattayomsuksa 3 students, Matthayomsuksa 3 students learning with cooperative learning activities by using metacognitive strategies together with a critical reading Thai language learning package For Mattayomsuksa 3 students, there is critical reading. After studying higher than before studying Statistical significance at the level of .01

3.3 A study of metacognitive abilities of students learning through cooperative learning activities by using metacognitive strategies together with a series of critical reading learning activities in Thai For Mattayomsuksa 3 students, they had a high level of metacognitive ability.

4. Results of evaluating the satisfaction of mathayom suksa three students towards cooperative learning activities by using metacognitive strategies in combination with the critical reading Thai language learning activities package Overall is at the highest level.

Key words: Cooperative learning activities, metacognitive strategies, critical reading Thai language learning activities

โพสต์โดย ครูไทย : [5 ก.พ. 2563 เวลา 11:47 น.]
อ่าน [592] ไอพี : 183.88.133.104
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ