ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริม

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย ชนิตา ปัญจนาพงศ์ชัย

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการในการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2) แบบทดสอบวัดการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จำนวน 30 ข้อ (3) ชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ชุด (4) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 ชั่วโมง และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า สรุปได้ว่า ผลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เพราะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีความเป็นนามธรรมสูง และที่สำคัญยิ่งคือการสอนของครูที่เป็นเพียงการบอกให้จดจำและเลียนแบบ ให้ตัวอย่างโดยสอนแต่ไม่สอนให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ และการปฏิบัติที่มีแบบแผนตามหลักสูตร ทำให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้ฝึกใช้ความสามารถในการเรียนรู้ และการปฏิบัติที่มีแบบแผนตามหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความแตกต่างกันของผู้เรียน ซึ่งบางคนเรียนรู้ได้เร็ว แต่บางคนต้องการอธิบายแนวทางรายละเอียด ชัดเจนและต้องการเวลาในการฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มาจากสาเหตุหลายประการคือ 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด 2) ปัญหาเกิดจากตัวครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบรรยายมากไม่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูใช้เทคนิคการสอนที่ไม่หลากหลาย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครูส่วนใหญ่ยังใช้เพียงข้อสอบฉบับเดียวแล้วตัดสินว่าดีหรือไม่ดีผ่านหรือไม่ผ่าน 3) สื่อการเรียนการสอนหรือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีน้อยและไม่ตรงกับปัญหาหรือความต้องการของนักเรียน 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เน้นการปฏิบัติจริงหรือการทำงานกลุ่มเพื่อให้เด็กได้ช่วยเหลือกัน เด็กเก่งได้ช่วยเหลือเด็กที่เรียนอ่อน สร้างความรักสามัคคีกันด้วยการร่วมมือกันทำงานหรือสร้างชิ้นงานร่วมกันเรียนรู้ ตามแนวคิด 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยการนำชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและโรงเรียน ใช้ทักษะกระบวนการร่วมมือกันเรียนรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน จนสามารถออกแบบสร้างชิ้นงานได้ เพราะการจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความต้องการจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เพียงเพื่อความรู้ ความจำ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในฐานะพลโลก จำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องรู้วิธีการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้

ความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้านการใช้สื่อและปกครองชั้นเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยความคิดเห็น 2 อันดับแรก ครูมีสื่อประกอบการสอนที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.90 ครูมีแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอน ค่าเฉลี่ย 4.80 และนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยความคิดเห็น 3 อันดับแรก วิชาภาษไทยเป็นวิชาที่น่าสนใจและน่าเรียน นักเรียนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในวิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ย 4.90 ขณะที่เรียนภาษาไทยส่วนมากนักเรียนรู้สึกสนุกและไม่อยากให้หมดเวลาค่าเฉลี่ย 4.80

2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ได้ 8 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นที่ 1 และ 2 ร่วมมือสร้างและวิเคราะห์ประสบการณ์ (2) ขั้นที่ 3 และ 4 สร้างหลักการพัฒนาความคิด (3) ขั้นที่ 5 และ 6 ปฏิบัติและฝึกเพิ่มเติม (4) ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ และ (5) ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพโดยรวม / เท่ากับ 84.58 / 85.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

3. ผลการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.49)

โพสต์โดย somjit : [9 ก.พ. 2563 เวลา 04:56 น.]
อ่าน [147] ไอพี : 1.1.158.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ