ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคอกช้าง

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคอกช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบท(Context Evaluation) ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคอกช้าง (2) ประเมินปัจจัยนำเข้า(Inputs Evaluation) ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคอกช้าง (3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดคอกช้าง และ (4)ประเมินผลผลิต(Products Evaluation) ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดคอกช้าง ในด้าน(4.1)คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจำนวน 10 ด้านไดแกความมีวินัยความรับผิดชอบความขยันความซื่อสัตย์ความมีสติและละเอียดรอบคอบความเอื้อเฟื้อเผื้อแผ่ และเสียสละความสุภาพความยุติธรรมความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและความสามัคคี(4.2)คุณค่าและประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินโครงการและ (4.3)ความพึงพอใจของนักเรียนประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 258 คน ประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียนวัดคอกช้างจำนวน 8 คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 125 คนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 125 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนวัดคอกช้างจำนวน 8 คนผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 51 คน และนักเรียน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 51 คนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ(1) ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคำถามของแบบสอบถาม (2) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (1) ค่าเฉลี่ย , ) และ(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D., )

สรุปผล

ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดคอกช้างโดยรวมตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation)อยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับรายด้านต่ำสุด ได้แก่ด้านผลผลิต (Products Evaluation)อยู่ในระดับมากเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

ผลการวิเคราะห์ด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคอกช้าง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่ลำดับต่ำสุด ได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยนำเข้า(Inputs Evaluation) ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคอกช้าง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่ลำดับต่ำสุด ได้แก่มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดคอกช้าง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่มีการวางแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับต่ำสุด ได้แก่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต (Products Evaluation)ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดคอกช้างเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ความสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุดและรายด้านลำดับต่ำสุด ได้แก่ความยุติธรรมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต (Products Evaluation)ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดคอกช้างเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ความขยันอยู่ในระดับมากและรายด้านลำดับต่ำสุด ได้แก่ความยุติธรรมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต (Products Evaluation)ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนวัดคอกช้างเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ความขยันอยู่ในระดับมากและด้านที่ลำดับต่ำสุด ได้แก่ความซื่อสัตย์อยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต (Products Evaluation)ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดคอกช้างเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ที่ไดรับจากการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุดได้แก่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัวอยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับต่ำสุดได้แก่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และนำมาปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมอื่นอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต (Products Evaluation)ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนวัดคอกช้างเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ที่ไดรับจากการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุดได้แก่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอยูร่วมกับผู้อื่นอยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับต่ำสุด ได้แก่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต (Products Evaluation)ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนวัดคอกช้างเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับต่ำสุด ได้แก่โครงการนี้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ืืnidnid : [9 ก.พ. 2563 เวลา 19:57 น.]
อ่าน [125] ไอพี : 182.232.167.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ