ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานที่ดี (Best Practices) โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินงานที่ดี (Best Practices)

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคอกช้าง

1. Best Practices

1.1 สภาพทั่วไป

การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามกาลเวลาและของสังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง

ปัจจุบันปัญหาสังคมเกิดขึ้นรายวันให้เห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งหนึ่งในส่วนของผู้กระทำความผิดนั้น มีเยาวชนรวมอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรของพ่อแม่ก็น้อยลง ทำให้เยาวชนในชาติกลายเป็นเยาวชนที่มีปัญหา ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม ที่ดีงามให้แก่นักเรียนนั้น ซึ่งต้องช่วยกันทุกคนทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียน ครอบครัว อาจต้องใช้เวลานาน ในการกล่อมเกลา ฝึกอบรมนิสัย ต้องใช้เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมมากมายหลายรูปแบบในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมตามที่โรงเรียนและสังคมต้องการ และเพื่อให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

1.2 สภาพ/วิธีการดำเนินงานในอดีต

โรงเรียนวัดคอกช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและไปทำงานต่างจังหวัด นักเรียนส่วนใหญ่จึงถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้อง ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนบุตรหลานและมิได้สนใจในเรื่องของการศึกษาเท่าที่ควร เพราะมีปัญหาในด้านของเศรษฐกิจ การแข่งกันทำมาหากิน ทำให้ไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกจึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การประพฤติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งครูอาจารย์ เบื่อหน่ายต่อการเรียน พฤติกรรมเบี่ยงเบนและเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดเสื่อมถอยทางคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนวัดคอกช้าง มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาขึ้นตามระดับชั้นและวัยของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ แต่การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย เนื่องมาจากนักเรียนในช่วง อายุ 12-18 ปี เป็นวัยที่ไม่มีความมั่นคงในอารมณ์ ไม่ชอบการบังคับ ชอบทำอะไรตามใจตนเองเป็นวัยของการสร้างปัญหาควรได้รับการเอาใจใส่ดูแล สาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เน้นวัตถุนิยม สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเอื้ออาทรกันมีการแก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ความมีคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมลง มีความเจริญทางด้านวัตถุ แต่ความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจลดลงผู้ปกครองนักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่และขาดการอบรม เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพขาดแบบอย่างที่ดีเมื่ออยู่นอกโรงเรียน แหล่งอบายมุขและสถานเริงรมย์มีมากมายทำให้นักเรียนซึ่งมีอารมณ์อ่อนไหว มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเป็นไปในแนวทางที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน ด้านสังคม การอยู่ร่วมกัน ประพฤติตัวผิดระเบียบวินัยทางสังคมและบ้านเมือง ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเนื่องจากคุณภาพของนักเรียนไม่เป็นที่ต้องการของสังคม

1.3 ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมดำเนินการผ่านกิจกรรม 11 กิจกรรม ประกอบด้วย

1) กิจกรรมเดินอย่างมด ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดระเบียบแถวของนักเรียนโดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ฝึกการเข้าแถว เดินต่อเรียงกันไปไม่แซงคิวจนถึงสถานที่เป้าหมายของนักเรียน

2) กิจกรรมสุขาน่าใช้ร่วมใจรักษา ดำเนินการเกี่ยวกับการ การมอบหมายให้นักเรียนดูแความสะอาดห้องน้ำโดย เน้นความสะอาดของห้องน้ำทั้งภายในและภายนอก มีการจัดเตรียมร้องเท้าไว้เปลี่ยนสับเปลี่ยนก่อนเข้าห้องน้ำ มีกระดาษชำระ มีปริมาณที่พอและมีเวรคอยดูและการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีเป็นประจำทุกๆวัน

3) กิจกรรมวางดีมีระเบียบ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดวางดีมีระเบียบ ได้แก่ รองเท้านักเรียน กระเป๋านักเรียน ไม้กวาด และภาชนะต่างๆภายในโรงเรียน โดยมีครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจและให้คะแนนนักเรียน

4) กิจกรรมหนูกินข้าวหมดหนูทำได้ ดำเนินการเกี่ยวกับการ การฝึกและสร้างข้อตกลงในการรับประทานอาหารกลางวันและการดื่มน้ำ โดยนักเรียนจะทานอาหารกลางวันจนหมดจานและดื่มน้ำหมดแก้วครูผู้รับผิดชอบโครงการจะตักอาหารและสอบถามความต้องการปริมาณอาหารของแต่ะละวัน

5) กิจกรรมไหว้งามตามแบบไทย ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกให้นักเรียนสวัสดี ยิ้มไหว้ทักทายตามมารยาท เมื่อพบกันหรือไหว้ขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของจากครู ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆที่เข้ามาภายในโรงเรียน

6) กิจกรรมช่วยกันคิดแบ่งกันทำนำความสะอาด ดำเนินการเกี่ยวกับการทำความสะอาดเขตบริการประจำชั้นของตนเองประจำวัน โดยมอบหมายให้หัวหน้าห้องและสภานักเรียนเป็นผู้ตรวจความสะอาด รายงานผลและมอบเกียรติบัตร

7) กิจกรรมออมทรัพย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการออมทรัพย์ประจำวันกับครูประจำชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

8) กิจกรรมของหายต้องได้คืน ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกผู้เก็บสิ่งของได้และส่งคืนให้กับเจ้าของผ่านการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและครูประจำชั้นเรียนและบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องความดีต่อไป

9) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพุทธศาสนาและวันสำคัญทางศาสนา แต่งกายสัญลักษณ์ด้วยชุดวันพระที่มีสีขาวทุกคน

10) กิจกรรมแยกขยะ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน สาธิตการคัดแยกโดยการจัดเตรียมสถานที่รับฝากขยะ ทำบันทึกการฝากและขายเพื่อนำมาเป็นรายได้เสริม

11) กิจกรรมคนดีศรีคอกช้าง ดำเนินการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาร่วมรักษาความสะอาดของชุมชนและหมู่บ้านโดยนำนักเรียน ครูและผู้ปกครองจัดเก็บขยะเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักผิดชอบ ชั่วดี และสิ่งที่ควรหรือไม่ควรประพฤติ

เป้าหมาย

ผลผลิต (Outputs)

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน

2. นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

4. นักเรียนรู้จักผิดชอบ ชั่วดี และสิ่งที่ควรหรือไม่ควรประพฤติ

ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียน

4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอน / กระบวนการที่ดีของโรงเรียน

4.1 แต่งตั้งคณะทำงาน

1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

2. จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

3. ดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

4. ประสานงานกับคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ประชาสัมพันธ์ผลรางวัลที่ได้รับแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ติดตามผลประเมินผลการดำเนินการ

6. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

หลักการ / เหตุผล

4.2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียนคณะครูทุกคน

2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

3. เผยแพร่ผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สู่ชุมชน

5. ผลการดำเนินงาน

5.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดกับนักเรียน

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนักเรียนรู้จักผิดชอบ ชั่วดี และสิ่งที่ควรหรือไม่ควรประพฤติ

3. นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น

ผลที่เกิดกับโรงเรียน

1. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและชุมชน

2. ได้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน

ผลที่เกิดกับชุมชน

1. ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดระบบการศึกษาของโรงเรียน

2. ชุมชนได้เยาวชนที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียน

5.2 รางวัลที่ได้รับ

1. เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว

2. เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว

โพสต์โดย ืืnidnid : [9 ก.พ. 2563 เวลา 20:06 น.]
อ่าน [105] ไอพี : 182.232.167.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ