ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้าน ภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ชื่อผู้วิจัย ศิริลักษณ์ อินขาว

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study) เป็นหลัก และนำเอาวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เป็นส่วนเสริม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ

ผลการวิจัยพบว่า

1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยูในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเสริมแรง ด้านการให้ความรู้ และด้านการเป็นต้นแบบ

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า

3.1 ด้านการให้ความรู้ ผู้ปกครองเสนอประเด็นปัญหา คือ ผู้ปกครองไม่มีการนำ เรื่องต่างๆ จากหนังสือมาสนทนาเชื่อมโยงให้สอดคล้องก้บชีวิตประจำวัน นักเรียนไม่มีจินตนาการ ไม่สามารถแต่งเรื่องหรือต่อเติมเรื่องจากหนังสือที่อ่านได้ ผู้ปกครองไม่ฝึกนักเรียนให้คิดตั้งคำถาม/ คำตอบจากหนังสือที่อ่าน/ เรื่องที่ฟัง ซึ่งผู้ปกครองให้ข้อเสนอแนะ คือ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและนอกเวลาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการตั้งคำถาม/คำตอบจากเรื่องที่อ่าน โดยอาจมอบหมายงานให้นักเรียนไปอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง และมีคำถามให้ผู้ปกครองถามนักเรียน

3.2 ด้านการเสริมแรง ผู้ปกครองเสนอประเด็นปัญหา คือ ผู้ปกครองส่วนมากจะให้รางวัลแก่นักเรียนเป็นเงิน ของเล่น ขนม ไม่ค่อยซื้อหนังสือให้เป็นรางวัล ทำให้นักเรียนไม่ได้ฝึกนิสัยรักหนังสือ รักการอ่าน ซึ่งผู้ปกครองให้ข้อเสนอแนะ คือ ทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกันปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน เห็นหนังสือเป็นรางวัลที่ดีที่สุด โดยอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกหนังสือตามที่ชอบ

3.3 ด้านการเป็นต้นแบบ ผู้ปกครองเสนอประเด็นปัญหา คือ ผู้ปกครองไม่เป็นแบบอย่าง ไม่เคยอ่านหนังสือให้นักเรียนเห็น ไม่เคยพานักเรียนเข้าห้องสมุด/ร้านหนังสือเพื่ออ่านหนังสือ หรือยืม/ซื้อหนังสือ เวลาเดินทางไปสถานที่ใดก็ไม่เคยนำหนังสือติดตัวไปด้วย ซึ่งผู้ปกครองให้ข้อเสนอแนะ คือ ทางโรงเรียนควรพัฒนาห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ ส่งเสริมให้ครูพานักเรียนเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ ยืมหนังสือ

4. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย รวงข้าว : [26 มี.ค. 2563 เวลา 10:15 น.]
อ่าน [519] ไอพี : 223.24.155.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ