ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมี

โครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี

ผู้ประเมิน นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายการการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น และความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เกี่ยวกับระดับความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรที่รับผิดชอบและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประเมินกระบวนการของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการและการนิเทศ ติดตามโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบมีโครงสร้าง ผลการพัฒนาของนักเรียน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 77 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 242 คน รวมทั้งสิ้น 319 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมน ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน ๖ ฉบับ และแบบบันทึก จำนวน ๑ ฉบับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

๑. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด

ดังนี้

๑.๑ ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มาก

๑.๒ และความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ใน

ระดับ มาก

๒. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๒

ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑ ตัวชี้วัด ดังนี้

๒.๑ ระดับความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มาก

๒.๒ ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มาก

๒.๓ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับ ปานกลาง

๓. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๒

ตัวชี้วัด ดังนี้

๓.๑ ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ

อยู่ในระดับ มาก

๓.๒ ความเหมาะสมของการนิเทศ ติดตามโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

และอยู่ในระดับ มาก

๔. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

๔.๑ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง พบว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด

๔.๒ ผลการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม (๐ - ๖ ปี) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม (อายุ ๐ - ๖ ปี) มีผลการประเมินผ่านจุดประสงค์ตาม IEP, IFFP คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐

๔.๓ ผลการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (๗ ปี ขึ้นไป) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเด็กที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (อายุ ๗ ปี ขึ้นไป) มีผลการประเมินผ่านจุดประสงค์ตาม IEP, IFFP คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๕

๔.๔ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

และอยู่ในระดับ มาก

๔.๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ

อยู่ในระดับ มาก

ผลการประเมินโครงการในภาพรวมพบว่า ผลการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ด้านบริบทผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัด ด้านปัจจัยนำเข้าผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาก ๒ ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑ ตัวชี้วัด ด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัด และด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

๑. จากผลการประเมินพบว่า ด้านบริบทของโครงการ ในเรื่องความต้องการจำเป็นของ

โครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จึงควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องการจัดการการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีโครงสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความรู้ และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง โดยอาจจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู และบุคลากร จัดทำป้ายประขาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อที่ครูและบุคลากรจะได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้างในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

๒. จากผลการประเมินพบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า ในเรื่องความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ใน

การดำเนินงาน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี มีหน่วยบริการที่จัดตั้งอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ครบทั้ง ๑๒ อำเภอ ทำให้วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานไม่สามารถที่จะมีครบทั้ง ๑๒ อำเภอ ควรที่จะจัดกลุ่มหน่วยบริการที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อที่จะได้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานที่พอเพียงและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการ ในเรื่องความเหมาะสมของกิจกรรมที่

ดำเนินการ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด จึงควรมีการปรับปรุงกิจกรรมในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง อาจมีการแบ่งภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติตามความถนัด อาจมีการเพิ่มหรือลดกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

๔. จากผลการประเมินพบว่า ด้านผลผลิต ในเรื่องความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่มี

ต่อโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จึงควรมีการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ระยะเวลา แนวทางการปฏิบัติงาน การนิเทศ ติดตาม ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่างละเอียด เพื่อส่งผลให้ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย พล : [27 มี.ค. 2563 เวลา 11:04 น.]
อ่าน [452] ไอพี : 124.122.41.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ