ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ARA MODEL: E-PBL MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำห

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ARA MODEL: E-PBL MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะ

การแก้ปัญหาของผู้เรียน รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ARA MODEL: E-PBL MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ARA MODEL: E-PBL MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ARA MODEL: E-PBL MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4)เพื่อประเมินผลละปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ARA MODEL: E-PBL MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4.1)เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 4.2)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4.3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4.4)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4.5)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Developmet) 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 A: Analyze needs and design learning (วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบการเรียนรู้) ขั้นที่ 2 R: Research to improve learning (วิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้) ขั้นที่ 3 A: Assessment of learning design (การประเมินการออกแบบการเรียนรู้) กำหนดการวิจัยเป็นขั้นตอน 4 ระยะ คือ 1) ระยะศึกษาวิเคราะห์ (Analysis) = Research : (R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) ระยะการออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Development) = Development : (D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 3) ระยะการนำไปใช้ (Implement) = Research : (R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบ และ4 )ระยะการประเมินผล(Evaluation) = Development : (D2) ประเมิน ประสิทธิผลรูปแบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และเสริมด้วยการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อตอบคำถามการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

ผลการศึกษาพบว่า

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (ARA MODEL: E-PBL MODEL) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนำไปทดลองใช้หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.70/89.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6963 ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 69.63

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 24.44 และ 35.76 คะแนน ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 8.76 และ 17.04 คะแนนตามลำดับ สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ E-PBL ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44

โดยสรุป รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (ARA MODEL: E-PBL MODEL) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มากขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

โพสต์โดย ครูสุกัญญา ทิพรักษ์ : [27 มี.ค. 2563 เวลา 12:15 น.]
อ่าน [235] ไอพี : 101.51.187.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ