ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดส

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ชื่อผู้รายงาน นางสาวหฤทัย บุญประดับ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 3) เพื่อทดลองและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาในการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น พบว่า ในภาพรวมแล้วคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูมีความคิดเห็นว่า สภาพการดำเนินงานด้านการบริหาร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้งานอุปกรณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาในการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นนั้นพบว่า ด้านที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบริหารมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น โดย ใช้เทคนิค STEP พบว่า ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น (+3.48) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสังคมและวัฒนธรรม (+0.60) สำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ ด้านเศรษฐกิจ (-0.80) และเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ซึ่งเอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น (+0.48)

2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น โดยใช้เทคนิค 2S,4M พบว่า โดยสรุปโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นมีจุดอ่อน (3.48) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลผลิตและบริการ (-0.48) และมีจุดแข็ง (-0.80) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นมีจุดอ่อนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากกว่าจุดแข็ง (-0.32)

2.3 สถานศึกษามีปัจจัยที่เป็นโอกาสแต่มีจุดอ่อนแสดงให้เห็นว่าโรงเรียน บ้านนาต้นจั่น มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อความสำเร็จ ทั้งด้านชุมชน/หน่วยงานอื่นช่วยเหลือและคอยส่งเสริมสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง แต่โครงสร้างภายในมีจุดอ่อนทั้งด้านบุคลากร จำนวนนักเรียน งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำ ดังนั้นโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น จะต้องเร่งรัดการพัฒนาในส่วนที่เป็นอุปสรรคซึ่งต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและกำจัด/ลดจุดอ่อนที่มีอยู่ให้หมดไปเพื่อพัฒนาเป็น Stars ในลำดับต่อไป

3. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจร โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 คือ S = Start (การวิเคราะห์องค์กรและการมีส่วนร่วม) ประกอบด้วย S1: SWOT การสำรวจ/วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค และ S2: Share การวางแผนแบบ มีส่วนร่วม

องค์ประกอบที่ 2 คือ T = Team (การทำงานเป็นทีม) ประกอบด้วย T1: Recognition Team ทีมดำเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้/ภาคทฤษฎี และ T2: Create a practician Team ทีมดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์/ภาคปฏิบัติ

องค์ประกอบที่ 3 คือ A = Activity (การจัดกิจกรรม) ประกอบด้วย A1: Learning Activity กิจกรรมการเรียนรู้แบบครบวงจร และ A2: Network Activity กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 4 คือ I = Interaction (การมีปฏิสัมพันธ์) ประกอบด้วย I1: Interaction with Instructional media and activity ผลของการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนรู้ และ I2: Interaction with Learning Network ผลของการมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 5 คือ R = Reflection (การสะท้อนผล) ประกอบด้วย R1: Reflect the result สะท้อน/ประเมินผลการเรียนรู้ และ R2: Reflect of Desired characteristics สะท้อน/ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL พบว่า ในภาพรวมแล้วคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL ของโรงเรียนนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

6. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียน

บ้านนาต้นจั่น ระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11

7. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100

8. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในภาพรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละในภาพรวมของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง ปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า เพิ่มขึ้น 9.15

9. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์โดย แก้ม : [28 มี.ค. 2563 เวลา 13:07 น.]
อ่าน [473] ไอพี : 171.96.234.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ