ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ชื่อผู้รายงาน นางสาวหฤทัย บุญประดับ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีวัตถุประสงค์การประเมิน 1) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 2) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำแนกรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบริบท (Context) (2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) (3) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และ (4) ด้านผลผลิต (Product)

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในภาพรวมตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้างานวิชาการ และครู ในภาพรวมของโครงการทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71) และผ่านการประเมินทุกรายการ

2. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำแนกตามด้านที่ประเมินมีดังนี้

2.1 ด้านบริบท (Context) พบว่า ในภาพรวมแล้วการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77) และผ่านการประเมินทุกรายการ

2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ในภาพรวมแล้วการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) และผ่านการประเมินทุกรายการ

2.3 ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) พบว่า ในภาพรวมแล้วการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72) และผ่านการประเมินทุกรายการ

2.4 ด้านผลผลิต (Product) ซึ่งมีการประเมิน 3 ลักษณะคือ 1) พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อผลผลิตของโครงการ (ด้านนักเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 3) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.4.1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อผลผลิตของโครงการ พบว่า ในภาพรวมแล้วมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54)

2.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

1) ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พบว่า ด้านสติปัญญา นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย รวมทั้งนักเรียนปฐมวัยของโรงเรียน ร้อยละ 99 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมซึ่งสูงว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 90)

2) ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้

2.1) การประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.46 และระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 86.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 85)

2.2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 95)

2.3) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11

2.4) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในภาพรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ในภาพรวมของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า เพิ่มขึ้น 9.15

2.5) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

โพสต์โดย แก้ม : [28 มี.ค. 2563 เวลา 13:15 น.]
อ่าน [450] ไอพี : 171.96.234.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ