ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิด

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน

เทศบาล 1 (วิทยานารี)

ผู้วิจัย : นายเอนก ชิณหงส์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)

ปีที่ทำการวิจัย : 2560 – 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัจจุบันและปัญหา การดำเนินการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนา 2)เปรียบเทียบความต้องการของครูเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนา 3)เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนา 4)เปรียบเทียบคุณภาพของผู้เรียน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนา 5) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 เป็น ครู จำนวน 33 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 246 คน และนักเรียน จำนวน 246 คน และปีการศึกษา 2561 เป็น ครู จำนวน 34 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 248 คน และนักเรียน จำนวน 248 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แบบบันทึกผล สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ก่อนและหลังดำเนินการพัฒนาในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ 0.01 ก่อนดำเนินการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 และหลังดำเนินการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65

2. ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ก่อนและหลังดำเนินการพัฒนาในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ก่อนดำเนินการมีปัญหาอยู่ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 หลังดำเนินการมีปัญหาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95

3. ก่อนและหลังดำเนินการพัฒนาครูมีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลังดำเนินการพัฒนาครูมีความต้องการเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้น้อยกว่าก่อนดำเนินการพัฒนาทุกรายการ

4. คุณภาพของผู้เรียน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยหลังดำเนินการพัฒนา มีค่ามากกว่าก่อนดำเนินการพัฒนาที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ก่อนดำเนินการผู้เรียนมีคุณภาพ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 และหลังดำเนินการผู้เรียนมีคุณภาพ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.61

5. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า

5.1 ผลการประเมินคุณธรรม 9 ประการ ปีการศึกษา 2560-2561 โดยภาพรวม

ปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา 2560

5.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา 2560

5.3 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา 2560

5.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 มีค่าร้อยละสูงกว่า ปีการศึกษา 2560

5.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2561 มีค่าร้อยละสูงกว่า ปีการศึกษา 2560

5.6 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย ปีการศึกษา 2561 มีค่าร้อยละสูงกว่า ปีการศึกษา 2560

5.7 ผลการประเมินตามมาตรฐานระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2561 มีการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา 2560

5.8 ผลการประเมินตามมาตรฐานระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ ปีการศึกษา 2561 มีการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา 2560

5.9 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่า ปีการศึกษา 2560

6. จากสรุปผลการวิจัยที่ปรากฏดังรายละเอียดข้างต้น สามารถยืนยันได้ว่าการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ปีการศึกษา 2560 – 2561 ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนสูงขึ้น

ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานทุกประการ

โพสต์โดย เอนก : [28 มี.ค. 2563 เวลา 18:45 น.]
อ่าน [409] ไอพี : 101.109.225.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ