ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงงานภาษาไทย เรื่อง “หนังสือสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาการอ่าน”

ที่มาและความสำคัญ
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หนังสือ เรื่อง “หนังสือสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาการอ่าน” คือ ได้แนวคิดจากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้คนไทยทุกคนรักการอ่านและเห็นความสำคัญของหนังสือ และอีกแนวคิดหนึ่งคือ ได้ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำหนังสือ จากนักเรียนรุ่นพี่ ซึ่ง ประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับประเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข จนสามารถ คว้ารางวัลระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน คณะผู้จัดทำจึงมีแรงบันดาลใจคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์หนังสือ มิติใหม่ ที่มีรูปแบบน่าสนใจ สีสันสดใส ใช้เป็นสื่อสำหรับส่งเสริมการอ่านให้แก่ตนเองและผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำหนังสือรูปแบบต่างๆ
๒. เพื่อนำความรู้และแนวคิด จากการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการผสมผสาน จัดทำเป็นหนังสือรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และกระตุ้นการอ่าน
๓. นำหนังสือที่สร้างสรรค์เป็นผลงาน มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ จรรโลงไว้ซึ่งคุณค่าของภาษาไทยและ ส่งเสริมทักษะการอ่าน ให้แก่ตนเองและผู้สนใจทั่วไป


วิธีดำเนินการ
การทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หนังสือ เรื่อง “หนังสือสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาการอ่าน” คณะผู้จัดทำ ได้นำแนวคิด การบูรณาการร่วมกันระหว่างสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาผสมผสานร่วมกับ สาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้ได้หนังสือที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เมื่อเริ่มดำเนินการ จึงได้ปรึกษากับอาจารย์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ มาออกแบบในเชิงคณิตศาสตร์ และ เชิงศิลปะสร้างสรรค์ โดยเอาเนื้อหาทางหลักภาษาเป็นแกนหลัก เพื่อรวบรวม นำความรู้และองค์ประกอบทั้งหมดมารวมสร้างเป็นหนังสือ ตามที่กำหนดไว้ โดยวางแผนการจัดทำหนังสือเป็น ๓ ชุด ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ : การวางแผนการจัดทำโครงงาน
 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน
 แบ่งขอบเขตงานการรับผิดชอบ และระยะเวลาในการจัดทำโครงงาน
ขั้นที่ ๒ : การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
 สืบค้นข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตและค้นคว้าความรู้จากหนังสือในห้องสมุด
 ปรึกษาวิธีการทำหนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 ขอคำปรึกษาและข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจาก รศ.ดร. นิตยา ประพฤติกิจ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขั้นที่ ๓ : การประดิษฐ์หนังสือ
 กำหนด เนื้อหา รูปแบบ และรูปเล่ม พิมพ์ข้อมูลและตกแต่งในคอมพิวเตอร์
 Print กระดาษมาพับเข้าเล่ม ยึดตึดกระดาษแต่ละหน้าด้วยเยื่อกาว แล้วจึงจัดทำปกและเข้าเล่ม
ขั้นที่ ๔ : การทดลองใช้ และการปรับปรุงผลงาน
ขั้นที่ ๕ : การเผยแพร่โครงงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ได้รับความรู้จากการค้นคว้า เกี่ยวกับหลักภาษาไทย และเทคนิคการประดิษฐ์หนังสือในรูปแบบต่างๆ
๒. ได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เพื่อประดิษฐ์หนังสือ
๓. ฝึกทักษะการพูดนำเสนองาน ทำให้มีความกล้าแสดงออก
๔. มีความสามัคคี รู้จักการทำงานแบบกระบวนการกลุ่ม
๕. ผลงานที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการอ่าน และนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
๖. ทำให้มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ประดิษฐ์ด้วยตนเอง

ผลการศึกษา
จากการศึกษาและดำเนินการจัดทำโครงงาน เรื่อง “หนังสือสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาการอ่าน” สามารถประดิษฐ์หนังสือ ตามความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ ได้จำนวน ๓ ชุด คือ
• ชุดที่ ๑ หนังสือสามมิติ (Pop – up) ชุด “คำราชาศัพท์” จำนวน ๒ เล่ม คือ
เล่ม ๑ คำราชาศัพท์ “หมวดร่างกาย”
เล่ม ๒ คำราชาศัพท์ “หมวดเครื่องอุปโภค – บริโภค
• ชุดที่ ๒ หนังสือรูปทรงเรขาคณิต จำนวน ๒ เล่ม คือ
เล่ม ๑ หนังสือรูปสามเหลี่ยม เรื่อง “การอ่านเวลา”
เล่ม ๒ หนังสือรูปหกเหลี่ยม เรื่อง “ประโยคที่ใช้เพื่อการสื่อสาร”
• ชุดที่ ๓ หนังสือเล่มใหญ่ ชุด “เพียงเพราะว่า.....น่าอ่าน” จำนวน ๓ เล่ม คือ
เล่ม ๑ หนังสือเล่มใหญ่ เรื่อง “กลอนรัก...โดนใจ”
เล่ม ๒ หนังสือเล่มใหญ่ เรื่อง “วรรณกรรมท้ายรถ”
เล่ม ๓ หนังสือเล่มใหญ่ เรื่อง “คำขวัญประจำจังหวัดของไทย”

สรุป
การจัดทำโครงงานในครั้งนี้ ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้านการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนรักการอ่านหนังสือ รักการค้นคว้าและหาความรู้จากการอ่าน คณะผู้จัดทำ จึงริเริ่มโครงงานประดิษฐ์หนังสือในครั้งนี้ขึ้น หลังการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ได้ผลงานเป็นที่ พึงพอใจ และได้มาตรฐานตามประโยชน์การใช้งานแล้ว จึงได้ทดลองใช้ และเผยแพร่วิธีการทำหนังสือ ให้แก่อาจารย์ และนักเรียนผู้สนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
โครงงานครั้งนี้มีแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรูปแบบใหม่ๆ ให้มีเนื้อหาทางหลักภาษา ที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามระดับชั้นเรียน เช่น การทำหนังสือรูปสัตว์แต่ใส่เนื้อหาความรู้ภายในเล่มเป็นภาษาไทย ซึ่งเหมาะกับระดับชั้นเด็กเล็กๆ หรือ การทำหนังสือชุด อักษรย่อ, เครื่องหมายวรรคตอน,ไตรยางศ์ ฯลฯ ให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ด้านหลักภาษาแต่ละระดับชั้นเรียน โดยสามารถสร้างหนังสือให้มีรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีจำนวนมากขึ้น เพื่อรวบรวมหนังสือเหล่านี้ มาจัดทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ อำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจ รวมทั้งส่งเสริมทักษะทางภาษาและ
พัฒนาการอ่านได้ในโอกาสต่อไป

โพสต์โดย นางรัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร : [12 ม.ค. 2553]
อ่าน [20082] ไอพี : 118.173.240.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม