ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงายผลการศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและใช้วิธีสอนของโคดาย

ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล
(ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตาม
แนวคิดของโคดาย
ผู้ศึกษา นางสุขุมาภรณ์ ยิ้มอินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนมะค่าพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายคือ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิด ของโคดายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยการสอนตามแนวคิดของโคดาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย จำนวน 4 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ (3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการสอนตามแนวคิดของโคดาย จำนวน 20 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Sample) และการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างใช้ t–test Dependent Sample ผลการศึกษาและพัฒนาปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder)
รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.30/81.02
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล
(ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย มีค่าเท่ากับ 0.5737
3. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.37 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยสรุปการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล
(ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย มีประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลสูง สามารถนำไปใช้พัฒนาให้ผู้เรียนได้คิดรู้จักการวางแผนการเรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียน ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ : Recorder) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้วิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย ในระดับมาก ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดในการสอนของโคดาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางดนตรีเต็มความสามารถและศักยภาพ และนำวิธีการสอนของโคดายไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย นางสุขุมาภรณ์ ยิ้มอินทร์ : [24 ม.ค. 2553]
อ่าน [1354] ไอพี : 125.26.186.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม