ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการแนะแนว ชั้น ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรม 1 การปรับตัวและการดำรงชีวิต จำนวน 14 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 เรื่อง คุณธรรมนำความสุข เวลา 5 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรักและการให้อภัย เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และค่านิยมที่ดีงาม จะทำ
ให้ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข พระพุทธศาสนาสอนให้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้นึกอยู่เสมอว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ ต่างก็รักชีวิตของตนเอง เราจึงไม่ควรเบียดเบียนกัน นอกจากนี้ ยังสอนให้รู้จักอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งที่ไม่พอใจ และพร้อมที่จะให้อภัยแก่ผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักและการให้อภัย
2. ปฏิบัติกิจกรรมสัมผัสเพื่อรักได้
3. สามารถบอกประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว เรื่อง ความรักและการให้อภัยได้

ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่ต้องการเน้น

1. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
2. มีวินัยและรับผิดชอบ

เนื้อหาสาระ

1. ความรักและการให้อภัย
2. กิจกรรมสัมผัสเพื่อรัก
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

ขั้นนำ
1. ครูกล่าวทักทายและแนะนำตนเอง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนแนะนำตนเอง
2. นักเรียนทำแบบสอบวัดการปรับตัวและการดำรงชีวิต
3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นเรียนรู้
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน เลือกประธานกลุ่ม รองประธาน และเลขานุการ
5. ประธานกลุ่มรับชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ความรักและการให้อภัย แล้วปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
5.1 ประธานกลุ่มอ่านบัตรคำสั่งให้สมาชิกฟัง
5.2 ร่วมกันศึกษาบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สัมผัสเพื่อรัก แล้วปฏิบัติกิจกรรม
5.3 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกิจกรรม โดยทำลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง สัมผัสเพื่อรัก
5.4 ประธานกลุ่มแจกบทเรียนการ์ตูน เรื่อง ความรักและการให้อภัย ให้กับสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1 เล่ม
5.5 สมาชิกในกลุ่มจับคู่ศึกษาบทเรียนการ์ตูน แล้วตอบคำถามท้ายบทเรียนลงในใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความรักและการให้อภัย
5.6 ประธานกลุ่มรวบรวมใบงานที่ 1.1 และเก็บชุดการสอนคืนครู ส่วนใบงานที่ 1.2 นั้นให้เก็บไว้เพื่อเฉลยร่วมกัน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นเพื่อเฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.2 นักเรียนที่ทำผิดแก้ไขคำตอบให้ถูกต้อง ร่วมกันปรบมือแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุด
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป เกี่ยวกับความรักและการให้อภัย ให้ได้ว่า พระพุทธศาสนาสอนให้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้นึกอยู่เสมอว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ ต่างก็รักชีวิตของตนเอง เราจึงไม่ควรเบียดเบียนกัน นอกจากนี้ ยังสอนให้รู้จักอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งที่ไม่พอใจ และพร้อมที่จะให้อภัยแก่ผู้อื่น
8. ครูแนะนำให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต
9. นักเรียนบันทึกข้อสรุปที่ได้ลงในสมุด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

1. ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ความรักและการให้อภัย ประกอบด้วย
1.1 บัตรคำสั่ง
1.2 บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สัมผัสเพื่อรัก
1.3 บทเรียนการ์ตูน เรื่อง ความรักและการให้อภัย
1.4 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สัมผัสเพื่อรัก
1.5 ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความรักและการให้อภัย
2. ห้องสมุด
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อินเทอร์เน็ต)

การวัดผลประเมินผล

1. สิ่งที่จะวัด
1.1 วัดความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์
1.2 วัดทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. วิธีวัด
2.1 ตรวจใบงาน
2.2 สังเกตทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
2.3 สังเกตความมีวินัยและรับผิดชอบ
3. เครื่องมือวัด
3.1 ใบงาน
3.2 แบบสังเกตทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
3.3 แบบสังเกตความมีวินัยและรับผิดชอบ


4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
4.1 เกณฑ์การวัด
4.1.1 ให้คะแนนการตอบคำถามในใบงาน ดังนี้
ทำถูก ให้ 2 คะแนน
ทำผิด (มีการแก้ไขให้ถูกต้อง) ให้ 1 คะแนน
ไม่ทำ ให้ 0 คะแนน
4.1.2 ให้คะแนนกระบวนการแสวงหาความรู้ ดังนี้
ดีเยี่ยม ให้ 16 – 20 คะแนน
ดี ให้ 11 – 15 คะแนน
ปานกลาง ให้ 6 – 10 คะแนน
ควรปรับปรุง ให้ 1 – 5 คะแนน
4.1.3 ให้คะแนนความมีวินัยและรับผิดชอบ ดังนี้
ดีเยี่ยม ให้ 16 – 20 คะแนน
ดี ให้ 11 – 15 คะแนน
ปานกลาง ให้ 6 – 10 คะแนน
ควรปรับปรุง ให้ 1 – 5 คะแนน
4.2 เกณฑ์การประเมินผล
4.2.1 ได้คะแนนจากการทำใบงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.2.2 ได้คะแนนกระบวนการแสวงหาความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.2.3 ได้คะแนนความมีวินัยและรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(นายบรม บำรุงสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตย
วันที่ …….. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….บันทึกหลังการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ผู้สอน
(นางทินกร สืบสิงห์)
วันที่ …….. เดือน ………………. พ.ศ. ……….
ภาคผนวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1บัตรคำสั่งที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

1. ประธานกลุ่มอ่านบัตรคำสั่งให้สมาชิกฟัง
2. ร่วมกันศึกษาบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สัมผัสเพื่อรัก แล้วปฏิบัติกิจกรรม
3. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกิจกรรม โดยทำลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง สัมผัสเพื่อรัก
4. ประธานกลุ่มแจกบทเรียนการ์ตูน เรื่อง ความรักและการให้อภัย ให้กับสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1 เล่ม
5. สมาชิกในกลุ่มจับคู่ศึกษาบทเรียนการ์ตูน แล้วตอบคำถามท้ายบทเรียนลงในใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความรักและการให้อภัย
6. ประธานกลุ่มรวบรวมใบงานที่ 1.1 และเก็บชุดการสอนคืนครู ส่วนใบงานที่ 1.2 นั้นให้เก็บไว้เพื่อเฉลยร่วมกัน

บัตรกิจกรรมที่ 1


เรื่อง สัมผัสเพื่อรัก

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1


คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสัมผัสเพื่อรัก ตามขั้นตอน แล้วเขียนแผนผังความคิดแสดงความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกทุกคน

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
1. ให้สมาชิกจับคู่
2. แต่ละคู่ให้จับมือกันแสดงความรัก
3. แต่ละคู่โอบกอดกันแสดงความรัก (ถ้าคู่ใดเป็นคู่ ชาย – หญิง ให้จับมือกันเท่านั้น)

เขียนแผนผังความคิดแสดงความรู้สึก

ใบงานที่ 1.1


เรื่อง สัมผัสเพื่อรัก

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1ชื่อ........................................................... ชั้น.................. เลขที่ ........... กลุ่ม.....................

คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสัมผัสเพื่อรัก ตามขั้นตอน แล้วเขียนแผนผังความคิดแสดงความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกทุกคน

แผนผังความคิดแสดงความรู้สึก


ทินกร สืบสิงห์
พฤษภาคม 2551


ใบงานที่ 1.2


เรื่อง ความรักและการให้อภัย

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1


ชื่อ........................................................... ชั้น.................. เลขที่ ........... กลุ่ม.....................

คำชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการให้ความรักและอภัยผู้อื่นตามความเป็นจริง


หลักธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ความรักและการให้อภัย
…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………แนวคำตอบใบงานที่ 1.2


แนวคำตอบ

หลักธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ความรักและการให้อภัย

- ฉันให้อภัยเพื่อนที่มาแกล้งฉัน

- ฉันไม่โกรธเมื่อน้องแย่งขนมกิน

ฯลฯ
โพสต์โดย นางทินกร สืบสิงห์ : [4 มี.ค. 2553]
อ่าน [21211] ไอพี : 111.84.51.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม