ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการ เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทรายขาว ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ใน 4 ด้าน คือด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลลัพธ์ของโครงการ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดทรายขาว จำนวน 112 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทรายขาว วิเคราะห์มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็นว่าโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันมีบริบทของโครงการ ปัจจัยสนับสนุนโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ของโครงการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ ด้านบริบทของโครงการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านบริบทของโครงการ พบว่าบริบทและสภาวะแวดล้อมของโครงการเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทรายขาว โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การประสานงานระหว่างบุคลากร ให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการโครงการมีความเหมาะสมในเชิงปฏิบัติปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ หลักการ วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกัน
2) ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม พบว่า ปัจจัยสนับสนุนโครงการโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การกำหนดคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรในชุมชน มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ การกำหนดจำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจของโครงการ การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการและสถานที่ดำเนินการด้านการจัดการอาหารกลางวัน ตามลำดับ
3) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่า กระบวนการดำเนินโครงการ
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการดำเนินโครงการอาหารกลางวันมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวางแผนดำเนินโครงการ และการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนา งานอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกระยะ และการประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามลำดับ
4) ด้านผลลัพธ์ของโครงการ พบว่า โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่ออาหารกลางวันที่กำหนดไว้ มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุดและนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและครบทุกคน รองลงมา คือ นักเรียนมีสุขภาพกายและใจดีขึ้นกว่าก่อนการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ โรงเรียนมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
2. นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านบทบาทของผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ ด้านบทบาทของชุมชนโดยมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน ด้านบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความสามารถในการบริหารงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน
2) ด้านบทบาทของผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน ด้านบทบาทของผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของนักเรียนที่ใช้บริการโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน
3) ด้านบทบาทของชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน ด้านบทบาทของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การสนับสนุนปัจจัยของชุมชนเพื่อการดำเนินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการด้านอาหารกลางวันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย ประจักษ์ ถานันดี : [9 มี.ค. 2553]
อ่าน [3461] ไอพี : 118.174.117.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
ทําเว็บ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม