ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราย

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101
ชื่อผู้ศึกษา นางสุกัญญา อรรถบท
ปีการศึกษา 2552

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 6 ชุด, แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมและชุดฝึกทักษะ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบ (t – test dependent)
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
1. ชุดฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.81/82.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์75 / 75 แสดงว่าแบบฝึกการฟังมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการชุดฝึกทักษะ สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากได้รับการฝึกจากชุดฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกจากชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญตามสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
3. ผลจากการศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งมี 5 ระดับของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมและชุดฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากการศึกษาในภาพรวม พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุดอยู่ระหว่าง 4.66 – 4.83 ชุดที่มีค่าระดับเฉลี่ยสูงสุดคือ ชุดฝึกทักษะที่ 2 Transportation ( x = 4.92, S.D.= 0.19) ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ชุดฝึกทักษะที่ 3 Shopping ( x = 4.45, S.D. = 0.44) และจากการศึกษาแบบความคิดเห็นนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการฟังในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรม สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านรูปแบบ โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบของชุดฝึกทักษะโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x = 4.47, S.D. = 0.37) แต่ละข้อได้ค่าเฉลี่ยเรียงลำดับดังนี้ข้อที่ 1 ชุดฝึกทักษะมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และช่วยพัฒนาการสื่อสารของข้าพเจ้า (x = 4.83, S.D. =0.40) ข้อ 3 รูปภาพสวยงามน่าสนใจ เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา (x = 4.72, S.D. =0.52) และข้อที่2 การนำเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน (x = 4.66, S.D. = 0.50)
2. ด้านเนื้อหา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาของชุดฝึกทักษะ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (x = 4.71, S.D. = 0.37) แต่ละข้อได้ค่าเฉลี่ยเรียงลำดับดังนี้ ข้อ 7 เนื้อหาของบทเรียนน่าสนใจสอดคล้องกับจุดประสงค์(x = 4.74, S.D. = 0.47) ข้อ 6 คำศัพท์และเนื้อหาของบทเรียนเหมาะสมและส่งเสริมให้ข้าพเจ้านำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน (x = 4.73, S.D. =0.47) ข้อที่ 5 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียน (x = 4.70, S.D. = 0.50) และข้อที่ 4 ความยากง่ายของภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของข้าพเจ้า (x = 4.69, S.D. = 0.52)
3. ด้านกิจกรรม โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมของชุดฝึกทักษะโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (x = 4.70, S.D. = 0.40) แต่ละข้อได้ค่าเฉลี่ยเรียงลำดับดังนี้ ข้อ 9 มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียน(x = 4.74,S.D. = 0.52) ข้อ 8 กิจกรรมขั้นก่อนการเรียนช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาที่จะทำกิจกรรมขั้นต่อไป (x = 4.69, S.D. = 0.49) และข้อ 10 กิจกรรมขั้นหลังการเรียนช่วยให้ข้าพเจ้านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้(x = 4.67, S.D. = 0.53)ผลจากการศึกษาพบว่า ข้อที่ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสูงสุดจากทั้ง 6 ชุดฝึกทักษะ คือ ข้อที่ 1 ชุดฝึกทักษะมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และช่วยพัฒนาการสื่อสารของข้าพเจ้า (x = 4.83,S.D. = 0.40) ส่วนข้อที่ได้รับค่าระดับเฉลี่ยต่ำสุดจากทั้ง 6 ชุด คือ ข้อที่ 2 การนำเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน (x = 4.66, S.D. = 0.50) แสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบชุดฝึกทักษะการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

โพสต์โดย นางสุกัญญา อรรถบท : [19 มี.ค. 2553]
อ่าน [1525] ไอพี : 118.174.29.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม