ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ศึกษากรณี : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ชื่อเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ศึกษากรณี : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัย วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และศึกษาผลการวิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ศึกษากรณี : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระยะที่2 ระหว่างดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระยะที่3 หลังการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ คณะครูทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวมถึงคนงาน นักการภารโรง ในปีการศึกษา 2549 ถึง ปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กร ก่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดย ทำการวิเคราะห์สภาพองค์กรจากแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับสภาพวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระยะที่ 2 ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กรระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้
1. การสร้างความรู้สึกให้ครู บุคลากรทราบถึงความสำคัญเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
โดยใช้การประชุมระดมสมอง โดยวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
2. กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนและสื่อสารให้ครู บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. สร้างคณะทำงานแกนนำและปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินการดังนี้
3.1 สร้างคณะทำงานแกนนำเพื่อส่งเสริมผู้บริหารรุ่นใหม่ให้พัฒนาทีมในการปฏิบัติงาน
3.2 ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
3.2 มอบอำนาจเพื่อการปฏิบัติงานโดยให้สิทธิในการตัดสินใจ
3.3 เสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้บุคลากรเกิดความมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จ มีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
4. สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ดำเนินการ ดังนี้
4.1 การส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความมุ่งหวังในการพัฒนาตนเอง
4.2 อำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติ
4.3 การส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงวิสัยทัศน์และเผยแพร่ผลงาน
4.4 การนิเทศติดตาม ประเมินผลระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
4.5 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรบางส่วนในโรงเรียนที่มีพฤติกรรมส่วนบุคคล
ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร โดยดำเนินการเป็นขั้นตอนตามหลักการ
และความเหมาะสมเป็นรายกรณี
ระยะที่ 3 วิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กรหลังการสร้างวัฒนธรรมตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก และ หาแนวทางผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ และให้อำนาจต่อรองแก่ผู้ปฎิบัติ
ในกรณีการปฏิบัติงานประสบปัญหาหรือไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย หากปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพ้นวิสัยที่บุคลากรจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้วิจัยจะเข้าร่วมเผชิญปัญหาและประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม
3. แสดงความชื่นชมและยอมรับในผลงาน และนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจด้วยความใกล้ชิดและจริงใจ ให้ความเชื่อใจให้โอกาสบุคลากรเพื่อแก้ไข พัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกโดยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรตามความเหมาะสม
2. ศึกษาผลการวิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ในระยะที่1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพวัฒนธรรมองค์กรก่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ระหว่างดำเนินการ พบว่า โรงเรียนมีสภาพวัฒนธรรมตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2551 ระยะหลังดำเนินการ พบว่า โรงเรียนมีสภาพวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ : [27 มี.ค. 2553]
อ่าน [3527] ไอพี : 203.170.241.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม