ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


โครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


จัดทำโดย
1. เด็กหญิง บงกช ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา อินทร์นอก
3. เด็กหญิงกาญจนา โพธิ์รัตน์
ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คุณครูที่ปรึกษา
นายธนดล โสธิฤทธิ์
ปีการศึกษา 2551

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

ที่มาและความสำคัญ

ด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของคนไทย สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและทางด้านคุณธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข คณะผู้จัดทำจึงได้เรียนปรึกษากับคุณครูผู้สอนจัดทำโครงงานนี้ขึ้น ซึ่งในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้จัดในรูปแบบของโครงงานการประดิษฐ์ กล่าวคือเป็นการดำเนินงานตามกิจกรรมของใบงานเรื่อง การทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพร ทั้งนี้เพื่อนำผลผลิตที่ได้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมของน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
2. เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำยาล้างจาน
3. เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาล้างจาน และสามารถทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เองได้
4. เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบงานเรื่อง การทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพร
วัสดุอุปกรณ์

1. เปลือกสับปะรด 3 กก.
2. เอ็น 70 ( N 70 ) 1 กก.
3. มะนาว (หรือใช้มะกรูดแทนก็ได้) 15 ลูก
4. เกลือแกง 4 ขีด
5. น้ำเปล่า 15 ลิตร

ขั้นตอนและวิธีทำ
1. นำเปลือกสับปะรดและมะนาวไปต้มกับน้ำยกลงปล่อยให้เย็น(ส่วนผสมทุกอย่างจะต้องต้มให้สุก)
2. กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วพักไว้ให้เย็น
3. กวน เอ็น 70 ( N 70 ) และเกลือแกงจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
4. เติมน้ำสับปะรดและมะนาว(ที่พักไว้ให้เย็นแล้ว) เติมทีละนิด แล้วกวนไปเรื่อยๆ (เวลากวนให้กวนไปทางเดียวกันตลอดเพื่อไม่ให้เกิดฟองมาก) เมื่อน้ำยาผสมกันดีแล้ว พักไว้ 5 – 8 ชั่วโมง
5. กรอกน้ำยาใส่ขวดหรือภาชนะที่สะอาดและแห้ง นำไปใช้งานได้

คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. ความประหยัด คนเราทุกคนไม่ว่าจะจนหรือรวยก็ตามหากไม่รู้จักการประหยัด อดออมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแล้ว มักจะเกิดปัญหาติดตามมาอย่างล้นเหลือ ทั้งในด้านทรัพย์สินเงินทอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอด เราต้องปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ ให้ตระหนักถึงความประหยัด รู้จักอดออม วางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม ดังนั้นโครงงานนี้จึงเป็นโครงงานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อหาน้ำยาล้างจานที่มีราคาแพง กลับจึงต้องหาวิธีการทำขึ้นมาใช้เอง
2. ขยันหมั่นเพียร เราจะต้องมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพจะต้องมีจิตสำนึกในการแวงหาความรู้ มีความขยัน และตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
3. มีความสุจริต และความกตัญญู ควรปฏิบัติตนให้ประจักษ์ในเรื่องของความ
กตัญญูต่บิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดิน และต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะส่วนรวม ทรงเตือนให้ยึดสิ่งนี้ไว้เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็น มีความสำคัญ และมีคุณค่ายิ่ง
4. พึ่งตนเอง การพึ่งตนเอง หรือเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางเส้นทางชีวิตของ
ตนเองให้เรียบง่ายธรรมดา และเดินสายกลาง เป็นทฤษฎีสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
5. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน คนเราทุกควรรู้จักการให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีใครเลยที่จะได้ทุกสิ่งอย่างมา โดยไม่เคยให้คนอื่นมาก่อน ดังคำสุภาษิตที่ว่า “ ยิ่งให้ไป ยิ่งได้คืนมา “

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในทุกด้าน สมควรที่จะดำเนินรอยตามพระยุคลบาท หากประชาชนทุกสาขาอาชีพ และคนไทยทุกคนได้ทบทวน ยึดถือ และน้อมนำไปปฏิบัติดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติแล้ว จะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยดี สังคมจะสงบสุข และประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมของน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
2. สามารถหาพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจาน
3. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาล้างจานและสามารถทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เอง
4. มีความตระหนักในคุณธรรมด้านความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ สุจริต การพึ่งพาตนเอง และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต

ผลการอภิปรายและสรุปโครงงาน

1. โครงงานการทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพรนี้ เป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการทั้ง
ยังเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องตาม พระยุคลบาทอีกด้วย
2.การทำน้ำยาล้างจานขึ้นใช้เองถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมด้านความ ขยัน ความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งตนเองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของความอยู่รอดในสภาวะเหตุการณ์ที่สังคมมีแต่ปัญหา ความวุ่นวายนานัปการ
3. พืชสมุนไพรที่เราสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจานนั้นจะต้องมีรสเปรี้ยวเช่น มะนาว มะกรูด สับปะรด เป็นต้น
โพสต์โดย ครูดล : [11 ธ.ค. 2551]
อ่าน [97543] ไอพี : 125.27.129.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม