ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาผลการสอนโดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน (Project method)

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาผลการสอนโดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน (Project method)
วิชาว 42242 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน มหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการทำจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยการทำจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาผลสำเร็จของการเรียนโดยการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประชากร คือนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2547 ทั้งหมด 3 ห้องเรียน จำนวน 100 คน ปีการศึกษา 2548 ทั้งหมด 3 ห้องเรียน จำนวน 109 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2547 ทั้งหมด 3 ห้องเรียน จำนวน 101 คน ปีการศึกษา 2548 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 95 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือครู นวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 รหัสวิชา ว 42242 วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) จำนวน 6 แผน ใช้เวลา 16 ชั่วโมง ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบเรียนสำเร็จรูป การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก และแบบทดสอบก่อนและหลังการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t – test ผลการวิจัยพบว่า
1. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนทั้ง 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2548 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียนและความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการสอบก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2548 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และความแตกต่าง

ของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับหลังทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของการสอบก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2548 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับหลังทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความคิดเห็นต่อการเรียนและการนำความรู้เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในปีการศึกษา 2547 อยู่ในระดับมากที่สุด 6 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ระหว่างกันและกัน ส่วนปีการศึกษา 2548 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการนำความรู้ไปใช้อยู่ระดับมากที่สุด 7 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547 มีความคิดเห็นต่อการจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก อยู่ในระดับมากที่สุด 6 รายการ
โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ส่วนปีการศึกษา 2548 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด 7 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำงานและช่วยเหลืองาน
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2547 มีความคิดเห็นต่อการจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด 6 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 รายการ คือนักเรียนสามารถออกแบบการทดลอง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ส่วนปีการศึกษา 2548 มีความคิดเห็นต่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด 7 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
7. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ว42242 วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2547 และในปีการศึกษา 2548 มีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกบทเรียน คือเกณฑ์ 70 / 70

โพสต์โดย คุณครูนงลักษณ์ ศิริชัย : [13 ธ.ค. 2551]
อ่าน [3424] ไอพี : 125.26.65.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม