ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาอ็อง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD)
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวจีรพงษ์ อุไร
โรงเรียนบ้านตาอ็อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีการศึกษา ปี 2551

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมในแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD)
เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการนำกระบวนการกลุ่มเล็กมาใช้ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม และความพึงพอใจต่อการเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 มีจำนวนนักเรียน 20 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ชุดกิจกรรมเรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จำนวน 10 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.38 – 0.75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 – 0.75 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ
มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.24 – 0.84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ค่าร้อยละ
และทดสอบค่า t (t – test for Dependent Sample)
สรุปผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรม
ในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 86.73 มีทักษะกระบวนการกลุ่มร้อยละ 84.83 และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.27 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสรุป จากการศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีผลการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ในเรื่องอื่น และชั้นอื่นได้

ความเป็นมาและความสำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา มีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคม
วัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และกระบวนการต่าง ๆ
ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิต และการมีส่วนร่วม
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดี ตลอดจนนำความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมของศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ทำให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข (กรมวิชาการ. 2546 : 3-4) โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนสังคมในท้องถิ่น ตลอดจนเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาท้องถิ่นของตนมากขึ้น นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นหน่วยการเรียนรู้รายวิชาใหม่ รายวิชาที่มีความเข้มข้นขึ้นอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล (ฆนัท ธาตุทอง. 2550 : 204) นอกจากนี้ สถานศึกษายังสามารถนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไปจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในท้องถิ่น ทั้งในด้านความสำคัญ ความเป็นมา สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิธีการดำรง ชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนให้มีความรัก ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549 : 3)
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในโรงเรียนให้ได้ผลนั้นทำได้ยาก เพราะการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองจำเป็นต้องอาศัยสื่อการสอนในรูปกิจกรรมการฝึกฝนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยแปลความหมายทางนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรม ให้เด็กเกิดการเรียนรู้
มีความเข้าใจและซาบซึ้ง จนนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง (นิคม ชมภูหลง. 2548 : 186) ซึ่งโดยธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแล้ว
จะเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีเนื้อหามาก ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นวัยที่มีช่วง
ความสนใจในระยะสั้น ๆ จึงควรใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน แต่ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
ดังจะเห็นได้จาก รายงานคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาอ็อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ที่สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ในปีการศึกษา 2548 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนร้อยละ 72.56 (โรงเรียนบ้านตาอ็อง. 2548 : 24) ซึ่งนับว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้ กล่าวคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น นักเรียนจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดไว้คือร้อยละ 80
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา เพื่อให้เป็นประโยชน์และ
เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม และความพึงพอใจต่อการเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 4 ประเภท คือ
1. ชุดกิจกรรมเรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
4. แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ครั้งนี้ มีขอบเขตการดำเนินงาน จำแนกได้ ดังนี้
1. เนื้อหาการดำเนินงานสร้างชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ในครั้งนี้ กำหนดขอบเขตและจำแนกเนื้อหา จำนวน 10 แผนได้แก่
ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมา และสภาพทั่วไปของจังหวัดสุรินทร์
ชุดกิจกรรมชุดที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของชาวไทย-เขมรสุรินทร์
ชุดกิจกรรมชุดที่ 3 เรื่อง ประวัติความเป็นมา และสภาพทั่วไปของชุมชนตาอ็อง
ชุดกิจกรรมชุดที่ 4 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมท้องถิ่นของเรา
ชุดกิจกรรมชุดที่ 5 เรื่อง พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์
ชุดกิจกรรมชุดที่ 6 เรื่อง การประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์
ชุดกิจกรรมชุดที่ 7 เรื่อง การประกอบพิธีกรรมโบล
ชุดกิจกรรมชุดที่ 8 เรื่อง การประกอบพิธีกรรมแซนคม๊อจ
ชุดกิจกรรมชุดที่ 9 เรื่อง พิธีกรรมโจลมะม็วต
ชุดกิจกรรมชุดที่ 10 เรื่อง การประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วต
2. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียน
20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา จำแนกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
1. ช่วงที่ 1 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ถึงภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2550
2. ช่วงที่ 2 การนำชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ไปใช้จริง เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 จำนวน 20 ชั่วโมง (ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา ครั้งนี้ มีรูปแบบการศึกษากลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาอ็อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ศึกษาค้นคว้าดำเนินการสอนเอง ใช้เวลาในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้
1. ก่อนการดำเนินการทดลอง ผู้ศึกษาค้นคว้าทำการปฐมนิเทศชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เรียน และทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น จำนวน 30 ข้อ
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยสอบก่อนที่จะทำการทดลองสอน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เพื่อศึกษาความรู้เดิมของผู้เรียน แล้วทำการเก็บข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบไว้ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต่อไป
2. ดำเนินการทดลอง โดยทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมาทั้งหมด
10 แผน ใช้เวลาสอนวันละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 20 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ดำเนินการวัดผลระหว่างเรียนโดยรวมทั้งเก็บข้อมูลการประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม แบบประเมินการเขียนแผนภาพความคิด และแบบประเมินการบันทึก
กิจกรรม ระหว่างวันที่ เริ่มใช้วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551
3. หลังจากสอนเนื้อหาทั้งหมดแล้วทำแบบทดสอบหลังเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้านำแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนมาทดสอบหลังเรียน (Post - test) กับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง ตรวจให้คะแนนแล้วนำไปวิเคราะห์หาค่าสถิติ
4. ดำเนินการวัดความพึงพอใจต่อการเรียนหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา โดยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ในวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2551 เวลา 15.00 น.-16.00 น. เก็บรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติต่อไป
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 85.78 โดยมีผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนร้อยละ 86.73 มีทักษะกระบวนการกลุ่มร้อยละ 84.83 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง พิธีกรรมท้องถิ่นของเรา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย จีรพงษ์ อุไร : [9 พ.ค. 2553]
อ่าน [1715] ไอพี : 125.26.116.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
ทําเว็บ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม