ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดการเรียนชุดอาหารและสารอาหาร ม.2

ชุดการเรียนด้วยตนเอง
ชุดอาหารและสารอาหาร

เรื่องที่ 1

เรื่อง สารอาหาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 4 ชั่วโมงนางนงลักษณ์ ช่างต่อ
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1


คำชี้แจง

เอกสารชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องอาหารและสารอาหาร มีความมุ่งหวังให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ศึกษาค้นคว้า ทำความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ การจัดทำชุดการเรียนด้วยตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับเพื่อน ๆ ตามความสมัครใจ และสามารถนำไปใช้ศึกษาต่อที่บ้านหรือนอกเวลาเรียน การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง อาหารและสารอาหาร ได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาโดยตลอด

เรื่องที่ 1 อาหารและสารอาหร
เรื่องที่ 2 ประเภทของสารอาหาร
เรื่องที่ 3 การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน
เรื่องที่ 4 พลังงานจากสารอาหารกับกิจกรรมต่าง ๆ
เรื่องที่ 5 โทษของการขาดสารอาหาร
เรื่องที่ 6 สิ่งที่เป็นพิษในอาหาร
คู่มือการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่อง (คู่มือครู)
คู่มือการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง (คู่มือนักเรียน)

ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง สารอาหารสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นงลักษณ์ ช่างต่อ
ผู้จัดทำ

คำนำ


เอกสาร ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องอาหารและสารอาหาร ชุดนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเสริมทักษะการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนผู้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝนด้วยตนเองจากเอกสารชุดนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางวิชาการให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดการเรียนด้วยตนเองจะเป็นแนวทางการจัดการศึกษาอีกแนวทางหนึ่งการหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูล แล้วสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือให้การเรียนรู้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ชุดการเรียนเรื่อง อาหารและสารอาหาร จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ

นงลักษณ์ ช่างต่อ
ครูชำนาญการ

สารบัญ

หน้า
คำชี้แจง
คำนำ
แนวทางการศึกษา
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีเรียน
เรื่องที่ 1 อาหารและสารอาหาร
บัตรเนื้อหา เรื่องที่ 1 อาหารและสารอาหาร
บัตรคำถามที่ 1.1 เรื่อง อาหาร
บัตรการทดลองที่ 1.1 การทดสอบสารอาหาร
บัตรการทดลองที่ 1.2 เรื่อง การทดสอบสารอาหารประเภทต่าง ๆ
บัตรทดสอบหลังเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร
เรื่อง 2 ประเภทของสารอาหาร
บัตรเนื้อหาเรื่องที่ 2 ประเภทของสารอาหาร
บัตรการทดลองที่ 2.1 เรื่อง พลังงานที่สะสมอยู่ในอาหาร
บัตรการทดลองที่ 2.2 เรื่อง การหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้ชนิดต่าง ๆ
บัตรทดสอบหลังเรียน เรื่อง ประเภทของสารอาหาร
บัตรทดลองที่ 2.2 เรื่อง ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอาหาร
เรื่อง 3 การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน
บัตรเนื้อหาเรื่องที่ 3 การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน
บัตรคำถามเรื่อง กินอาหารให้ถูกสัดส่วน
บัตรทดสอบหลังเรียนเรื่อง การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน
เรื่อง 4 พลังงานอาหารกับกิจกรรมต่าง ๆ
บัตรเนื้อหาเรื่องที่ 4 พลังงานจากอาหารกับกิจกรรมต่าง ๆ
บัตรคำถามเรื่อง พลังงานจากสารอาหารกับกิจกรรมต่าง ๆ


หน้า
บัตรทดสอบหลังเรียนเรื่อง พลังงานจากสารอาหารกับกิจกรรมต่าง ๆ
เรื่อง 5 โทษของการขาดสารอาหาร
บัตรเนื้อหาเรื่อง โทษของการขาดสารอาหาร
บัตรคำถามเรื่อง โทษของการขาดสารอาหาร
บัตรทดสอบหลังเรียนเรื่อง โทษของการขาดสารอาหาร


แนวทางการศึกษา


การศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยนี้ ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาขอบข่ายของเนื้อหา สาระสำคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
3. ศึกษาเนื้อหาสาระโดยละเอียดทีละเรื่อง และทำแบบฝึกหัดท้ายเรื่อง
4. ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าหลังเรียน
ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้กลับไปทบทวนความรู้เพิ่มเติมจนกว่าจะทำ
แบบทดสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
5. ความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง และรับผิดชอบจะช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จใน
การเรียนจากชุดการเรียนด้วยตนเอง ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้ฝึกฝน
ตนเองอยู่เสมออ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ
นะจ๊ะ...และตั้งใจด้วยแบบประเมินตนเองก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
1. สิ่งที่รับประทานได้ทุกชนิดจัดเป็นอาหาร
2. แร่ธาตุและวิตามินจัดเป็นสารอาหาร
ประเภทหนึ่ง
3. การทดสอบสารอาหารด้วยสารละลาย
ไอโอดีนต้องมีการต้ม
4. โปรตีนทดสอบด้วยวิธีง่ายๆคือ นำไปถู
กับกระดาษขาว
2. การทดสอบน้ำตาลกลูโคสด้วยสารละลาย
เบเนดิกต์ ข้อใดเรียงลำดับการเปลี่ยนสีของ
ตะกอนจากปริมาณน้ำตาลน้อยไปหามาก
ได้อย่างถูกต้อง
1. เหลือง เขียว แดงอิฐ ส้ม
2. เหลือง ส้ม เขียว แดงอิฐ
3. เขียว เหลือง ส้ม แดงอิฐ
4. แดงอิฐ ส้ม เขียว เหลือง
3. อาหารชนิดใดให้พลังงานต่อกรัมของ
อาหารสูงสุด
1. เนย
2. ข้าวผัด
3. ไข่เจียว
4. ข้าวขาหมู
4. อาหารต่อไปนี้อย่างละ 100 กรัม อาหาร
ชนิดใดมีพลังงานสูงสุด
1. ไข่
2. วุ้นเส้น
3. เผือกต้ม
4. ลูกชิ้นเนื้อ
5. ความต้องการอาหารของบุคคลในข้อใด
ถูกต้องที่สุด
1. เพศหญิงต้องการโปรตีนมากกว่าเพศชาย
2. เพศหญิงต้องการแคลเซียมมากกว่าเพศ
ชาย
3. เพศหญิงต้องการธาตุเหล็กมากกว่าเพศ
ชาย
4. เพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 49 ปี ขึ้นไป
ต้องการธาตุเหล็กมากขึ้น
6. การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันต้อง
อาศัยพลังงานจากสารอาหารประเภทใดมาก
ที่สุด
1. ไขมัน
2. โปรตีน
3. วิตามิน
4. คาร์โบไฮเดรต

7. ข้อความใดที่กล่าวเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
จากสารอาหารได้ถูกต้องที่สุด
1. หญิงและชายจะใช้พลังงานต่างกันในการ
ทำกิจกรรมเดียวกัน
2. ขณะนอนหลับร่างกายจะไม่ใช่พลังงานที่
ได้จากสารอาหาร
3. ผู้ที่มีน้ำหนักน้อยใช้พลังงานมากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่าในการทำกิจกรรมเดียวกัน
4. ขณะเล่นกีฬาชายใช้พลังงานมากกว่าหญิง
ขณะทำงานเบา ๆ หญิงใช้พลังงาน
มากกว่าชาย
8. อาหารประเภทใดถ้ารับประทานมากจะทำ
ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและ
มะเร็งลำไส้
1. แป้ง
2. ไขมัน
3. น้ำตาล
4. เนื้อไก่
8. . ถ้านักเรียนต้องการหลีกเลี่ยงสาร
คอเลสเทอรอล ควรบริโภคน้ำมันอะไร
1. น้ำมันเนย
2. น้ำมันมะพร้าว
3. น้ำมันจากสัตว์
4. น้ำมันถั่วเหลือง 9. นายชูชีพมีอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ร่างกาย
ซูบผอม และเกิดอาการตับแข็ง มีสาเหตุมา
จากข้อใด
1. เกิดจากการกินเห็ดที่มีสารพิษ
2. เกิดจากการกินอาหารที่มีสารอะฟลาทอกซิน
3. เกิดจากการกินอาหารที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้
4. เกิดจากการกินอาหารที่มีจุลนทรีย์ชนิดแบคทีเรียเข้าไป
10. ข้อใดไม่สารเป็นพิษที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ
1. ดีดีทีในผักกาดขาว
2. สารพิษในเห็ดบางชนิด
3. สารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
4. สารพาที่อยู่ในเมล็ดมะกล่ำตาหนู
ขอบข่ายของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียน

ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 อาหารและสารอาหาร
เรื่องที่ 2 ประเภทของสารอาหาร
เรื่องที่ 3 การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน
เรื่องที่ 4 พลังงานจากสารอาหารกับกิจกรรมต่าง ๆ
เรื่องที่ 5 โทษของการขาดสารอาหาร
เรื่องที่ 6 สิ่งที่เป็นพิษในอาหาร

จุดประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และความสำคัญที่มีต่อร่างกาย โดย
1.1 อธิบายความหมายของคำว่าอาหารและสารอาหารได้
1.2 ระบุสารอาหารหลักที่มีอยู่ในอาหารที่รับประทานได้
1.3 บอกความสำคัญของอาหารที่มีต่อร่างกายได้
2. มีทักษะในการทดสอบและจำแนกประเภทของสารอาหารประเภทต่างๆได้ โดย
2.1 จำแนกสารอาหารประเภทต่างๆได้
2.2 บอกวิธีการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตได้
2.3 ทดสอบและระบุประเภทของสารอาหารได้

วิธีการเรียนด้วยตนเอง
1. ให้นักเรียน เขียนเองนะบัตรเนื้อหา
เรื่องที่ 1 อาหารและสารอาหาร

อาหาร คืออะไรเอ่ย ใครบอกได้สารอาหาร ( Nutrient ) หมายถึง สารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในอาหารซึ่งสิ่งมีชีวิตนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ไขมัน กลูโคส วิตามิน
เกลือแร่ สารอาหารมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างเช่นให้พลังงาน
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหล่อของร่างกาย ควบคุมปฏิกิริยาเคมีใน
ร่างกาย ช่วยป้องกันและต้านทานโรค ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

บัตรคำถามที่ 1.1
เรื่อง อาหาร

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

1. อาหารหมายถึงอะไร
...........................................................................................................................................
2. เหตุใดอาหารจึงทำให้ร่างกายมีพลังงานและเจริญเติบโตได้
...........................................................................................................................................
3. สารอาหารหมายถึงอะไร
...........................................................................................................................................
4. เหตุใดจึงจัดสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน อยู่คนละกลุ่มกับสารอาหารพวกวิตามิน แร่ธาตุ
...........................................................................................................................................
5. การจำแนกสารอาหาร จำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ
...........................................................................................................................................

บัตรการทดลองที่ 1.1
การทดสอบสารอาหาร

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

รายการ จำนวนกลุ่ม
1. แป้งมัน 2 g
2. น้ำมันพืช 6 cm

3. ไข่ขาวดิบ 1 ฟอง
4. น้ำนม 6 cm

5. น้ำ 150 cm

6. กระดาษขาวขนาด 4 cm x 10 cm 1 แผ่น
7. บีกเกอร์ ขนาด 200 cm
1 ใบ
8. ไม้ขีดไฟ 1 กลัก
9. ช้อนเบอร์ 1 2 อัน
10. หลอดทดลองขนาดกลาง 3 หลอด
11. หลอดหยด 3 อัน
12. หลอดฉีดยา ขาด 12 cm
1 อัน
13. ตะเกียงอัลกอฮอร์พร้อมที่กั้นลม
และตะแกรงลวด 1 ชุด
14. ที่จับหลอดทดลอง 1 อัน
15. ที่ตั้งหลอดทดลอง 1 อัน
16. น้ำตาลกลูโคส 2 g
17. สารละลายไอโอดีน 2 cm

18. สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต 5 cm

19. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 cm

20. สารละลายเบเนดิกต์ 5 cmการทดสอบคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ คาร์โบไฮเดรตที่มีในอาหารจำแนกตามสมบัติทางกายภาพและทางเคมีได้เป็น 2 พวก ดังนี้
1. การทดสอบแป้ง ทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน หยดลงบนอาหารที่นำมาทดสอบ ถ้าอาหารที่นำมาทดสอบมีแป้งเป็นส่วนประกอบอยู่ สารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีจากสีนำตาลเป็นสีม่วงเกือบดำ หรือสีม่วงแกมน้ำเงินภาพที่ 1.1 การทดสอบแป้ง
ที่มา:จรัญ เรียนรชตะ. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.2550.


2. พวกที่ไม่ใช่น้ำตาล เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเชิงซ้อนเรียกว่า พอลิแซ็กคาไรด์
(polysaccharide) น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีรสหวานเกิดจากมอโนแซ็กคาไรด์จำนวนมากมายมาเกาะกัน เมื่อแตกตัวจะให้มอโนแซ็กคาไรด์จำนวนหลายโมเลกุล เช่น แป้ง เซลลูโลส ไกลโคเจน
คาร์โบไฮเดรตที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้นั้น จะต้องมีโครงสร้างของโมเลกุลโดยเฉพาะ คาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างส่วนใหญ่ ได้แก่ มอโนแซ็กคาไรด์ทุกชนิดและไดแซ็กคาไรด์บางชนิด ซูโครสเป็นตัวอย่างของไดแซ็กคาไรด์ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์
หากนำน้ำตาลที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด ส่วนใหญ่เป็นซูโครสมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์ จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าในการทดสอบเราอุ่นสารละลายนานเกินไปน้ำตาลทรายบางส่วนอาจจะถูกไฮโดรไลซ์ด้วยเบสในสารละลายเบเนดิกต์เป็นมอโนแซ็กคาไรด์และเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ ทำให้เกิดตะกอนสีส้มแดงเล็กน้อยและสารละลายที่มีสีเขียวอมเหลือง


การทดสอบโปรตีน

การทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน ทดสอบโดยเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ลงในอาหารที่นำมาทดสอบ จากการทดสอบวิธีนี้มีชื่อว่าเรียกว่าการทดสอบไบยูเร็ต ถ้าอาหารที่นำมาทดสอบมีสารอาหารประเภทโปรตีนประกอบอยู่
ด้วย สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงิน

ภาพที่ 1.2 การทดสอบโปรตีน
ที่มา:จรัญ เรียนรชตะ. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.2550.

โปรตีน โปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ ประกอบด้วยกรดอมิโนหลายโมเลกุลมารวมกัน กรดอะมิโนธรรมชาติ มีมากกว่า 20 ชนิด จึงทำให้โปรตีนมีคุณค่าทางอาหารต่างกัน องค์ประกอบของโปรตีน คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน แต่โปรตีนบางชนิดมีกำมะถันหรือฟอสฟอรัสอยู่ด้วย
สารอาหารประเภทโปรตีน เมื่อทดสอบกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต จะได้สีม่วงหรือชมพูอมม่วง หรือสีน้ำเงินสีที่เกิดเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนของ Cu อิออน
ในน้ำนมนอกจากจะมีโปรตีนแล้วยังมีน้ำตาลและไขมันเป็นส่วนประกอบอีกด้วย แต่เนื่องจากมีปริมาณน้อยจึงมักตรวจไม่พบ น้ำนมที่ใช้ทดสอบควรเป็นนมสด ถ้าหาไม่ได้อาจใช้นมผงละลายน้ำแทน แต่ไม่ควรใช้นมข้นหวานมาทดสอบ

ไขมัน

ไขมัน เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่มีโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ไขมันจะสลายให้กรดไขมันและกลีเซอรอลในขั้นสุดท้ายซึ่งมีขนาดเล็กพอที่จะผ่านออกจากเซลได้
การทดสอบสารอาหารประเภทไขมัน ทดสอบได้โดยนำอาหารไปถูกับกระดาษสีขาวแล้วยกกระดาษขึ้นให้แสงผ่าน ถ้าอาหารที่นำมาทดสอบมีสารอาหารประเภทไขมันประกอบอยู่ด้วย แผ่นกระดาษตรงที่ถูกับอาหารจะมีลักษณะเป็นมันและโปร่งแสง


ภาพที่ 1.3 การทดสอบไขมัน
ที่มา: จรัญ เรียนรชตะ. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.2550.บัตรการทดลองที่ 1.2
เรื่อง การทดสอบสารอาหารประเภทต่าง ๆ

จุดประสงค์ของการทดลอง
1. ทดสอบและสรุปสมบัติของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ได้
2. จำแนกประเภทของสารอาหารตามสมบัติบางประการได้

คำแนะนำ
1. ให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมโดยปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มก่อน
2. ก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ให้ช่วยกันศึกษาวิธีปฏิบัติกิจกรรมทีละขั้นตอนแล้วดูภาพ
การทดลองประกอบ
3. ปฏิบัติกิจกรรมทีละขั้นตอนแล้วสังเกตผลการทดลองทุกขั้นตอน

คำถามก่อนการทดลอง
1. ในแต่ละวันนักเรียนควรรับประทานอาหาร.........มื้อ แต่ละมื้อจำเป็นต้องมีอาหาร
คือ................................................................................................................................................
2. เมื่อนักเรียนนำกระดาษที่ถูนำมันมาเปรียบเทียบกับกระดาษที่ถูด้วยน้ำ ผลที่ปรากฏคือ................................................................................................................................................
3. นักเรียนคิดว่าการทดสอบในหลอดที่ 1, 2 และ 3 เป็นการทดสอบสารอาหารปะเภทใด ตามลำดับ.......................................................................................................................

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ใส่แป้งมัน 1 ช้อนเบอร์ 1 ลงในหลอดทดลองขนาดกลาง ซึ่งมีน้ำบรรจุอยู่ 6 cm
เขย่าให้เข้ากัน แล้วแบ่งเป็น 3 หลอดๆละ 2 cm
2. หยดสารที่ใช้ทดสอบดังรูป แล้วนำหลอดที่ 3 ไปต้มในน้ำเดือด สังเกตผลการทดลองทั้ง 3 หลอด บันทึกผล
3. นำแป้งมันจำนวนครึ่งช้อนเบอร์ 1 ไปถูกับกระดาษประมาณ 4-5 ครั้ง หลังจากนั้นยกกระดาษไปทางที่มีแสงผ่าน สังเกตว่าโปร่งแสงหรือไม่ บันทึกผล
4. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1-3 แต่ใช้น้ำตาลกลูโคส ไข่ขาว น้ำมันพืช และน้ำนม อย่างละ 2 cm แทนอาหาร 3 ชนิดหลังไม่ต้องผสมน้ำ
ตารางบันทึกผล


อาหาร การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
สารละลาย
ไอโอดีน สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต
และโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลาย
เบเนดิกต์ ถูกับ
กระดาษ
แป้งมัน
น้ำตาลกลูโคส
ไข่ขาว
น้ำมันพืช
น้ำนม

คำถามหลังการทดลอง

1. สีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนแปลงเมื่อหยดลงในอาหารชนิดใด.........................และเปลี่ยนแปลงอย่างไร..................................................................................................................
2.การทดสอบอาหารด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เรียกการทดสอบนี้ว่า......................................................................................................................
3. อาหารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบด้วยสารละลายไบยูเร็ต คือ......................
โดยเกิดการเปลี่ยนสีของสารที่ใช้ทดสอบจากสี..........................เป็นสี...........................แสดงว่า
อาหารชนิดนั้นมีสารอาหารประเภท...............................................................................................
4. สารละลายเบเนดิกต์เมื่อหยดลงไปในอาหารแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อทดสอบกับอาหารชนิดใด..................................................................................
5. จากผลการทดลองในข้อ 4 โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้.............................................
.....................................................................................................................................................
บัตรทดสอบหลังเรียน
เรื่อง อาหารและสารอาหาร

คำชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย × ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดในกระดาษคำตอบ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. สิ่งที่รับประทานได้ทุกชนิดจัดเป็นอาหาร
ข. แร่ธาตุและวิตามินจัดเป็นสารอาหารประเภทหนึ่ง
ค. การทดสอบสารอาหารด้วยสารละลายไอโอดีนต้องมีการต้ม
ง. โปรตีนทดสอบด้วยวิธีง่ายๆคือ นำไปถูกับกระดาษขาว
2. น้ำนมจัดเป็นอาหารในกลุ่มใด
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. วิตามิน
ง. คาร์โบไฮเดรต
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของ
สารอาหารในแง่วิทยาศาสตร์คือข้อใด
ก. สถานะ
ข. ประโยชน์
ค. แหล่งกำเนิด
ง. องค์ประกอบทางเคมี
4. สารอาหารประเภทใดที่ร่างกายขาดแล้ว
ก่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. คาร์โบไฮเดรต
ง. แร่ธาตุและวิตามิน 5. คนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปควรลดอาหาร
ประเภทใด
ก. ไขมันและน้ำ
ข. โปรตีนและไขมัน
ค. คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
ง. คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
6. ถ้านำชอล์กมาทดสอบด้วยสารละลาย
ไอโอดีนได้ผลจากการทดลองเหมือนสารใด
ก. แป้งสาลี
ข. แป้งสาคู
ค. แป้งข้าวโพด
ง. แป้งฝุ่นโรยตัว
7. การทดสอบน้ำตาลกลูโคสด้วยสารละลาย
เบเนดิกต์ ข้อใดเรียงลำดับการเปลี่ยนสีของ
ตะกอน จากปริมาณน้ำตาลน้อยไปหามาก
ได้อย่างถูกต้อง
1. เหลือง เขียว แดงอิฐ ส้ม
2.เหลือง ส้ม เขียว แดงอิฐ
3.เขียว เหลือง ส้ม แดงอิฐ
4.แดงอิฐ ส้ม เขียว เหลือง
8. การทดสอบไบยูเร็ต เป็นการทดสอบหา
สารอาหารประเภทใด
ก. แร่ธาตุ
ข. วิตามิน
ค. โปรตีน
ง. คาร์โบไฮเดรต
9. สารใดให้ผลเหมือนกันเมื่อนำไปทดสอบ
ด้วยวิธีไบยูเร็ต
ก. นมสด – น้ำมันพืช
ข. กลูโคส – ฟรักโทส
ค. นมสด – น้ำถั่วเหลือง
ง. น้ำมันพืช – น้ำมันหมู10. สารใดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อนำไป
ต้มกับสารละลายเบเนดิกต์
ก. น้ำผึ้ง
ข. กลูโคสและฟรักโทส
ค. น้ำตาลทรายหรือซูโครส
ง. น้ำแป้งสุกที่หยดน้ำลาย 5 นาที
โพสต์โดย นางนงลักษณ์ ช่างต่อ : [16 ธ.ค. 2551]
อ่าน [41085] ไอพี : 124.121.87.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม